Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Publikacja ISO 14001:2015 we wrześniu 2015 jest ostatnim etapem w procesie weryfikacji ISO 14001. Nowa wersja normy zastąpi w pełni ISO 14001:2004 podczas zaplanowanego okresu przejściowego.

NOWOŚCI W ISO 14001

ISO 14001 opracowano w oparciu o Strukturę Wysokiego Poziomu (ang. High Level Structure) , określoną w ISO Annex SL, ustanawiającą ramy wymagane dla wszystkich nowych i aktualizowanych norm systemów zarządzania. Grupa ISO odpowiedzialna za proces przeglądu (podkomitet ISO/TC 207/SC1) zidentyfikowała następujące zmiany:

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

Nowym wymaganiem jest zrozumienie kontekstu organizacji poprzez identyfikację zagadnień zewnętrznych i wewnętrznych, właściwych dla organizacji oraz środowiska jak również działań mających na celu oddziaływanie na te zagadnienia w ramach Systemu Zarządzania środowiskowego (EMS).

PRZYWÓDZTWO

Dodano nowy rozdział określający szczególną odpowiedzialność Najwyższego Kierownictwa za wykazywanie swojego przywództwa i zaangażowania w zarządzanie środowiskowe. Najwyższe Kierownictwo może delegować ten obowiązek innym osobom, lecz powinno ponosić odpowiedzialność.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Polityka Środowiskowa powinna zawierać zobowiązanie do ”ochrony środowiska”. Nie ma jednoznacznej definicji „ochrony”, jednak obejmuje ona „zapobieganie zanieczyszczeniom” i „inne” zobowiązania, takie jak zrównoważone użytkowanie zasobów, ograniczanie i przystosowanie się do zmian klimatu, ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów.

EFEKTY DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEJ

Wymagania skupiają się na doskonaleniu efektów  związanych z zarządzaniem aspektami środowiskowymi. Organizacja powinna podjąć decyzję w zakresie kryteriów służących do oceny efektów działalności środowiskowej, stosowaniu właściwych wskaźników.

CYKL ŻYCIA

Organizacje powinny  rozszerzyć nadzór i oddziaływać na wpływy środowiskowe, od nabycia/ wytworzenia surowców do zagospodarowania po zakończeniu cyklu życia. Nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny cyklu życia (ang. LCA), należy dokładnie przemyśleć etapy produkcji/świadczenia usług, które można kontrolować lub na które można wpływać.

KOMUNIKACJA

Nacisk kładzie się na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, obie formy powinny być traktowane jednakowo. Decyzja o komunikacji na zewnątrz należy do organizacji, powinna jednak uwzględniać jej zobowiązania w zakresie zgodności.    

DOKUMENTACJA

Termin “udokumentowane informacje” zastępuje dotychczasowe “dokumenty” i „zapisy”. Organizacja może zdecydować, czy „procedury” są niezbędne. Każda postać (papierowa, w chmurze) jest akceptowalna.

PRZEJŚCIE Z ISO 14001:2004

Organizacje aktualnie certyfikowane na zgodność z ISO 14001:204 będą miały trzy lata od formalnego opublikowania normy ISO 14001:2015 na przejście na nowe wydanie normy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Zbigniew Suchodolski

t  +48 58 661 07 11

O SGS

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 80 000 etatowych pracowników zarządzamy siecią ponad 1650 biur i laboratoriów na całym świecie.