Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Świadczone przez SGS usługi analiz chemicznych gwarantują, że produkt jest bezpieczny i zgodny z przepisami, ponieważ polegają one na badaniu zawartości potencjalnie szkodliwych dla ludzi i zwierząt substancji, takich jak pestycydy, biocydy, nawozy sztuczne i leki.

Nasze laboratoria na całym świecie nieustannie modernizują swoje wyposażenie, aktualizują techniki i wiedzę, aby zoptymalizować swoje metody analiz względem wielu różnych matryc. Projekty naszych klientów dotyczące składników resztkowych w opracowywanych produktach realizujemy zgodnie z zasadami dobrych praktyk laboratoryjnych (GLP).

Zakres usług

 • Chromatografia cieczowa z tandemową spektrometrią masową (LC/MS/MS), wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC, z detekcją ultrafioletu – UV lub fluorescencji), procedura przełączania kolumn, derywatyzacja pokolumnowa
 • Chromatografia gazowa/selektywny detektor masowy (GC/MSD) z kilkoma opcjami nastrzykiwania (dozowniki split/splitless, on column, large volume, headspace, nastrzyki kryo) i jonizacji (jonizacja elektronowa EI, jonizacja chemiczna CI), chromatografia gazowa – detektor wychwytu elektronów (GC-ECD), chromatografia gazowa – detekcja płomieniowo-fotometryczna (GC-FPD)
 • Chromatografia jonowymienna (IC), atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS), atomowa spektrometria emisyjna z wzbudzaniem plazmowym (ICP)
 • Chromatografia żelowa (GPC), przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikami (ASE)
 • Testy immunologiczne

Rodzaje badań

 • Opracowywanie i walidacja metod
 • Walidacja niezależnych laboratoriów
 • Określanie składników resztkowych we wszystkich matrycach (np. rośliny, produkty w procesie przetwarzania, gleba, woda, powietrze, matryce zwierzęce, płyny ustrojowe, surowce)
 • Towarzyszące badania analityczne, ekotoksykologia
 • Badania stabilności podczas przechowywania
 • Określanie zawartości
 • Analizy 5 partii
 • Badanie równoważności produktów
 • Analizy drugorzędnych składników i zanieczyszczeń

Zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z SGS w celu poznania naszych usług w zakresie chemii analitycznej zapewniających zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.