Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Usługa certyfikacji SNS w obszarze oceny i kwalifikacji dostawców biomasy na cele energetyczne skierowana jest do wszystkich podmiotów będących w łańcuchu dostaw biomasy na cele energetyczne, którzy powinni opracować i wdrożyć system SNS mający zapewnić transparentność
w zakresie kontroli pochodzenia biomasy na cele energetyczne w całym łańcuchu dostaw oraz zapewnić, że wytwarzana biomasa na cele energetyczne nie pochodzi z drewna pełnowartościowego.

Skutecznie wdrożony system SNS ma na celu usprawnienie procedury wydawania świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej przy wykorzystaniu biomasy na cele energetyczne.

Weryfikacja dokumentacji pochodzenia biomasy

Usługa skierowana jest do wszystkich podmiotów gromadzących dowody na pochodzenie biomasy pod kątem ryzyka wytworzenia jej z drewna pełnowartościowego  Audyt dokumentacji ma celu uwiarygodnienie i potwierdzenie zgodności dokumentowania pochodzenia biomasy z aktualnymi wymaganiami i wytycznymi Prezesa URE w tym zakresie.

Wizje lokalne plantacji energetycznych

Wytwórcy energii elektrycznej, jeśli chcą zaliczyć dany rodzaj biomasy do biomasy pochodzenia nieleśnego (tzw. biomasy „agro”), powinni udokumentować, że dany rodzaj paliwa pochodzi np.
 z upraw energetycznych. Wizje lokalne plantacji energetycznych wykonywane są na zlecenie podmiotów będących właścicielami plantacji, ale także skupujących ten rodzaj biomasy. Celem wizji lokalnej jest potwierdzenie istnienia danej plantacji energetycznej, z której pochodzi biomasa oraz ma celu uwiarygodnienie i potwierdzenie zgodności dokumentowania pochodzenia biomasy z aktualnymi wymaganiami i wytycznymi Prezesa URE w tym zakresie. W wyniku wizji lokalnej sporządzany jest szczegółowy raport wraz z dokumentacją zdjęciową, wykonaną za pomocą specjalistycznego sprzętu.

Audity dostawców i miejsc wytwarzania na cele energetyczne

Audyty dostawców i miejsc wytwarzania biomasy realizowane są zarówno dla biomasy krajowej jak i pochodzącej z importu. Usługa obejmuje zaplanowanie terminu i zrealizowanie auditu, następnie sporządzenie raportu wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w przypadku audytu realizowanego poza granicami kraju). Raporty z audytów poddawane są recenzji technicznej i następnie są zatwierdzane są przez SGS Polska Sp. z o.o. Globalna sieć oddziałów SGS posiadających kompetentny personel umożliwia wykonywanie auditów w każdym kraju.

Innowacyjność produktu

Jesteśmy jedną  pierwszych firm na ryzku polskim, która przygotowała założenia do systemu SNS, które zostały przedstawione URE i tym samym rozpoczęła realizację projektów pilotażowych wraz
z przedstawicielami zarówno ze strony jednostek wytwórczych, dostawców biomasy do jednostek wytwórczych, jak i producentami biomasy na cele energetyczne. Informacja o prowadzonych projektach pilotażowych została pozytywnie odebrana, jako odpowiednie działanie tych jednostek przez Prezesa URE.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej na temat usługi certyfikacji SNS.