Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługi oznaczania detergentów i surfaktantów w ofercie SGS – szereg technik, w tym analizy surfaktantów, badania pozostałości surfaktantów i pozostałości detergentów pomocne w oznaczaniu substancji powierzchniowo czynnych.

Oferujemy rozległe doświadczenie w szczegółowym oznaczaniu substancji powierzchniowo czynnych występujących osobno, w mieszaninach lub w produktach gotowych. Dzięki naszej głębokiej znajomości technik analizy surfaktantów możemy wybrać podejście analityczne odpowiednie dla indywidualnych projektów naszych klientów.

Do dostępnych metod należą:

 • Spektrometria masowa z elektrorozpylaniem (ES-MS) jonów dodatnich i ujemnych
 • Chromatografia cieczowa ze spektrometrią masową (LC-MS) jonów dodatnich i ujemnych
 • Spektrometria masowa MALDI-TOF w celu identyfikacji niejonowych surfaktantów

Dlaczego warto wybrać usługi oznaczania i analiz detergentów i surfaktantów z oferty SGS?

Nasze usługi obejmują analizy surfaktantów, testy na obecność pozostałości surfaktantów i analizy pozostałości detergentów. Możemy pomóc:

 • Wykrywać i mierzyć zawartość detergentów w produktach biofarmaceutycznych zgodnie z wytycznymi ICH Q6B, w tym emulgatora TWEEN i poli(tlenku etylenu) (PEG)
 • Identyfikować detergenty kationiczne i amfoteryczne, takie jak czwartorzędowe sole amoniowe, N-tlenki, sulfobetainy i detergenty niejonowe przy użyciu spektrometrii masowej ES-MS jonów dodatnich
 • Identyfikować detergenty anionowe, takie jak alkilobenzenosulfoniany i siarczany eterów przy użyciu spektrometrii masowej ES-MS jonów ujemnych
 • Identyfikować niejonowe detergenty alkoksylowane, takie jak etoksylaty alkilofenoli, propoksylaty alkoholi i dyspersanty benzyny przy użyciu spektrometrii masowej LC-MS
 • Analizować niskie poziomy surfaktantów lub związków złożonych przy użyciu spektrometrii masowej LC-MS

Sprawdzone usługi w zakresie analizy i oznaczania detergentów i surfaktantów w ofercie czołowego dostawcy

Jako światowy lider w zakresie analiz i oznaczania detergentów i surfaktantów oferujemy doświadczenie, szeroką wiedzę techniczną i znajomość przepisów oraz wyjątkową sieć o zasięgu ogólnoświatowym, których potrzebujesz.

Nasze usługi analiz i oznaczania detergentów i surfaktantów świadczyliśmy już w wielu branżach, w następujących zastosowaniach:

 • Monitorowanie protokołów czyszczenia w branży farmaceutycznej
 • Wykrywanie dodatków do benzyny za pomocą spektrometrii ES-MS jonów ujemnych
 • Analizowanie próbek gleby, wód gruntowych i fauny strefy bentonicznej na obecność pozostałości fluorowanych sulfonianów, sulfonianu perfluorooktanu (PFOS) i ich produktów rozpadu pochodzących z piany gaśniczej.

Skontaktuj się z nami już dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach w zakresie oznaczania i analiz detergentów i surfaktantów.