Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Certyfikacja ISO 45001 – ogranicz ryzyko w swojej organizacji oraz promuj bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP). Współpracując z firmą SGS uzyskasz certyfikację i wdrożysz nową normę.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (OHSMS) stanowi podstawowy element strategii zarządzania ryzykiem w organizacji. Wdrożenie OHSMS w organizacji umożliwi:

  • ochronę pracowników i innych osób pracujących pod jej nadzorem; 
  • spełnienie wymagań prawnych; 
  • stałe doskonalenie.

ISO 45001 będzie nową, międzynarodową normą obowiązującą dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Nowa norma jest podobna do normy OHSAS 18001, ale opiera się na zasadach wynikających z Aneksu SL, które są stosowane we wszystkich nowych i zmienionych standardach ISO.

Norma ISO 45001 może być zintegrowana z innymi normami systemów zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Norma ISO 45001 została opublikowana 12.03.2018 r.

Poniżej przedstawiono kluczowe wymagania i różnice w odniesieniu do normy OHSAS 18001.

Norma ISO 45001 – kluczowe obszary i kontekst organizacyjny

Norma ISO 45001 kładzie duży nacisk na kontekst organizacyjny. Wymaga ona, aby organizacja rozważyła, czego interesariusze oczekują od niej w odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Organizacja musi określić zainteresowane strony oraz, istotne z punktu widzenia OHSMS, wymagania tych stron.

ISO 45001 powinna umożliwić organizacji osiągnięcie wysokiego poziomu zrozumienia istotnych kwestii, które mogą mieć na nią pozytywny lub negatywny wpływ, a także tego, w jaki sposób organizacja zarządza odpowiedzialnością wobec swoich pracowników w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do tychże kwestii należą te, które wpływają na zdolność organizacji do osiągnięcia zamierzonych wyników. Należą do nich między innymi cele określone przez organizację w OHSMS, takie jak spełnienie zobowiązań podjętych w regulaminie BHP.

Przywództwo w obszarze BHP

Kierownictwo najwyższego szczebla musi wykazywać zaangażowanie poprzez bezpośredni udział w działaniach OHSMS i uwzględniać rezultaty BHP w planowaniu strategicznym.

Kierownictwo najwyższego szczebla może również wnieść swój wkład w skuteczność OHSMS poprzez podjęcie aktywnej roli polegającej na kierowaniu, wspieraniu i komunikacji z pracownikami, a także promowanie kultury organizacyjnej OHSMS oraz służenie przykładem w tym zakresie.

Nowa norma jasno określa wymagania dotyczące obowiązków i odpowiedzialności kierownictwa najwyższego szczebla w odniesieniu do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ma to na celu uniemożliwienie przenoszenia ostatecznej odpowiedzialności na kierowników BHP lub innych menedżerów w organizacji.

Partycypacja i konsultacje

Norma wymaga, aby kierownictwo najwyższego szczebla zachęcało pracowników i ich przedstawicieli do konsultacji oraz partycypacji, ponieważ są to kluczowe elementy w zarządzaniu BHP.

Konsultacje rozumiane jako komunikacja dwukierunkowa, polegające na dialogu i wymianie informacji, obejmują także przekazywanie w odpowiednim czasie pracownikom i ich przedstawicielom danych, które są wymagane przed podjęciem decyzji w organizacji.

Skuteczność systemu zarządzania BHP zależy od stopnia zaangażowania pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących wyników BHP oraz przekazywania opinii na temat proponowanych zmian.

Organizacja musi zachęcać pracowników każdego szczebla do zgłaszania niebezpiecznych sytuacji. Umożliwi to wprowadzenie środków zapobiegawczych i podjęcie działań naprawczych. Pracownicy muszą także mieć możliwość zgłaszania i sugerowania obszarów, które wymagają usprawnienia, bez obawy przed zwolnieniem, podjęciem kroków dyscyplinarnych lub podobnych środków odwetowych.

Podejście do OHSMS oparte na analizie ryzyka

Kontekst organizacyjny jest ściśle powiązany z wymogiem podejścia opartego na analizie ryzyka przy opracowywaniu i wdrażaniu OHSMS. Organizacja musi zidentyfikować i uwzględnić ryzyko oraz szanse, aby OHSMS mógł osiągnąć zamierzone wyniki.

Wspomniane ryzyko i szanse są określone przez kontekst organizacyjny lub dla niego istotne. Organizacja musi zaplanować działania uwzględniające zidentyfikowane ryzyko i szanse, wprowadzić je do procesów OHSMS, a także ocenić skuteczność tych działań.

Usługi zewnętrzne i podwykonawstwo

Norma wymaga od organizacji zadbania o zdefiniowanie i nadzór nad procesami mającymi wpływ na OHSMS, które są zlecane podwykonawcom. Gdy zamawiane produkty i/lub usługi podlegają nadzorowi organizacji, należy skutecznie zarządzać ryzykiem dotyczącym dostawców i podwykonawców.

Udokumentowane informacje

Termin „udokumentowane informacje” używany jest zamiast terminu „dokumenty i zapisy”, który był stosowany w normie OHSAS 18001. Dowody z przetworzonych informacji, które nie są przechowywane w formalnym systemie dokumentowania, takie jak informacje w formacie elektronicznym znajdujące się na smartfonach i tabletach, będą obecnie akceptowane.

Przejście od normy OHSAS 18001 do normy ISO 45001

Organizacje posiadające akredytację OHSAS 18001, mają na dostosowanie się do nowej normy ISO 45001 trzy lata od jej formalnej publikacji.

W jaki sposób możemy pomóc?

Firma SGS oferuje kursy pomagające w zrozumieniu wymagań normy ISO 45001 i Aneksu SL, a także szkolenia uczące myślenia opartego na analizie ryzyka oraz wzmacniające przywództwo. Na życzenie klienta możemy przeprowadzić analizę niedociągnięć służącą uwypukleniu konieczności wprowadzenia zmian w firmie przy przechodzeniu od normy OHSAS 18001 do ISO 45001.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o ISO 45001.

Przyszłe aktualizacje

Egzemplarz normy ISO 45001 jest dostępny do nabycia w oficjalnym sklepie ISO.

Za opracowanie i opublikowanie normy ISO 45001 odpowiedzialna była oficjalnie powołana do tego grupa robocza ISO 45001 (ISO/PC 283).

Dalsze informacje dotyczące publikacji normy ISO 45001 będą udostępniane na bieżąco.