Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Audyty recyklerów odpadów opakowaniowych prowadzone przez SGS są zgodne z wymaganiami Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy rozdziału IX, Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., Poz. 888). Aby wyeliminować oszustwa i zweryfikować wiarygodność danych, rozdział IX Ustawy wymaga, aby firmy przetwarzające odpady opakowaniowe podlegały corocznym audytom zewnętrznym.

Wymóg ten dotyczy:

  • Przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, wydają dokumenty DPO lub DPR i mają pozwolenie na odzyskanie więcej niż 400 ton odpadów rocznie.
  • Przedsiębiorców, którzy w danym roku eksportowali lub dokonali wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych o masie przekraczającej 400 ton, udokumentowanych przy pomocy EDPR lub EDPO.

Zakres audytu recyklera

Audyty mają na celu sprawdzenie zgodności  dokumentów ze stanem faktycznym, w tym:

  • Zgodności  prowadzonego recyklingu i innego niż recykling procesu odzysku z posiadanymi zezwoleniami.
  • Możliwości technicznych, w tym mocy przerobowych instalacji posiadanych przez prowadzącego odzysk i recykling, pozwalających na przetwarzanie odpadów opakowaniowych w wielkości odpowiadającej danym zawartym w dokumentach DPO i DPR wystawionych w danym roku. 
  • Zgodności  masy przyjętych odpadów opakowaniowych z masą odpadów przetworzonych lub wywiezionych z terytorium kraju.

Firmy, które zostaną poddane audytowi, powinny przygotować:

  • dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR;
  • karty przekazania odpadów;
  • dokumentację odpadów;
  • dokumenty finansowe.

Audyt recyklera musi być przeprowadzony do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy. Sprawozdanie z audytu i dokumentacja muszą być przechowywane przez pięć lat, licząc od końca audytowanego roku kalendarzowego.

Dlaczego warto wybrać audyt recyklera odpadów opakowaniowych od SGS?

Jako akredytowany weryfikator środowiskowy EMAS (PL-V-0018) jesteśmy upoważnieni do przeprowadzania zewnętrznych audytów recyklerów. Doświadczony audytor SGS sporządzi dla Państwa sprawozdanie z audytu, opierając się na stosownych dokumentach i dowodach. Poświadczony egzemplarz zostanie przesłany Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska właściwemu dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz do Marszałka Województwa.

Aby dowiedzieć się więcej o audytach recyklerów odpadów opakowaniowych, skontaktuj się z nami.