Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Eksperci SGS w zakresie monitoringu i zarządzania składowiskami ocenią, czy są one bezpieczne oraz ekonomiczne. Skontaktuj się z nami w celu przygotowania zintegrowanego systemu zarządzania składowiskiem.

Rentowne zarządzanie składowiskiem obejmuje wiele kwestii środowiskowych. Utrzymanie bezpieczeństwa to proces złożony i ciągły. Efektem racjonalnego zarządzania składowiskiem może być konieczność wykorzystania ciężkiego sprzętu. Działania na powierzchni obiektu mogą generować hałas i zanieczyszczenie spalinami. Procesy zachodzące pod powierzchnią składowiska generują odory oraz emisje biogazów, które należy zredukować i odprowadzić poprzez system odgazowywania. Istnieje ryzyko osiadania powierzchni składowiska oraz skażenia wody poprzez odcieki.

Nasza ocena systemu zarządzania składowiskiem dostarczy informacji niezbędnych w celu:

 • upewnienia się, że obiekt jest przygotowany na ewentualne obsunięcia,
 • upewnienia się, że Twoje plany uwzględniają właściwe odgazowanie i drenaż
 • zapobiegania wyciekom do okolicznych gleb i wód
 • określenia opłacalności dalszego rozwoju, z uwzględnieniem pełnej oceny oddziaływania na środowisko

Podczas gdy niektórzy dostawcy usług zajmują się tylko częścią zagadnień, nasz zespół ds. zarządzania składowiskiem przedstawi rozwiązanie kompleksowe w celu stworzenia pełnego systemu zarządzania. Bez względu na fakt, czy zarządzasz składowiskiem czynnym czy zamkniętym, możemy pomóc w następującym zakresie:

 • oceny oddziaływania na środowisko w celu zaprezentowania pełnego obrazu potencjalnego ryzyka, jakie wiąże się z obecnością składowiska w danym miejscu (z uwzględnieniem hałasu, odorów, ruchu ulicznego, ochrony gleby, wód oraz powietrza)
 • pomiarów ilości i składu biogazu, zanieczyszczeń w powietrzu (imisji) oraz odorów
 • monitoringu wód podziemnych z wykorzystaniem piezometrów
 • analizy danych pogodowych w celu określenia wahań temperatur oraz ilości opadów, które mogą zwiększać uwalnianie zanieczyszczeń do środowiska
 • modelowania wód gruntowych w celu sprawdzenia, w jaki sposób należy nadzorować dyspersję zanieczyszczeń w wodach podziemnych,
 • pobierania próbek wód powierzchniowych 
 • szczegółowych badań charakterystyki zanieczyszczenia obiektu, przy zastosowaniu odwiertów oraz rowów do oceny stopnia skażenia.
 • wskazania stosownych metod rekultywacji
 • sprawowania nadzoru nad opracowaniem planu rekultywacji oraz samymi pracami rekultywacyjnymi
 • licencjonowania terenu

Nasz akredytowany zespół podejmuje współpracę z klientem w roli niezależnego audytora oraz doradcy, w celu zapewnienia wszelkich niezbędnych informacji potrzebnych do zarządzania składowiskiem. Pomagamy spełnić wymagania ustawowe oraz przepisy bezpieczeństwa dla planowanych inwestycji.

W przypadku konieczności przeprowadzenia rekultywacji obiektu, nasza dokumentacja zawierająca wszystkie specyfikacje techniczne i dane administracyjne, okaże się niezwykle pomocna w uruchomieniu procedury przetargu i wyborze wykonawcy. Będąc niezależnym doradcą, możemy również pomóc w zakresie administracyjnym oceniając przygotowane przez wykonawców wyceny oraz zapewnić bezpieczeństwo podczas prac rekultywacyjnych terenu.

Nasze szczegółowe analizy umożliwią podjęcie stosownych w danej sytuacji decyzji finansowych, co stanie się podstawą dla zapewnienia bezpieczeństwa i rentowności w przyszłości. Skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów.