Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Olfaktometria dynamiczna jest metodą ilościowego i obiektywnego oznaczania stężenia zapachowego, wyrażanego w europejskich jednostkach zapachowych w metrze sześciennym, oraz strumienia zapachowego (emisji zapachowej), wyrażanej w  europejskich jednostkach zapachowych na sekundę. Pomiar polega na prezentacji strumienia próbki rozcieńczanej w olfaktometrach dynamicznych grupie osób oceniających zapach, spełniających wskazane w normie kryteria sprawności sensorycznej (zespół).

Odory są to mieszaniny związków chemicznych, które znacznie się różnią rodzajem zapachu, wysokością progu węchowej wyczuwalności, szybkością zmian intensywności zapachu wraz ze zmianami stężenia itp. Szczególnie intensywny nieprzyjemny zapach wykazują np. siarkowodór, sulfidy, tiole, aminy, alkohole, aldehydy, ketony, estry i kwasy tłuszczowe. Są to zapachy niepożądane dla człowieka, najczęściej określane jako nieprzyjemne. Ale mogą to być to także zapachy przyjemne, lecz obce w danym środowisku.

Odory są jednym z najbardziej odczuwalnych zanieczyszczeń środowiska. Powodują dyskomfort osób mieszkających i przebywających w pobliżu zakładów,  które je emitują i obniżają jakość życia. Powodują zaburzenia relacji sąsiedzkich, konflikty i protesty społeczne. Szacuje się, że ponad 70% skarg, jakie wpływają do organów kontrolnych w zakresie środowiska, dotyczy właśnie uciążliwości zapachowej.

W Polsce brak jest regulacji prawnych w tym zakresie. Pomimo braku przepisów, coraz więcej przedsiębiorców (głównie z sektora komunalnego) decyduje się na przeprowadzenie badań oddziaływania ich zakładu na powietrze atmosferyczne. Wynika to głównie z chęci wiedzy,  jak duże jest oddziaływanie i co można zrobić aby je zminimalizować.

Realizując projekty opieramy się na standardach Holenderskich i uzyskane wyniki porównujemy do limitów określonych w ichnich przepisach prawnych.

Jak wygląda taki projekt?

Na wstępie przeprowadzamy wizję lokalną na której identyfikujemy główne źródła emisji odorów i opracowujemy plan poboru próbek.

Kolejnym etapem jest próbkobranie. Pobieramy próbki powietrza do specjalnych worków o pojemności około 15l. W zależności od rodzaju emitora używamy różnego sprzętu. W trakcie poboru mierzone są: temperatura gazów, prędkość przepływu oraz wilgotność. Dane te są niezbędne do późniejszego modelowania.

Uzyskane wyniki wykorzystujemy do modelowania dyspersji odorów w powietrzu. Uwzględniając szczegółowe dane meteorologiczne, numeryczne dane terenowe, wymiary emitorów oraz parametry pomiarów gazów, przeprowadzamy modelowanie, dzięki któremu możemy określić czy założone standardy są dotrzymane czy nie. A jeśli są przekroczone to o ile.

Końcowym etapem jest  przygotowanie raportu opisowego wraz z załącznikami kartograficznymi, na których przedstawiamy rozprzestrzenianie się smugi odorowej.

Skontaktuj się z nami już dziś aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług Olfaktometrii Dynamicznej.