Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Międzynarodowy system certyfikacji biopaliw (ISCC) oferowany przez firmę SGS – udostępnia międzynarodowy, praktyczny i transparentny system na potrzeby certyfikacji w zakresie biomasy and bioenergii.

Produkcja paliwa i energii z biomasy to nowe podejście do ochrony światowych zasobów paliwa i energii z myślą o przyszłości. Na potrzeby tego nowego rynku UE opracowała parametry zrównoważonej produkcji i przetwarzania biomasy obowiązujące wszystkie kraje członkowskie, które opublikowano w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED). Certyfikat ISCC to zaawansowany program, będący pierwszym uznanym certyfikatem w zakresie biomasy i bioenergii.

Jako schemat o zasięgu globalnym koncepcja certyfikatu ISCC została szczegółowo opracowana, przetestowana w fazie pilotażowej oraz zatwierdzona przez władze europejskie i niemieckie. Cała procedura opiera się na doświadczeniach, jest skuteczna i efektywna oraz obejmuje także kwestie zrównoważonego funkcjonowania społecznego.

Certyfikat ISCC, mający zastosowanie do wszystkich rodzajów biomasy, pomaga organizacjom zademonstrować zaangażowanie i odpowiedzialność w następujących obszarach:

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG)
  • Zrównoważona gospodarka gruntowa
  • Ochrona naturalnych biosfer
  • Dążenie do zrównoważonego funkcjonowania społecznego

Certyfikacja ISCC PLUS oferuje możliwość rozszerzenia certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju na zastosowania bioenergii do produkcji żywności, paszy, w dziedzinach technicznych i chemicznych oraz innych (np. biomasa stała).

Zalety certyfikacji

Działając w sieci o ogólnoświatowym zasięgu, nasi wykwalifikowani audytorzy kontrolują i certyfikują procesy wytwarzania biomasy na potrzeby produkcji biopaliw i bioenergii na każdym poziomie łańcucha dostaw. Certyfikacja w zakresie zrównoważonego rozwoju ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia swojej pozycji na rynku. Wnikliwie badamy każdy etap w procesie kontroli pochodzenia produktu, począwszy od rolników i podmioty na rynku artykułów rolnych, przez olejarnie i cukrownie, aż po zakłady produkujące biodiesel i etanol oraz podmioty na rynku biopaliw i niezależne hurtownie.

W branżach spożywczej, produkcji pasz i biochemicznej usługi firmy SGS świadczone w ramach certyfikacji ISCC oferują producentom, przetwórcom, sprzedawcom i właścicielom marek alternatywne możliwości zademonstrowania swojego zaangażowania w zrównoważone zarządzanie łańcuchami dostaw.

Certyfikacja ISCC ułatwia handel o zasięgów krajowym i międzynarodowym, otwierając dostęp do zwiększonego potencjału rynkowego.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej organizacji w działalności związanej z biomasą.