Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Audyty recyklerów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzone przez SGS są zgodne z wymaganiami Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Przepisy Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, poz. 1688 ), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku wymagają, aby organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzące zakłady przetwarzania przeprowadzały roczne audyty zewnętrzne.

Zakres audytu recyklera:

Audyt w organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinien objąć:

  • Zakres działalności prowadzonej przez organizację.
  • Spełnianie wymagań dotyczących akcjonariusza organizacji.
  • Umowy z prowadzącym zakład przetwarzania.
  • Zaświadczenia o zużytym sprzęcie wystawione przez prowadzących zakłady przetwarzania.
  • Złożone sprawozdania i terminowości ich złożenia.

Audyt prowadzącego zakład przetwarzania obejmuje kontrolę, w szczególności:

  • Spełniania wymagań wynikających z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w szczególności zgodności posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami z prowadzonym procesem przetwarzania. 
  • Możliwości technicznych, w tym mocy przerobowych instalacji służących do przetwarzania, w szczególności umożliwiających demontaż oraz przygotowanie do ponownego użycia zebranego zużytego sprzętu, który powstał ze sprzętu wprowadzonego do obrotu przez wprowadzających sprzęt, z którymi zawarł umowy, oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu. 
  • Zgodności informacji zawartych w zaświadczeniu o zużytym sprzęcie wystawionym przez prowadzącego zakład przetwarzania ze stanem faktycznym.

Audyt musi być przeprowadzany do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy. Sprawozdanie z audytu i dokumentacja muszą być przechowywane przez pięć lat licząc od końca audytowanego roku kalendarzowego.

Dlaczego warto wybrać audyt recyklera zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzony przez SGS?

Jako akredytowany weryfikator środowiskowy EMAS (PL-V-0018) jesteśmy uprawnieni do przeprowadzania audytów zewnętrznych recyklerów.  Doświadczony audytor SGS po przeprowadzeniu audytu sporządza pisemne sprawozdanie w oparciu o zebrane dokumenty i dowody. Następnie SGS przekazuje oryginał sprawozdania wraz z towarzyszącą mu dokumentacją przedsiębiorcy, który jest zobowiązany do przekazania jego uwierzytelnionej kopii do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz marszałka województwa w terminie do dnia 15 maja.

Aby dowiedzieć się więcej o audytach recyklerów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, skontaktuj się z nami już dziś.