Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W celu likwidacji szarej strefy i wykluczenia nadużyć na rynku na płaszczyźnie gospodarczej u tzw. recyklerów ustawodawca wprowadził obowiązkowy audyt zewnętrzny.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dniem 1 stycznia 2016 weszła w życie regulacja przewidziana w rozdziale IX ustawy wprowadzająca wymóg przeprowadzenia rocznych audytów zewnętrznych dla firm przeprowadzających recykling odpadów opakowaniowych.

FIRMY ZOBOWIĄZANE DO PODDANIA SIĘ AUDYTOWI

Wskazany obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR, posiadających jednocześnie zezwolenie na przetwarzanie tych odpadów o masie przekraczającej 400 ton rocznie.

UPRAWNIENI DO PRZEPROWADZENIA AUDYTU

Podmiotami, które będą mogły przeprowadzić audyt, będą jednostki certyfikacyjne, które posiadają akredytację do przeprowadzania audytów EMAS zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE), czyli Akredytowani Weryfikatorzy Środowiskowi EMAS.

SGS ubiega się o otrzymanie akredytacji EMAS z ramienia PCA. Do końca roku 2016 planujemy zakończyć formalny proces uzyskania akredytacji.

ZAKRES AUDYTU

Celem wprowadzonego ustawą audytu jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w dokumentach DPO, DPR, EDPO, EDPR.

Audytor powinien przeprowadzić kontrolę:

  • Zgodności posiadanych decyzji z prowadzonym recyklingiem i innym niż recykling procesem odzysku
  • Możliwości technicznych, w tym mocy przerobowych instalacji posiadanych przez prowadzącego odzysk i recykling, pozwalających na przetwarzanie odpadów opakowaniowych w wielkości odpowiadającej danym zawartym w dokumentach DPO i DPR wystawionych w danym roku
  • Zgodności informacji zawartych w oświadczeniach dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych ze stanem faktycznym, w tym masy odpadów opakowaniowych przyjętych i odpowiednio przetworzonych lub wywiezionych z terytorium kraju

Przedsiębiorstwa, które będą poddane audytowi, powinny przygotować:

  • Wystawione dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR
  • Dokumenty ewidencji odpadów
  • Dokumenty finansowe

Audytor po przeprowadzeniu audytu będzie zobowiązany do sporządzenia pisemnego sprawozdania w oparciu o zebrane dokumenty i dowody. Dodatkowo będzie ciążył na nim obowiązek przekazania oryginału sprawozdania wraz z towarzyszącą mu dokumentacją przedsiębiorcy, zaś uwierzytelnionej kopii Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę oraz Marszałkowi Województwa.

Przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać dokumentację audytu wraz ze sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego audyt dotyczy.

TERMIN WYKONANIA AUDYTU

Przedsiębiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia audytu zewnętrznego co roku do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, którego dotyczy audyt. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, pierwszy audyt powinien zostać przeprowadzony do dnia 30 kwietnia 2017 r., obejmując swoim zakresem ocenę i badanie roku kalendarzowego 2016.

Skontaktuj się z nami już dziś aby uzyskać więcej informacji na temat nowych regulacji.