Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Publikacja ISO 9001:2015 we wrześniu 2015 jest ostatnim etapem w procesie weryfikacji ISO 9001. Nowa wersja normy zastąpi w pełni ISO 9001:2008 podczas zaplanowanego okresu przejściowego.

Publikacja ISO 9001:2015 we wrześniu 2015 jest ostatnim etapem w procesie weryfikacji ISO 9001. Nowa wersja normy zastąpi w pełni ISO 9001:2008 podczas zaplanowanego okresu przejściowego.

ISO 9001:2015 pozycjonuje nową wersja standardu jako integralną część starań organizacji zmierzających do osiągnięcia szeroko rozumianego celu, jakim jest zrównoważony rozwój i promuje go jako narzędzie służące poprawie ogólnych wyników organizacji. Dokument zachęca, by w ramach wdrożenia opartego na ryzyku zarządzaniu jakością większą uwagę zwrócić na zewnętrzne i wewnętrzne strony zainteresowane oraz podkreśla wagę wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) jako decyzji strategicznej dla danej organizacji. Oprócz zmiany nazwy i pozycji niektórych działań SZJ , wprowadzono inne, nowe, istotne wymagania.

KONTEKST ORGANIZACYJNY

„Kontekst” organizacji (lub jej „biznesowe środowisko”) odnosi się do kombinacji wewnętrznych oraz zewnętrznych czynników i warunków, które mogą mieć wpływ na podejście organizacji do jej produktów i/lub usług. Oznacza to, że uwzględnienie kontekstu organizacji musi być teraz elementem projektu SZJ i procesu wdrażania go w życie.

ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI

Zasadniczą częścią planowania i wdrażania w życie SZJ jest nowy wymóg identyfikowania zagrożeń i możliwości, które potencjalnie mogą wpływać na funkcjonowanie i wyniki SZJ oraz odpowiadających im, adekwatnych działań.

PRZYWÓDZTWO

Od kierownictwa najwyższego szczebla wymaga się obecnie, aby prezentowało większe, bezpośrednie zaangażowanie w SZJ danej organizacji, a brak w ISO 9001:2015 wymagania obecności konkretnego „Przedstawiciela Zarządu” (tzw. Pełnomocnika SZJ) jest po części próbą sprawienia, by istota systemu zarządzania w danej organizacji nie była skoncentrowana na jednej osobie. Obecnie uwaga skupiona jest na przywództwie, a nie po prostu na zarządzaniu SZJ.

UDOKUMENTOWANA INFORMACJA

Pojęcia „udokumentowana procedura” i „zapis”, użyte w ISO 9001:2008, zostały zastąpione w ISO 9001:2015 pojęciem „udokumentowana informacja”. Rozumie się przez to informację, która wymaga kontroli i zachowania przez organizację, aczkolwiek każda organizacja sama ustala poziom i rodzaj dokumentacji koniecznej do kontrolowania jej własnego SZJ.

INNE WYMAGANIA SZJ

Wprowadzono również inne zmiany do SZJ, takie jak:

  • Sugerowane konkretne wymagania dla organizacji w odniesieniu do realizacji podejścia procesowego podczas planowania, wdrażania i rozwoju SZJ.
  • Definiowanie tych umiejętności niezbędnych dla personelu wykonującego prace, które wpływają na wyniki jakościowe.
  • Definiowanie i utrzymanie wiedzy niezbędnej, by mieć pewność, że organizacja może zapewnić zgodność dostarczanych produktów i usług z wymaganiami.
  • Oparte na ryzyku podejście do ustalania rodzaju i określania stopnia kontroli odpowiedniego dla wszystkich typów dostawców zewnętrznych.

STRUKTURA I TERMINOLOGIA

W ISO 9001:2015 zastosowano strukturę klauzul określoną w Annex SL, określającym obecnie ramy wymagane dla wszystkich nowych i aktualizowanych standardów ISO. Celem takiego podejścia jest zapewnienie zgodności ISO 9001:2015 z innymi standardami systemów zarządzania. Wykorzystanie struktury wskazanej w Annex SL ma na celu zaprezentowanie wymagań SZJ w bardziej spójny i racjonalny sposób, a nie tylko zaproponowanie szablonu elementów wchodzących w skład systemu SZJ danej organizacji.

Trzeba podkreślić, że od organizacji, które już teraz mają system SZJ zgodny z ISO 9001, nie będzie wymagana zmiana istniejących procedur SZJ ani struktury dokumentów, czy też używanej w nich terminologii, aby odzwierciedlić tę, którą wskazuje ISO 9001:2015.

PRZEJŚCIE Z ISO 9001:2008 

Organizacje aktualnie certyfikowane na zgodność z ISO 9001:2008 będą miały trzy lata od formalnego opublikowania normy ISO 9001:2015 na przejście na nowe wydanie normy. Zgodnie z aktualnym harmonogramem publikacji proces przejścia zakończy się we wrześniu 2018 roku.

Dalsze informacje dotyczące ISO 9001:2015 zostaną ogłoszone przez SGS w najbliższym czasie.

W celu uzyskania dalszych informacji proszę o kontakt:
Zbigniew Suchodolski

Tel.  +48 58 661 07 11

O SGS

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Grupa SGS jest rozpoznawana jako wzór jakości i rzetelności. Zatrudniając ponad 80 000 etatowych pracowników zarządzamy siecią ponad 1650 biur i laboratoriów na całym świecie.