Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Zasady równikowe obejmują ramy dobrowolnego zarządzania ryzykiem kredytowym i wyznaczają wytyczne oceny ryzyka środowiskowego i społecznego w działaniach finansowych projektu.

Zasady te, przyjęte przez czołowe światowe instytucje finansowe, określają standardy odpowiedzialności społecznej i środowiskowej w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym projektów rozwojowych.

Każda instytucja finansowa w ramach zasad równikowych przyjmuje system zarządzania zasadami równikowymi, który obejmuje minimalny wewnętrzny standard analizy due diligence oraz odpowiedzialną ocenę finansową projektu. Celem zasad równikowych jest zapewnienie, że finansowane przez Ciebie projekty są w stanie spełnić określone wymogi społeczne i środowiskowe.

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, instytucje finansowe i sponsorzy projektu są pod presją postrzeganego braku przejrzystości i zarządzania ryzykiem odnośnie do odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Przyjęcie i badanie zasad równikowych w odniesieniu do Twoich projektów umożliwia Ci wykazanie wobec banków, sponsorów, inwestorów, instytucji państwowych i innych interesariuszy Twojego zaangażowania na rzecz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Firma SGS zapewnia sprawdzoną i kompleksową ocenę ryzyka zasad równikowych instytucji finansowych finansujących główne projekty infrastruktury i przemysłu na świecie.

Firma SGS to sprawdzony lider w dziedzinie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Z Twoją kompleksową oceną łączymy nasz pogląd na finansowanie projektu oraz przepisy światowe dotyczące odpowiedzialności społecznej i środowiskowej. Ocena według zasad równikowych oferowana przez firmę SGS bada i weryfikuje sposób, w jaki eksploatacja Twojego obiektu odnosi się do dziesięciu zasad zamieszczonych w dokumencie:

  • przeglądu i kategoryzowania projektów,
  • oceny oddziaływania na społeczeństwo i środowisko,
  • stosownych standardów odpowiedzialności wobec społeczeństwa i środowiska,
  • systemu zarządzania i planowania działań,
  • konsultacji i ujawniania,
  • mechanizmu postępowania z reklamacjami,
  • niezależnego przeglądu,
  • zobowiązania,
  • niezależnego monitoringu i sprawozdawczości,
  • sprawozdawczości.

Zasady równikowe stały się przestrzeganymi normami zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym w branży. Współpraca z firmą SGS dotycząca oceny w ramach zasad równikowych umożliwi ukazanie Twojego zaangażowania w odpowiedzialne finansowanie projektu pod względem środowiskowym i społecznym.