Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Obowiązki producentów i sprzedawców dotyczące badania SVHC w produktach uległy zasadniczej zmianie po aktualizacji definicji słowa „artykuł” przez ECHA.

Bicycle wheels

Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) zaktualizowała długo wyczekiwane wytyczne, poprzez włączenie nowych przykładów i scenariuszy, w celu wyjaśnienia wymagań dotyczących badania SVHC w wyrobach. Nowe wytyczne są zgodne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 2015 r. w sprawie definicji artykułu.

 

Unijne rozporządzenie REACH definiuje artykuł/wyrób jako obiekt, któremu podczas procesu produkcji zostaje nadany wyjątkowy kształt, powierzchnia bądź wzór, który określa jego funkcję w większym stopniu, niż jego skład chemiczny. 10 września 2015 r. TSUE orzekł, że wymagania dotyczące SVHC w wyrobie zgodnie z art. 7 i 33 rozporządzenia REACH, dotyczą bardziej "każdego artykułu w całym artykule" (każdy komponent/materiał w całym wyrobie), niż do "całego artykułu".

Zgodnie z art. 7 ust. 2 "Rejestracja i zgłaszanie substancji zawartych w wyrobach", wytwórca lub importer wyrobu musi powiadomić ECHA, jeżeli substancja SVHC z listy kandydackiej jest obecna w wyrobie w stężeniu przekraczającym 0,1% (wagowo), a całkowita ilość tej substancji SVHC we wszystkich wyrobach produkowanych lub importowanych przekracza 1 tonę rocznie na wytwórcę lub importera.

Zgodnie z art. 33 "Obowiązek przekazywania informacji o substancjach zawartych w wyrobach", dostawca wyrobu (w tym producent, importer, dystrybutor i sprzedawca detaliczny) zawierającego substancję SVHC z listy kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1% (wagowo), musi dostarczyć odbiorcy wyrobu wystarczających informacji (w tym przynajmniej nazwę substancji), aby umożliwić bezpieczne korzystanie z danego wyrobu.

W odpowiedzi na orzeczenie Trybunału, ECHA opublikowała w grudniu 2015 r. "szybką aktualizację" w celu skorygowania tych części wytycznych, które nie są zgodne z wyrokiem sądu. Jednakże użyteczne i praktyczne wytyczne dotyczące spełnienia obowiązków zgłaszania i przekazywania informacji o SVHC w ramach REACH, nie były dostępne w szybkiej aktualizacji aż do jej ostatniej, obszernej wersji z czerwca 2017. Niektóre z najistotniejszych zmian wprowadzonych w ostatniej aktualizacji wytycznych wymieniono poniżej:

Nowa definicja złożonego obiektu

"Złożony obiekt" definiuje się jako każdy obiekt składający się z więcej niż jednego artykułu poprzez łączenie bądź montowanie artykułów na różne sposoby. Przykładami prostych złożonych obiektów są nożyczki (mechanicznie zmontowane) i bloczek samoprzylepny (złączony razem substancją/mieszaniną).

Niektóre obiekty nazywane są "bardzo złożonymi artykułami" – są to dalsze kombinacje prostszych obiektów złożonych. Przykładem mogą być sofy, rowery, telefony komórkowe, komputery, samochód i samoloty.

Nowe przykłady i scenariusze dotyczące wymagań dla SVHC w artykułach, na przykład:

Opis:

  • Artykuły A i B są złączone mieszaniną M (np. klejem) w celu uzyskania złożonego obiektu C
  • Artykuł A zawiera substancję X z listy kandydackiej w stężeniu > 0,1% wag.
  • Artykuł A zawiera substancję Y z listy kandydackiej w stężeniu > 0,1% wag.
  • Mieszanina M zawiera substancję Z z listy kandydackiej i stężenie Z w złożonym obiekcie > 0,1% wag.

Obowiązki w zakresie zgłaszania i przekazywania informacji:

  • Producent lub importer z UE musi poinformować i zgłosić obecność X w art. A i Y w art. B
  • Producent z UE złożonego obiektu C musi poinformować i zgłosić obecność Z w złożonym obiekcie C
  • Importer z UE złożonego obiektu C musi poinformować i zgłosić obecność X w art. A, Y w art. B i Z w złożonym obiekcie C

Nowe przykłady i scenariusze dotyczące określania stężenia substancji SVHC (wag.) w artykułach, na przykład:

 Scenariusz   

 Określenie stężenia substancji SVHC (wag.)

   Opis/Przykłady 
         
 I. Artykuł wykonany z substancji SVHC jako takiej lub w mieszaninie    Waga substancji SVHC w artykule podzielona przez całkowitą wagę artykułu    Przykład: artykuł z tworzywa sztucznego (np. krzesło formowane wtryskowo, nadruk z tworzywa na koszulce)
         
 II. SVHC jako takie lub w mieszaninie używanej do łączenia dwóch lub więcej artykułów (obiekt złożony)
   Waga substancji SVHC w złożonym obiekcie podzielona przez całkowitą wagę złożonego obiektu    Przykład: bloczek samoprzylepny, niepomalowana rama rowerowa utworzona przez zespawanie kilku stalowych rur
         
 III. SVHC w powłokach na wyrobach powlekanych lub złożonych obiektach    Waga substancji SVHC w powlekanym artykule lub złożonym obiekcie podzielona odpowiednio przez całkowitą wagę artykułu lub złożonego obiektu
   Przykłady mieszanin na powłoki: farba, lakier, powłoka funkcjonalna Przykłady powlekanych artykułów: pomalowany stalowy pasek, pomalowane zamki błyskawiczne
         
 IV. Bardzo złożone obiekty    Zasady określania stężenia opisane dla scenariuszy I-III powyżej mają zastosowanie do każdego artykułu lub prostszego złożonego obiektu    Przykłady: sofa, rower, telefon komórkowy, komputer, samochód i samolot
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

BADANIA SVHC w SGS

Firma SGS dysponuje międzynarodowym zespołem profesjonalnych ekspertów posiadających wszechstronną wiedzę na temat REACH na rynkach UE. Oferowany przez nas zakres usług pomoże Państwu przeprowadzić odpowiednie badania i spełnić wymagania stawiane producentom, importerom oraz sprzedawcom detalicznym w zakresie REACH. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań SVHC oraz REACH.

Zainteresowanych badaniami w zakresie REACH, w tym SVHC, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42