Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

12 marca 2018 wydano publikację długo oczekiwanego standardu ISO 45001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ear Protectors for workers in the heavy industry

Nowy standard ISO 45001 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSMS) poprzez ustanowienie licznych klauzul mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników, zmniejszenie zagrożeń w miejscu pracy oraz stworzenie lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy.

Międzynarodowa Organizacja Pracy szacuje, że ponad 7 600 osób umiera każdego dnia z powodu wypadków lub chorób związanych z pracą - ponad 2,78 miliona ludzi rocznie. Ponadto każdego roku odnotowuje się około 374 milionów nieszczęśliwych wypadków i chorób związanych z pracą, z których wiele skutkuje przedłużającymi się nieobecnościami w pracy.

Nowy standard ISO 45001

12 marca 2018 wydano publikację  długo oczekiwanego standardu ISO 45001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest ona zgodna z FDIS (The Final Draft International Standard) zatwierdzonym w listopadzie 2017 r. Standard umożliwia migrację z OHSAS 18001. Firmy posiadające obecnie OHSAS 18001 będą miały 3 lata (od daty publikacji) na migrację swoich systemów.

ISO 45001 - wymagania

Wymagania ISO 45001 mają być zintegrowane z własnymi procesami zarządzania organizacji i systemem zarządzania BHP, umożliwiając organizacji uwzględnienie innych aspektów ich wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, takich jak dobre samopoczucie pracowników i konsultacje z personelem. Powinno to oznaczać bezproblemową implementację dla większości firm - z już istniejącym systemem zarządzania OHSAS 18001 lub bez niego.

Obecne przepisy BHP wzywają firmy do posiadania wielu dokumentów / procesów w celu zapewnienia bezpiecznego i wolnego od ryzyka środowiska dla ich pracowników. Zawarte jest to w: Polityce bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpiecznych systemach pracy, ocenie ryzyka, protokołach wypadkowych, incydentach i procedurach raportowania. ISO 45001 wymaga również, aby firmy wzięły pod uwagę swoje zainteresowane strony, w tym pracowników, kontrahentów i gości.

Koncepcja PDCA

Zastosowane w normie ISO 45001 podejście do systemu zarządzania BHP opiera się na koncepcji Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Popraw (PDCA).
 PDCA

Koncepcja PDCA jest procesem wykorzystywanym przez organizacje do ciągłego doskonalenia, który można zastosować do każdego systemu zarządzania i do każdego z jego poszczególnych elementów w następujący sposób:

 • Planuj: określenie i ocena ryzyk związanych z BHP, szans w zakresie BHP oraz innych rodzajów ryzyk i szans, ustalenie celów i procesów BHP niezbędnych do osiągnięcia wyników zgodnie z polityką BHP organizacji;
 • Wykonaj: wdrażanie procesów zgodnie z planem;
 • Sprawdź: monitorowanie i mierzenie działań i procesów w odniesieniu do polityki i celów BHP, raportowanie wyników;
 • Popraw: podejmowanie działań, aby stale poprawiać wyniki w zakresie BHP i osiągnąć zamierzone wyniki.

Podobnie jak w przypadku ISO 9001: 2015 i 14001: 2015, ISO 45001 jest zgodne z załącznikiem SL. Zapewni to zastosowanie następujących klauzul:

 1. Zakres normy
 2. Normy przywołane
 3. Terminy i definicje
 4. Kontekst organizacji
 5. Przywództwo
 6. Planowanie
 7. Wsparcie 
 8. Funkcjonowanie
 9. Ocena efektów działania
 10. Doskonalenie

Norma ISO 45001 może być wykorzystana w całości lub w części do systematycznego polepszania BHP w miejscu pracy i zarządzania bezpieczeństwem. Jednak potwierdzenie o zgodności z normą ISO 45001 jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie wymagania są włączone do systemu zarządzania BHP organizacji i spełnione bez żadnych włączeń.

ISO 45001 - szkolenia i certyfikacja

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak rozpocząć proces migracji, prosimy o kontakt.

Po więcej informacji na temat nowej normy ISO 45001 zapraszamy również na szkolenia Akademii SGS, aktualne terminy szkoleń z tego zakresu można sprawdzić TUTAJ