Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Opublikowanie dokumentu ISO/FDIS 9001, które miało miejsce 9 lipca 2015 roku, jest najnowszym etapem procesu aktualizacji normy ISO 9001. Jest to ostatni formalny projekt przed publikacją oficjalnej, skorygowanej wersji (obecnie zaplanowanej na wrzesień 2015).

FDIS 9001 przewiduje, że nowa wersja standardu stanowić będzie integralną część starań organizacji zmierzających do osiągnięcia szeroko rozumianego celu, jakim jest zrównoważony rozwój
i promuje go jako narzędzie służące poprawie ogólnych wyników organizacji. Dokument zachęca,
by w ramach wdrożenia opartego na ryzyku zarządzaniu jakością większą uwagę zwrócić na zewnętrzne i wewnętrzne strony zainteresowane oraz podkreśla wagę wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) jako decyzji strategicznej dla danej organizacji. Oprócz zmiany nazwy i pozycji niektórych działań SZJ , wprowadzono inne, nowe, istotne wymagania.

KONTEKST ORGANIZACYJNY

„Kontekst” organizacji (lub jej „biznesowe środowisko”) odnosi się do kombinacji wewnętrznych
oraz zewnętrznych czynników i warunków, które mogą mieć wpływ na podejście organizacji do jej produktów i/lub usług. Oznacza to, że uwzględnienie kontekstu organizacji musi być teraz elementem projektu SZJ i procesu wdrażania go w życie.

ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI

Zasadniczą częścią planowania i wdrażania w życie SZJ jest nowy wymóg identyfikowania zagrożeń i możliwości, które potencjalnie mogą wpływać na funkcjonowanie i wyniki SZJ oraz odpowiadających im, adekwatnych działań.

PRZYWÓDZTWO

Od kierownictwa najwyższego szczebla wymaga się obecnie, aby prezentowało większe, bezpośrednie zaangażowanie w SZJ danej organizacji, a brak w FDIS 9001 wymagania obecności konkretnego „Przedstawiciela Zarządu” (tzw. Pełnomocnika SZJ) jest po części próbą sprawienia, by istota systemu zarządzania w danej organizacji nie była skoncentrowana na jednej osobie. Obecnie uwaga skupiona jest na przywództwie, a nie po prostu na zarządzaniu SZJ.

UDOKUMENTOWANA INFORMACJA

Pojęcia „udokumentowana procedura” i „zapis”, użyte w ISO 9001:2008, zostały zastąpione w FDIS 9001 pojęciem „udokumentowana informacja”. Rozumie się przez to informację, która wymaga kontroli i zachowania przez organizację, aczkolwiek każda organizacja sama ustala poziom i rodzaj dokumentacji koniecznej do kontrolowania jej własnego SZJ.

INNE WYMAGANIA SZJ

Wprowadzono również inne zmiany do SZJ, takie jak:

  • Sugerowane konkretne wymagania dla organizacji w odniesieniu do realizacji podejścia procesowego podczas planowania, wdrażania i rozwoju SZJ.
  • Definiowanie tych umiejętności niezbędnych dla personelu wykonującego prace, które wpływają na wyniki jakościowe.
  • Definiowanie i utrzymanie wiedzy niezbędnej, by mieć pewność, że organizacja może zapewnić zgodność dostarczanych produktów i usług z wymaganiami.
  • Oparte na ryzyku podejście do ustalania rodzaju i określania stopnia kontroli odpowiedniego dla wszystkich typów dostawców zewnętrznych.

STRUKTURA I TERMINOLOGIA

W FDIS 9001 zastosowano strukturę klauzul określoną w Annex SL, określającym obecnie ramy wymagane dla wszystkich nowych i aktualizowanych standardów ISO. Celem takiego podejścia jest zapewnienie zgodności ostatecznej wersji ISO 9001 z innymi standardami systemów zarządzania. Wykorzystanie struktury wskazanej w Annex SL ma na celu zaprezentowanie wymagań SZJ
w bardziej spójny i racjonalny sposób, a nie tylko zaproponowanie szablonu elementów wchodzących w skład systemu SZJ danej organizacji.

Trzeba podkreślić, że od organizacji, które już teraz mają system SZJ zgodny z ISO 9001, nie będzie wymagana zmiana istniejących procedur SZJ ani struktury dokumentów, czy też używanej w nich terminologii, aby odzwierciedlić tę, którą wskazuje FDIS 9001.

PRZEJŚCIE Z ISO 9001:2008

Organizacje aktualnie certyfikowane na zgodność z ISO 9001:2008 będą miały trzy lata od formalnego opublikowania normy ISO 9001:2015 na przejście na nowe wydanie normy. Zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji proces przejścia zakończy się we wrześniu 2018 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIECEJ

Dalsze informacje i najnowsze wiadomości dotyczące prac nad ISO 9001:2015 oraz harmonogram publikacji zostaną ogłoszone przez SGS, gdy tylko będą dostępne. W przypadku jakichkolwiek pilnych pytań dotyczących Certyfikacji FDIS lub naszych szkoleń (Annex SL, ISO/FDIS 9001, Risk-Based Thinking, Empowering Leadership, Gap Analysis), a także w sprawie pomocy, jakiej może udzielić SGS, prosimy o kontakt z lokalnym biurem SGS.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę o kontakt:
Zbigniew Suchodolski

Tel.  +48 58 661 07 11