Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w stanie Kalifornia w USA muszą być świadome obwiązywania tzw. Propozycji 65, znanej również pod nazwą Prop 65 albo "Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986".

Lego Pieces Puzzled

SGS pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć i zapewnić zgodność z wymogami Prop 65 od czasu wprowadzenia tego prawa. W związku z tym zamieszczamy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących Prop 65.

 

Co to Proposition 65?

Prop 65 to kalifornijska inicjatywa prawna, mająca na celu ochronę obywateli i źródeł wody pitnej przed szkodliwymi chemikaliami.

 

Jakie są wymagania Prop 65?

Stan jest zobowiązany do prowadzenia i publikowania wykazu chemikaliów powodujących raka, wady wrodzone lub uszkodzenia reprodukcyjne. Wykaz jest zarządzany przez Gabinet Oceny Zagrożeń dla Zdrowia Środowiskowego (OEHHA) i jest aktualizowany co najmniej raz w roku. Wykaz ten, opublikowany po raz pierwszy w 1986 r., obejmuje obecnie około 900 substancji chemicznych.

W przypadku chemikaliów objętych wykazem przedsiębiorcy są zobowiązani:

 • Zapewnić "jasne i rozsądne" ostrzeżenie przed świadomym i celowym wystawianiem kogokolwiek na działanie substancji chemicznych wymienionych w wykazie. Ostrzeżenie to może być przekazane na różne sposoby, takie jak etykietowanie produktu, umieszczanie znaków w miejscu pracy, rozpowszechnianie ogłoszeń w wynajmowanym kompleksie mieszkalnym lub publikowanie ogłoszeń w gazecie. Egzekwowanie tych wymogów rozpoczyna się dwanaście miesięcy po tym, jak dana substancja trafi do wykazu,
 • Zaprzestać utylizowania wymienionych substancji chemicznych w źródłach wody pitnej. Egzekwowanie tego wymogu rozpoczyna się dwadzieścia miesięcy po tym, jak dana substancja trafi do wykazu.

 

Czy istnieją wyjątki?

Tak, takie jak:

 • Agencje rządowe i publiczne służby wodne,
 • Przedsiębiorstwa zatrudniające dziewięciu lub mniej pracowników,
 • Narażenie na działanie, które nie stwarza znacznego ryzyka zachorowania na raka,
 • Narażenie na działanie, które nie spowoduje zauważalnego efektu reprodukcyjnego na poziomie przekraczającym 1000 razy dopuszczalny,
 • Narażenia na wymienione chemikalia występujące naturalnie w żywności,
 • Utylizacja, która nie powoduje przedostawania się "znaczącej ilości" wymienionych substancji chemicznych do żadnego źródła wody pitnej.

 

Czym jest wykaz Prop 65?

Wykaz zawiera szerokie spektrum naturalnych oraz sztucznych chemikaliów, które powodują raka, wady wrodzone czy inne uszkodzenia układu reprodukcyjnego. Obejmują one dodatki lub składniki zawarte w pestycydach, produktach gospodarstwa domowego, żywności, lekach, barwnikach lub rozpuszczalnikach. Mogą to być również chemikalia stosowane w produkcji i budownictwie lub produkty uboczne procesów chemicznych, takie jak spaliny z pojazdów silnikowych.

Wykaz zawiera informacje dotyczące chemikaliów, rodzaju toksyczności, zasady ich umieszczania w wykazie, numeru CAS, daty umieszczenia w wykazie oraz poziomu bezpieczeństwa. Zobacz wykaz Prop 65.

 

Czym jest poziom bezpieczeństwa?

OEHHA ustanowiła ponad 300 poziomów bezpieczeństwa (z ang. safe harbor levels). Należą do nich między innymi:

 • Brak istotnych poziomów ryzyka (NSRL) dla substancji chemicznych wywołujących raka,
 • Najwyższy dopuszczalny poziom dawki (MADL) dla chemikaliów powodujących szkodliwe działanie na rozrodczość.

 

Poziom bezpieczeństwa jest dzienną wartością graniczną narażenia (µg/dzień). Jest on całkowicie odmienny od całkowitej zawartości danej substancji (mg/kg) i nie ma możliwości bezpośredniego przeliczenia jednego na drugie, ponieważ są to różne pomiary koncepcyjne.

 

Jak ocenić czy etykieta ostrzegawcza Prop 65 jest konieczna?

Oznaczenie, zwykle znane jako "ostrzeżenie Prop 65", musi być stosowane w odniesieniu do każdego produktu zawierającego chemikalia wymienione w wykazie, chyba że poziom narażenia jest niższy od poziomu bezpieczeństwa. Po pierwsze, należy sprawdzić, czy substancja chemiczna jest wymieniona w wykazie i, jeśli tak, czy jej stężenie w produkcie przekracza poziom bezpieczeństwa. Jeżeli nie jest wymieniony w wykazie lub jego stężenie znajduje się poniżej poziomu bezpieczeństwa, oznaczenie to nie jest wymagane.

 

Kto egzekwuje propozycję 65?

Prop 65 jest egzekwowany przez Kancelarię Prokuratora Generalnego w Kalifornii, a także adwokatów okręgowych, radców prawnych, adwokatów miejskich (o liczbie mieszkańców przekraczającej 750 tys.), a w przypadku braku urzędu adwokackiego - osoby działające w interesie publicznym.

Osoby fizyczne działają poprzez wytoczenie sprawy karnej przeciwko przedsiębiorstwu, co do którego istnieje domniemanie naruszenia prawa. Należy najpierw zawiadomić przedsiębiorstwo z co najmniej 60-dniowym wyprzedzeniem o prowadzeniu sprawy. Powiadomić należy również Prokuratora Generalnego oraz właściwego adwokata okręgowego i/lub miejskiego.

 

W jaki sposób Prop 65 oddziałuje na produkty konsumenckie?

Produkty, które narażają osoby fizyczne na działanie wymienionych substancji chemicznych muszą zawierać „ostrzeżenie Prop 65". Przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające produkty w Kalifornii, które nie przestrzegają tej zasady, podlegają karom cywilnym w wysokości 2500$ za każde naruszenie.

 

Co powinno zrobić przedsiębiorstwo, jeżeli nie istnieje poziom bezpieczeństwa?

W przypadku, gdy OEHHA nie określiła NSRO lub MADL, przedsiębiorstwa powinny umieścić „ostrzeżenie Prop 65". Przedsiębiorstwa mogą zostać zwolnione z tego wymogu, jeżeli wykażą, że przewidywany poziom narażenia nie będzie stwarzał znacznego ryzyka zachorowania na raka lub uszkodzenia układu reprodukcyjnego. Zainteresowane podmioty powinny odnieść się do art. 7 i 8 tytułu 27, aby uzyskać wytyczne OEHHA dotyczące sposobu obliczania poziomów chemikaliów bez poziomu bezpieczeństwa

Jakie są wymagania dotyczące rozmiaru czcionki i języka dla "Ostrzeżenia Prop 65"?

Ostrzeżenia na opakowaniach produktów konsumenckich muszą być co najmniej tak duże jak pozostałe rodzaje informacji umieszczone na opakowaniu, ale nie mniejsze niż czcionka rozmiar 6. Jeżeli etykieta zawiera informacje w językach innych niż angielski, ostrzeżenie również musi być umieszczone we wszystkich językach używanych na opakowaniu. Jeżeli na etykiecie produktu znajduje się ostrzeżenie w formie skrótowej, ostrzeżenie zawierające taką samą treść może być również użyte do celów katalogowych i zakupów internetowych. Wersja ta nie może być używana na znaku.

 

Kto jest odpowiedzialny za umieszczanie ostrzeżeń?

Od sierpnia 2017 r. główna odpowiedzialność spoczywa na wytwórcach, producentach, przedsiębiorstwach zajmujących się pakowaniem, importerach, dostawcach i/lub dystrybutorach produktów. W przypadku produktów konsumenckich, przedsiębiorstwa należące do powyższych kategorii muszą albo umieścić ostrzeżenia na produkcie, albo dostarczyć "autoryzowanemu przedstawicielowi" materiały ostrzegawcze dla sprzedawcy detalicznego i otrzymać potwierdzenie otrzymania tych materiałów. Sprzedawca detaliczny jest odpowiedzialny za umieszczanie i utrzymanie otrzymanych materiałów ostrzegawczych.

 

Czy to prawda, że produkty spełniające standardy federalne nie wymagają „ostrzeżeń Prop 65”?

Nie. Wymóg oznakowania tym ostrzeżeniem opiera się na poziomie narażenia, a nie na całkowitej zawartości substancji chemicznych. Możliwe jest zatem, aby produkt spełniał normy federalne, ale nadal wymagał jasnego i rozsądnego ostrzeżenia.

 

Co powinna zrobić firma, jeśli otrzyma 60-dniowe zawiadomienie z kancelarii prawnej

 • Zasięgnąć porady eksperta specjalizującego się w temacie Prop 65,
 • Dokonać oceny zasadności roszczenia. Może to wymagać przeprowadzenia badań laboratoryjnych dotyczących poziomów narażenia.
 • Jeżeli roszczenie zostanie uznane za zasadne:
  • Zaprzestać sprzedaży produktu,
  • Nakazać sprzedawcom detalicznym zaprzestanie sprzedaży produktu,
  • Zainicjować wycofanie produktu z rynku,
  • Nowe produkty muszą posiadać ostrzeżenie Prop 65.

 

Kiedy produkty muszą spełniać nowe zasady dotyczące "jasnych i rozsądnych ostrzeżeń"?

30 sierpnia 2018 r. Do tego czasu produkty mogą stosować albo nową formę ostrzeżenia, albo formę z rozporządzenia z września 2008 roku. Po upływie tego terminu nowe produkty mogą być stosowane wyłącznie zgodnie z nowymi przepisami.

Produkty konsumenckie wyprodukowane przed 30 sierpnia 2018 roku nie wymagają nowego ostrzeżenia, o ile są opatrzone ostrzeżeniem zgodnym z przepisami z września 2008 roku.

 

BADANIA CHEMICZNE PROP 65

SGS Polska oferuje szereg usług dotyczących testów chemicznych produktów konsumenckich w zakresie spełnienia odpowiednich norm, w tym Prop 65, REACH (m.in. SVHC, WWA, ftalany, metale ciężkie) czy RoHS.

Zainteresowanych badaniami chemicznymi prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42