Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom umiejętności niezbędnych do przeprowadzania wewnętrznych audytów funkcjonujących w przedsiębiorstwie systemów zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie ich zgodności z wymaganiami normy ISO 13485:2016 oraz do udziału w ciągłym doskonaleniu tych systemów.

To intensywne szkolenie stawia sobie za cel przekazanie uczestnikom umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia audytów wewnętrznych i jest realizowane w formie interaktywnej przez audytorów wiodących dla wyrobów medycznych doświadczonych w audytach w zakresie normy ISO 13485 oraz audytach prowadzonych przez jednostki notyfikowane.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

  • znać wymagania normy ISO 13485:2016 oraz wymagania dotyczące systemu jakości według dyrektyw 93/42/EEC i 98/79/EC;
  • znać sposób przeprowadzania wewnętrznych audytów systemów jakości;
  • znać rolę audytu wewnętrznego w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządzania;
  • umieć planować audyt wewnętrzny i przygotować się do niego;
  • umieć zbierać materiały przez obserwację, wywiad i próbkowanie;
  • umieć pisać oparte na faktach raporty dotyczące zgodności systemu zarządzania ze standardami;
  • uczestniczyć w działaniach naprawczych.

Szkolenie składa się z prezentacji, warsztatów i interaktywnych ćwiczeń praktycznych z podziałem na role z udziałem audytorów wiodących wyrobów medycznych doświadczonych w prowadzeniu audytów w zakresie standardu ISO 13485 oraz audytów jednostek notyfikowanych.

Skontaktuj się z SGS jeszcze dzisiaj, aby uzyskać dodatkowe informacje o szkoleniu audytorów wewnętrznych w zakresie standardu ISO 13485.