Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Rozporządzenie REACH wymaga rejestracji substancji, której ilość wykorzystywana przez jednego producenta lub importera przekracza 1 tonę rocznie.

Dla substancji obecnych we Wspólnocie Europejskiej jeszcze przed wprowadzeniem przepisów REACH w życie (np. substancje wprowadzane stopniowo) może obowiązywać dłuższy czas przygotowań, w przypadku gdy producent lub importer zarejestrował wcześniej tę substancję.

Zwykły okres rejestracji wstępnej dobiegł końca 30 listopada 2008 roku. Firmy, które przeoczyły zwykły okres wstępnej rejestracji, ale chcą skorzystać z umowy przejściowej i dokonać rejestracji w późniejszym okresie, muszą sprawdzić swoje uprawnienia do przeprowadzenia późniejszej rejestracji wstępnej.

Substancja dopuszczona do późniejszej rejestracji wstępnej to tzw. substancja wprowadzana stopniowo. Dodatkowym warunkiem jest to, że firma produkuje lub importuje substancję po raz pierwszy w ilości większej niż tona rocznie lub więcej po 1 grudnia 2008 roku. Jeśli spełniono oba warunki, późniejszą rejestrację wstępną należy przeprowadzić w ciągu 6 miesięcy od pierwszej produkcji, importu lub użycia i nie później niż 12 miesięcy przed okresem upływu ważności ilości substancji.

Inne substancje chemiczne, które nie spełniają powyższych warunków, muszą zostać zgłoszone do rejestracji zaraz po złożeniu dokumentacji wraz z zapytaniem w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Na przykład substancje „niewprowadzone”, które nie przeszły wstępnej rejestracji.

Możemy określić całkowity wpływ analizy REACH na Twoją firmę przeprowadzając analizę wpływu REACH składającą się z prostej i złożonej inwentaryzacji.

Prosta inwentaryzacja umożliwia określenie, które substancje mogą być wstępnie rejestrowane w późniejszym terminie. Złożona inwentaryzacja to dodatkowa faza przygotowująca do udziału w Forum wymiany informacji o substancjach SIEF i rejestracji substancji chemicznych. Firma SGS może także uczestniczyć w SIEF w imieniu Twojej firmy jako jej bezstronny przedstawiciel i omawiać z innymi członkami SIEF wymianę danych o substancjach oraz koszty udostępniania tych danych.

Dowiedz się więcej o późniejszej rejestracji i usługach REACH oferowanych przez firmę SGS.