Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W ramach usług środowiskowych pomagamy sporządzić prawidłowe raporty dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz wymaganą dokumentację, aby w pełni dostosować się do obowiązujących przepisów w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych uwzględniających substancje niebezpieczne. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej.

Prowadzenie działalności związanej z substancjami niebezpiecznymi wymaga spełnienia wielu wymagań prawnych. Aby udowodnić, że prowadzona działalność jest zgodna z przepisami, należy regularnie dostarczać właściwym organom raporty powiadamiające.

Posiadając ogromne doświadczenie oraz sieć ekspertów pracujących na całym świecie, jesteśmy w stanie wskazać dyrektywy i rozporządzenia, które mają zastosowanie w przypadku działalności naszych klientów. Ponadto informujemy naszych klientów na bieżąco o wszystkich aktualizacjach i zmianach w przepisach, dzięki czemu mogą być pewni, że zawsze pracują zgodnie z prawem.

Udzielamy pomocy w zakresie następujących raportów powiadamiających:

Przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania i opakowania 1272/2008/WE

W przypadku sytuacji kryzysowej powiadamiamy odpowiednie wskazane władze o zawartości substancji chemicznych biorących udział w zdarzeniu.

Rozporządzenie dotyczące wywozu i przywozu substancji chemicznych 689/2008/WE

Pomagamy przygotować wymagane raporty powiadamiające oraz wdrożyć kontrolę ilości i systemy śledzenia klientów w przypadku substancji chemicznych zakazanych lub objętych ograniczeniami.

Dyrektywa 89/8/WE dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych

Jeśli nasz klient używa produktów biobójczych, przygotowujemy raport powiadamiający niezbędny do ubiegania się o zezwolenie.

Rozporządzenie 648/2004/WE w sprawie detergentów

Nasze laboratoria świadczą usługi testów biodegradowalności aktywnych składników detergentów. Ponadto zapewniamy niezbędne informacje w zakresie bezpieczeństwa, które umożliwiają spełnienie surowych wymagań dotyczących oznakowania substancji niebezpiecznych.

Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem zgodny z rozporządzeniem 1907/2006/WE REACH (inny niż w przypadku substancji podlegających rejestracji)

Substancje objęte zakresem tego rozporządzenia, które spełniają kryteria w zakresie klasyfikacji jako niebezpieczne lub które być może podlegają konieczności rejestracji, stanowią przedmiot powiadomienia w zakresie klasyfikacji i oznakowania. Pomagamy przygotować odpowiednie dane we właściwym formacie tak, aby klient mógł spełnić wymagania ustawowe.

Możesz spokojnie poświęcić cały czas swojej podstawowej działalności, jeśli skorzystasz z wiedzy naszych wykwalifikowanych ekspertów oraz możliwości naszych systemów komputerowych w celu wywiązania się z obowiązku złożenia raportów powiadamiających. Zadzwoń do naszych ekspertów w zakresie komunikacji alarmowej już dziś.