Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W Europejskim Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Nieżywnościowych pojawił się szereg powiadomień dotyczących ftalanu diizobutylu (DIBP) w zabawkach. Nowe wymagania dotyczące DIBP na mocy rozporządzenia CLP wejdą w życie w marcu 2018 r.

Unijna dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek 2009/48/WE ([1]) jest kompleksowym aktem prawnym określającym współczesne wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz badania zabawek. Stosowanie substancji lub mieszanin sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (tzw. substancje CMR) kategorii 1A, 1B lub 2 zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008, tzw. rozporządzeniem CLP [2], jest surowo zabronione w zabawkach i ich elementach, chyba że zostało wyraźnie określone inaczej.

Od 2015 r. w Europejskim Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Nieżywnościowych [3] pojawiły się liczne zgłoszenia o naruszeniu stosowania ftalanu diizobutylu (DIBP, CAS 84-69-5) jako substancji CMR w zabawkach objętych dyrektywą zabawkową 2009/48/WE. Ftalan DIBP posiada dwie kategorie klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 790/2009 [4]:

  • Kategoria 1B, gdy stężenie graniczne (SCL) wynosi 25 % lub więcej,
  • Kategoria 2, gdy SCL wynosi co najmniej 5 %, ale mniej niż 25 %.

W sierpniu 2016 r. SGS informował [5] o publikacji rozporządzenia (UE) nr 2016/1179 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. U. UE). Ten akt prawny był dziewiątym dostosowaniem do postępu naukowo-technicznego (ATP-9) rozporządzenia CLP. Wspomniany ATP zawiera szereg istotnych zmian, w tym aktualizację klasyfikacji i wymogów dotyczących etykietowania bisfenolu A (BPA) i ftalanu DIBP. Podczas gdy DIBP pozostaje substancją działającą szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B na potrzeby klasyfikacji, jego stężenia graniczne SCL zostały wykreślone. W przypadku braku SCL zastosowanie miałaby ogólna dopuszczalna wartość stężenia (GCL) wynosząca 0,3 % w rozporządzeniu CLP. ATP-9 do rozporządzenia CLP wejdzie w życie z dniem 1 marca 2018 r. 

Oprócz tego, że ftalan DIBP jako substancja CMR jest regulowany przez dyrektywę zabawkową 2009/48/WE, podlega on również pod następujące akty prawne:

  • REACH – substancja stanowiąca bardzo duże zagrożenie (SVHC) na liście kandydackiej [6] od stycznia 2010 r. 
  • REACH – w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń (załącznik XIV [7]) od lutego 2012 r.
  • RoHS – substancja objęta ograniczeniami w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE) na mocy dyrektywy (UE) 2015/863 [8] zmieniającej dyrektywę 2011/65/UE. Ograniczenia dotyczące DIBP w zabawkach (elektrycznych) wejdą w życie z dniem 22 lipca 2019 r.

W poniższej tabeli zestawiono najważniejsze punkty porównawcze ftalanu DIBP w ramach ATP 1 i 9 do rozporządzenia CLP.

Rozporządzenie (WE) 1272/2008 (rozporządzenie CLP)

 Rozporządzenie (UE) 2016/1179
(ATP-9, CLP) 
Rozporządzenie (WE) nr 790/2009
(ATP-1, CLP)
Substancja  Ftalan diizobutylu (DIBP) Ftalan diizobutylu (DIBP)
Nr CAS (Nr WE)
[Nr indeksu]
84-69-5 (201-553-2)
[607-623-00-2]
84-69-5 (201-553-2)
[607-623-00-2]
Klasyfikacja klasy i kategorii zagrożenia  Repr 1B Repr 1B
Klasyfikacja kodów zwrotów wskazujących
rodzaj zagrożenia 
H360Df H360Df
Etykietowanie piktogramu,
kod słownika sygnałowego 
GHS08
Dgr
GHS08
Dgr
Etykietowanie kodu oznaczenia
wskazującego rodzaj zagrożenia
H360Df H360Df
Stężenie graniczne (SCL) Brak ≥ 25% dla Repr. kat. 1B
≥ 5% ale < 25% dla Repr. kat. 2
Data uprawomocnienia 1 marca, 2018  Obowiązuje
Objaśnienie Dgr = Niebezpieczne,
Repr = Działające szkodliwie na rozrodczość

TESTOWANIE ZABAWEK

Zaleca się, aby zainteresowane strony przestrzegały najnowszych wymogów dotyczących DIBP oraz innych wymogów bezpieczeństwa zabawek na rynku UE.

SGS Polska oferuje szereg usług dotyczących badania zabawek, certyfikacji zabawek oraz doradztwa w zakresie zgodności z dyrektywą zabawkową 2009/48/WE, normą europejską EN 71, REACH czy RoHS. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania zabawek.

Zainteresowanych badaniem zabawek prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42