Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji oraz wybór właściwego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVoCP) oraz realizacja wszystkich zadań wynikających z systemu AVoCP – uprawnia producenta wyrobu budowlanego do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych (DoP) oraz umieszczenia oznakowanie CE na wyrobie. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG przed 1 lipca 2013 r. uznaje się za zgodne z wymaganiami rozporządzenia nr 305/2011.

WYRÓB BUDOWLANY

Oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP)

Oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

WYMAGANIA:

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy producenci, importerzy, dystrybutorzy wyrobów budowlanych jak i ich upoważnieni przedstawiciele przy wprowadzaniu lub udostępnianiu wyrobów budowlanych na rynku, objętych normami zharmonizowanymi [hEN], są zobowiązani stosować wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 tzw. CPR [Construction Product Regulation], które zostało przyjęte 9 marca 2011 r. i opublikowane w Dzienniku Unii Europejskiej 4 kwietnia 2011 r. CPR uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz ustanawia

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz określa:

  • zasady wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych,
  • zasady oznakowania CE na tych wyrobach.

NASZA OFERTA:

SGS Polska – Jednostka Certyfikująca Zakładową Kontrolę Produkcji Wyrobów Budowlanych w Branży Systems & Services Certification (S&SC)
jest w trakcie przygotowań do złożenia wniosku do Polskiego Centrum Akredytacji w celu uzyskania akredytacji i przystąpienia do procedury uzyskiwania statusu notyfikowanej jednostki certyfikującej zakładową kontrolę produkcji do realizacji zadań wynikających z CPR.

Po uzyskaniu akredytacji i notyfikacji będziemy świadczyć usługi w zakresie certyfikacji zakładowej kontroli produkcji w obligatoryjnym systemie europejskim dotyczącym wyrobów objętych normami zharmonizowanymi [hEN] w systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+ tj.

  • konstrukcji drewnianych (wg normy PN-EN 14081-1),
  • konstrukcji stalowych i aluminiowych (wg normy PN-EN 1090-1),
  • mieszanek mineralno-asfaltowych (wg norm serii PN-EN 13108).

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych ustalony jest w decyzjach Komisji Europejskiej i powinien być wskazany w zharmonizowanej specyfikacji technicznej [hEN].

PODZIAŁ ZADAŃ W SYSTEMIE OCENY 2+:

W systemie oceny AVoCP 2+ wymagany jest udział jednostki notyfikowanej w celu certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.
Producent wyrobu budowlanego sporządza deklarację właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego (DoP) po wykonaniu poniższych działań:

  • ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu (w tym pobierania próbek), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu;
  • prowadzenie zakładowej kontroli produkcji;
  • prowadzenie badań próbek pobranych w zakładzie zgodnie z ustalonym planem badań.

Notyfikowana jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji wydaje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie:

  • wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji;
  • stałego nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawany jest bezterminowo i pozostaje ważny dopóki wymagania zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunki produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji nie ulegną istotnym zmianom . Nadzór nad wydanym certyfikatem odbywa się jeden raz w roku.

Zapraszamy już dziś do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej przyszłej oferty dotyczącej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.

Zapraszamy również na szkolenia z zakresu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

 

Ilona Olsztyńska
Certification & Business Enhancement
m: +48 607 571 646

SGS jest światowym liderem i innowatorem w inspekcjach, weryfikacjach, testach i certyfikacji. Założona w 1878 Grupa SGS jest rozpoznawalna na rynku światowym jako wzorzec rzetelności i jakości. Zatrudniamy ponad 75,000 osób, posiadamy sieć ponad 1,500 biur i laboratoriów na całym świecie.