Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

2 lipca 2015 roku osiągnięto ostatni kamień milowy w procesie przeglądu normy ISO 14001 – ukazał się dokument ISO/FDIS 14001. Dokument ten jest ostatnim projektem  przed publikacją normy, zaplanowaną na wrzesień 2015 r.

Zgodnie z zasadami ISO pomiędzy FDIS a wydaniem właściwej normy dopuszczalne są jedynie zmiany edytorskie, więc możemy być zasadniczo pewni, że FDIS zawiera wymagania nowej normy ISO 14001.

NOWOŚCI W ISO 14001

FDIS 14001 opracowano w oparciu o Strukturę Wysokiego Poziomu (ang. High Level Structure) , określoną w ISO Annex SL, ustanawiającą ramy wymagane dla wszystkich nowych i aktualizowanych norm systemów zarządzania. Grupa ISO odpowiedzialna za proces przeglądu (podkomitet ISO/TC 207/SC1) zidentyfikowała następujące zmiany:

Strategiczne Zarządzanie Środowiskowe

Nowym wymaganiem jest zrozumienie kontekstu organizacji poprzez identyfikację zagadnień zewnętrznych i wewnętrznych, właściwych dla organizacji oraz środowiska jak również działań mających na celu oddziaływanie na te zagadnienia w ramach Systemu Zarządzania środowiskowego (EMS).

Przywództwo

Dodano nowy rozdział określający szczególną odpowiedzialność Najwyższego Kierownictwa za wykazywanie swojego przywództwa i zaangażowania w zarządzanie środowiskowe. Najwyższe Kierownictwo może delegować ten obowiązek innym osobom, lecz powinno ponosić odpowiedzialność.

Ochrona środowiska

Polityka Środowiskowa powinna zawierać zobowiązanie do ”ochrony środowiska”. Nie ma jednoznacznej definicji „ochrony”, jednak obejmuje ona „zapobieganie zanieczyszczeniom” i „inne” zobowiązania, takie jak zrównoważone użytkowanie zasobów, ograniczanie i przystosowanie się do zmian klimatu, ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Efekty działalności środowiskowej

Wymagania skupiają się na doskonaleniu efektów  związanych z zarządzaniem aspektami środowiskowymi. Organizacja powinna podjąć decyzję w zakresie kryteriów służących do oceny efektów działalności środowiskowej, stosowaniu właściwych wskaźników.

Cykl życia

Organizacje powinny  rozszerzyć nadzór i oddziaływać na wpływy środowiskowe, od nabycia/ wytworzenia surowców do zagospodarowania po zakończeniu cyklu życia. Nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny cyklu życia (ang. LCA), należy dokładnie przemyśleć etapy produkcji/świadczenia usług, które można kontrolować lub na które można wpływać.

Komunikacja

Nacisk kładzie się na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, obie formy powinny być traktowane jednakowo. Decyzja o komunikacji na zewnątrz należy do organizacji, powinna jednak uwzględniać jej zobowiązania w zakresie zgodności.    

Dokumentacja

Termin “udokumentowane informacje” zastępuje dotychczasowe “dokumenty” i „zapisy”. Organizacja może zdecydować, czy „procedury” są niezbędne. Każda postać (papierowa, w chmurze) jest akceptowalna.

Przejście z ISO 14001:2004

Organizacje aktualnie certyfikowane na zgodność z ISO 14001:204 będą miały trzy lata od formalnego opublikowania normy ISO 14001:2015 na przejście na nowe wydanie normy. Zgodnie z aktualnym harmonogramem , proces przejścia zakończy się we wrześniu 2018 roku..

Dowiedz się więcej

Dalsze informacje w zakresie ISO 14001:2015, naszych szkoleń (Annex SL, ISO/FDIS 14001, Risk-Based Thinking, Empowering Leadership) można uzyskać kontaktując się z lokalnym biurem SGS.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Zbigniew Suchodolski

t  +48 58 661 07 11