Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Norma ISO 14001:2015 proponuje bardziej strategiczne podejście do zarządzania środowiskowego – skorzystaj z usług SGS przy przejściu na nowe wydanie normy.

Publikacja normy ISO 14001:2015 we wrześniu 2015 r. stanowi ostatni etap procesu przeglądu normy. Nowa wersja normy zastępuje normę ISO 14001:2004, choć obowiązuje trzyletni okres przejściowy.

Oferujemy szereg rozwiązań pomocnych w przejściu z ISO 14001:2004 na nową normę ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015 – główne zmiany

W ISO 14001 zastosowano Strukturę Wysokiego Poziomu, wskazaną w dokumencie ISO Annex SL. Struktura ta stanowi obecnie wymagane ramy dla wszystkich nowych i zmienianych norm ISO dotyczących systemów zarządzania.

Zespół ISO odpowiedzialny za proces rewizji (podkomitet ISO/TC 207/SC1) zidentyfikował następujące zmiany wynikające z przeprowadzonego przeglądu.

Strategiczne zarządzanie środowiskowe

Wprowadzono nowe wymaganie dotyczące zrozumienia kontekstu firmowego przy określaniu zewnętrznych i wewnętrznych kwestii dotyczących działań firmy i środowiska. Wymagane są też działania odnoszące się do tych kwestii w systemie zarządzania środowiskowego (EMS).

Przywództwo

Dodany został nowy punkt, w myśl którego wyższe kierownictwo jest szczególnie zobowiązane do demonstrowania swego przywództwa i zaangażowania w zarządzanie środowiskowe. Wyższe kierownictwo może ten obowiązek przekazać innym osobom, jednakże odpowiedzialność nadal spoczywa na jego członkach.

Ochrona środowiska

Polityka Środowiskowa musi zawierać zaangażowanie w „ochronę środowiska”. Nie ma definicji „ochrony”, jednakże dołączona jest uwaga, mówiąca że pojęcie to obejmuje „zapobieganie zanieczyszczeniom” oraz „inne” kwestie, takie jak zrównoważone wykorzystywanie zasobów, łagodzenie zmian klimatu i przystosowywanie się do nich, ochrona bioróżnorodności i ekosystemów.

Wpływ na środowisko

Kluczowym obszarem koncentracji w zakresie wpływu na środowisko jest zarządzanie aspektami środowiskowymi. Firma musi zdecydować, jakie kryteria zastosować do oceny swojego wpływu na środowisko, za pomocą odpowiednich wskaźników.

Myślenie w skali cyklu życia

Organizacje będą musiały rozciągnąć swój nadzór nad oddziaływaniami środowiskowymi na całej drodze od pozyskania/wytworzenia surowców aż po przetworzenie produktu po jego wycofaniu z eksploatacji. Nie pociąga to za sobą wymogu przeprowadzenia oceny cyklu życia produktu (LCA), a jedynie konieczność starannego przemyślenia tych etapów istnienia produktu/usługi, które można kontrolować i na które można mieć wpływ.

Komunikacja

Położono nacisk na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz równe traktowanie obu tych form komunikacji. Decyzja o przekazywaniu komunikatów na zewnątrz leży w gestii danej organizacji, ale zawsze konieczne jest tu uwzględnienie ustawowych obowiązków.

Dokumentacja

W miejsce „dokumentów” i „zapisów” wprowadzono pojęcie „udokumentowanej informacji”. Organizacja może swobodnie decydować, kiedy potrzebne są „procedury”. Można stosować dowolny format (papier, chmura itd.).

ISO 14001: 2004 – przejście

Firmy, które mają już certyfikat zgodności z normą ISO 14001:2004 mają trzy lata od publikacji nowej wersji, aby przejść na nową wersję normy. Ten okres przejściowy kończy się we wrześniu 2018 roku.

W jaki sposób firma SGS może pomóc?

Oferujemy szkolenia pomocne w zrozumieniu wymagań normy ISO 14001:2015 i myślenia opartego na ryzyku. Jesteśmy pierwszą profesjonalną organizacją zajmującą się kształceniem i rozwojem, która oferuje jednodniowe kursy zatwierdzone przez IRCA w ramach CPD.

Nasi eksperci mogą przeprowadzić analizę luk opartą o wymagania normy ISO 14001:2015, aby przejście na nową normę było płynne i przejrzyste. Ćwiczenie to zapewni firmie uporządkowaną pomoc, która wskaże, w jakim zakresie istniejące systemy i środki kontroli spełniają wymagania normy ISO 14001:2015, bądź też, w zależności od potrzeb, pozwoli określić plan działań wdrożeniowych.

Firma SGS będzie oferować certyfikację ISO 14001:2015 nowym i obecnym klientom.

Już dziś skontaktuj się z lokalnym biurem SGS i rozpocznij proces przejścia na nową normę ISO 14001.