Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
Construction detail

Wyrobem budowlanym zgodnie z Rozporządzeniem CPR jest każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Wyrób taki wprowadzony do obrotu na rynek Unii Europejskiej jest oznaczony znakiem CE oraz posiada Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP).

OZNAKOWANIE CE WYROBÓW BUDOWLANYCH

Znak CE umieszczony na wyrobie przez producenta informuje, że produkt wprowadzany na rynek Unii Europejskiej spełnia wymagania unijnych regulacji prawnych w tym Rozporządzenia? Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG (w skrócie zwane CPR od słów: Construction Product Regulation). Oznacza to, że wyrób ten spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa użytkowania oraz ochrony środowiska, a więc produkt ze znakiem CE nie zagraża zdrowiu i nie szkodzi środowisku.

CO TO JEST DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH?

Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) to dokument wystawiany przez producenta wyrobu budowlanego albo jego upoważnionego przedstawiciela na rynku UE, który stwierdza o zgodność wyrobu z wymaganiami regulacji prawnych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Deklaracja jest udostępniana klientowi wraz z dokumentacją handlową lub dołączona do produktu w celu poinformowania o spełnieniu wymagań jakościowych i prawnych produktu.
Zarówno oznakowanie znakiem CE, jak i deklaracja właściwości użytkowych podlega ocenie przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego.

WYMAGANIA PRAWNE

Od 1 lipca 2013 r. wszyscy producenci, importerzy, dystrybutorzy wyrobów budowlanych, jak i ich upoważnieni przedstawiciele, przy wprowadzaniu lub udostępnianiu wyrobów budowlanych na rynku, objętych normami zharmonizowanymi [hEN], są zobowiązani stosować wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 tzw. CPR [Construction Product Regulation]. Rozporządzenie zostało przyjęte 9 marca 2011 r. i opublikowane w Dzienniku Unii Europejskiej 4 kwietnia 2011 r. CPR uchyla dyrektywę Rady 89/106/EWG oraz ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, a także określa zasady wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych i zasady oznakowania CE na tych wyrobach.

ZAKŁADOWA KONTROLA PRODUKCJI (ZKP)

Producent wyrobów budowlanych jest zobowiązany wdrożyć Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP), która oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

CERTYFIKACJA PRODUCENTÓW WYROBÓW BUDOWLANYCH

Poszczególne grupy wyrobów budowlanych zostały objęte tzw. systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVoCP), który został ustanowiony przez Komisję Europejską. Przynależność określonego wyrobu do danej grupy systemu oceny jest podana w treści zharmonizowanej specyfikacji technicznej [hEN].
Certyfikacja w systemie oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+ wymaga udziału jednostki notyfikowanej w celu certyfikacji zakładowej kontroli produkcji, natomiast producent wyrobu jest zobowiązany do:
• ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu;
• prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP);
• prowadzenia badań próbek zgodnie z ustalonym planem badań.
Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawany jest bezterminowo i pozostaje ważny, dopóki wymagania zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunki produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji nie ulegną istotnym zmianom . Nadzór nad wydanym certyfikatem ZKP odbywa się jeden raz w roku.

SGS POLSKA TO JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA

SGS Polska posiada status Notified Body No. 2525, który uprawnia do udzielania certyfikatów w systemie oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+ w zakresie następujących specyfikacji technicznych:

• PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane - Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo;
• PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych;
• PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Beton asfaltowy;
• PN-EN 13108-2:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (BBTM);
• PN-EN 13108-5:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Mieszanka SMA;
• PN-EN 13108-6:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Asfalt lany;
• PN-EN 13108-7:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Beton asfaltowy porowaty.

Obecnie SGS Polska jest w trakcie uzyskiwania rozszerzenia akredytacji w obszarze certyfikacji zakładowej kontroli produkcji w zakresie realizacji zadań wynikających z CPR. Po uzyskaniu rozszerzenia akredytacji będziemy świadczyć również usługi w zakresie weryfikacji stałości właściwości użytkowych systemu 2+ dla wyrobów objętych następującymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi [hEN]:

WYROBY  ZHARMONIZOWANE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
KRUSZYWA PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 13043:2004
PN-EN 13242+A1:2010
PN-EN 13383-1:2003/AC:2004
PN-EN 13139:2003/AC:2004
PN-EN 13055-1:2003/AC:2004
PN-EN 13450:2004/AC:2004
WYROBY DO BUDOWY DRÓG PN-EN 12591:2010
PN-EN 14023:2011
PREFABRYKOWANE WYROBY ZE ZWYKŁEGO LEKKIEGO AUTOKLAWIZOWANEGO BETONU KOMÓRKOWEGO PN-EN 15037-1:2011
PN-EN 15037-2+A1:2011
PN-EN 13747+A2:2011 
ELEMENTY MUROWE I WYROBY ZWIĄZANE PN-EN 771-3+A1:2015-10
PN-EN 771-2+A1:2015-10
PN-EN 771-1+A1:2015-10
WYROBY KONSTRUKCYJNE Z DREWNA LITEGO I WYPOSAŻENIA POMOCNICZEGO PN-EN 14250:2011
                                                                                                                                                                                                                                                            

Zapraszamy już dziś do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej obecnej i przyszłej oferty dotyczącej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.

Informacje o szkoleniach z zakresu ZKP oferowanych przez SGS znajdują się TUTAJ.

Ilona Olsztyńska, Kierownik ds. rozwoju produktów, Inspektor Wiodący
Certification & Business Enhancement
m: +48 607 571 646