Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wraz z wydaniem dokumentu ISO/DIS 45001 osiągnięty został ostatni etap prac nad normą ISO 45001. Opublikowany tekst jest projektem normy międzynarodowej, przedstawiającym potencjalne wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP). Wskazano w nim zmiany, których pojawienia należy spodziewać się w ostatecznej wersji normy, mającej się ukazać w IV kwartale 2016 r.

Po ostatecznym opublikowaniu, ISO 45001 będzie pierwszą normą ISO poświęconą SZBHP.  W dokumencie ISO/DIS 45001 ujęto uwagi głównych zainteresowanych stron oraz wykorzystano powszechnie używaną specyfikację OHSAS 18001.

Struktura zgodna z Aneksem SL

W ISO/DIS 45001 zastosowano strukturę klauzul wskazaną w Aneksie SL, określającym obecnie wymagane ramy dla wszystkich nowych i aktualizowanych standardów ISO dotyczących systemów zarządzania. Daje to pewność, że końcowa wersja ISO 45001 będzie kompatybilna
z innymi normami systemów zarządzania, takimi jak ISO 9001 i ISO 14001. Zastosowanie struktury przewidzianej w Aneksie SL gwarantuje, że wymagania SZBHP zostaną zaprezentowane w bardziej jednolity, racjonalny sposób, bliższy językowi świata biznesu.

Inne ważne zmiany proponowane w ISO/DIS 45001 to:

  • Położenie większego nacisku na kontekst organizacji, gdzie od organizacji wymaga się, by brały pod uwagę to, czego społeczeństwo oczekuje od nich pod względem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • W Aneksie SL - promowanie myślenia opartego na ryzyku w odniesieniu do tworzenia, wprowadzania i utrzymywania samego SZBHP w danej organizacji, a nie tylko nakierowanego na zagrożenia związane z BHP.
  • Nałożenie odpowiedzialności za SZBHP na najwyższe kierownictwo, podczas gdy dotychczas niektórym organizacjom wprowadzającym taki system zezwalano na przekazywanie obowiązków menedżerom ds. BHP.
  • Nałożenie na organizacje odpowiedzialności za to, w jaki sposób ich dostawcy i wykonawcy zarządzają ryzykiem.
  • Zastąpienie pojęć „dokumenty i zapisy” pojęciem „udokumentowana informacja”, co umożliwia wykorzystanie informacji elektronicznych, nienależących do formalnego systemu dokumentów.

Kontekst organizacji

Celem ISO DIS/45001 jest umożliwienie organizacji zapoznanie się, na wysokim poziomie koncepcyjnym, z ważnymi kwestiami, które mogą wpływać, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, na sposób, w jaki realizuje swoje zobowiązania wobec ludzi pracujących pod nadzorem swego systemu zarządzania BHP.

Sprawami budzącymi zainteresowanie są te zagadnienia, które wpływają na zdolność danej organizacji do uzyskania zamierzonych wyników, w tym celów wyznaczonych w ramach SZBHP. Należy do nich wypełnianie zobowiązań organizacji dotyczących polityki BHP.

Organizacja musi ustalić, które strony zainteresowane są istotne dla jej SZBHP, musi również wskazać oczekiwania tych podmiotów.

Myślenie oparte na ryzyku

Wymaganie, by przy tworzeniu i wdrażaniu SZBHP stosować podejście oparte na ryzyku, ma ścisły związek z koniecznością położenia nacisku na kontekst organizacji. Organizacja musi wskazać ryzyka i szanse, którymi trzeba się zająć, aby mieć pewność, że SZBHP pozwoli osiągnąć przewidziane dla niego wyniki, w tym te, które mają związek z kontekstem organizacji lub są przezeń determinowane. Organizacja musi zaplanować działania ukierunkowane na te ryzyka i szanse, integralnie włączyć je do swych procesów SZBHP oraz oceniać skuteczność tych działań.

Przywództwo: zaangażowanie najwyższego kierownictwa

Kierownictwo najwyższego szczebla musi obecnie demonstrować swe zaangażowanie w SZBHP poprzez bezpośredni w nim udział, uwzględnianie wyników BHP w planowaniu strategicznym i komunikowanie znaczenia przykładanego do posiadania skutecznego SZBHP i przestrzegania jego wymagań.

Kierownictwo najwyższego szczebla musi też przyczyniać się do skutecznego funkcjonowania SZBHP poprzez odgrywanie aktywnej roli w kierowaniu osobami na wszystkich stanowiskach i udzielanie im stosownej pomocy oraz przez promowanie kultury organizacji w zakresie SZBHP i dawanie odpowiedniego przykładu.

Wykonawcy zewnętrzni

Organizacja musi dopilnować, by te procesy przekazywane wykonawcom zewnętrznym, które mają wpływ na jej SZBHP, były odpowiednio zdefiniowane i kontrolowane. Dostawcy i wykonawcy są w te procesy włączeni, jeżeli tylko są one realizowane w miejscu pracy.

Dokumentacja

W miejsce pojęć „dokumenty i zapisy” wprowadzono pojęcie „udokumentowana informacja”. Obecnie akceptowane będą dowody pochodzące z przetworzonych informacji, takie jak informacje zapisane w postaci elektronicznej w smarfonach czy tabletach.

Jakiej pomocy może udzielić SGS?

Możemy przeprowadzić szkolenia uświadamiające, pomagające zrozumieć wymagania ISO/DIS 45001, Aneksu SL i myślenia opartego na ryzyku. Na życzenie przeprowadzimy analizę luk (pre-audit), która wskaże zmiany, jakie dana organizacja musi wprowadzić, aby przejść z OHSAS 18001 czy PN-N-18001 na ISO/DIS 45001.

Dalsze informacje

Krajowe organizacje członkowskie ISO znajdują się obecnie w połowie 3-miesięcznego okresu recenzowania normy w wersji DIS. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, następnym etapem będzie wydanie końcowego projektu międzynarodowej normy (FDIS).

Egzemplarz normy ISO/DIS 45001 można nabyć w ISO Store. Za opracowanie i wydanie normy ISO 45001 odpowiada oficjalna grupa robocza ISO 45001 Working Group (ISO/PC 283).

Następne, nowe informacje dotyczące prac nad ISO 45001 oraz harmonogramu jej publikacje będziemy ogłaszać, gdy tylko staną się one dostępne.

Dodatkowe informacje:
Joanna Waberska
CBE Certification Manager

SGS

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji oraz cieszy się renomą światowego wzoru jakości i rzetelności. Spółka zatrudnia ponad 85 000 pracowników i korzysta z sieci ponad 1800 biur i laboratoriów rozsianych po całym świecie.

 

 Aktualne informacje w newsie Nowy standard ISO 45001 opublikowany