Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Celem projektu REACH-EN-FORCE było zwiększenie świadomości na temat ograniczeń dotyczących występowania substancji wymienionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH. W trakcie realizacji projektu organy nadzoru rynku UE zaangażowały się w wykrywanie niezgodności z załącznikiem XVII do rozporządzenia REACH oraz w późniejsze działania związane z egzekwowaniem przepisów. Celem tych działań było osiągnięcie wyższej zgodności z wymogami, a tym samym zwiększenie ochrony zdrowia i środowiska.

 

27 krajów uczestniczących w projekcie przekazało sumaryczne wyniki zebrane na podstawie 5625 kontroli produktów [1]. Wspomniane kontrole objęły 17 substancji, 1009 mieszanin i 4599 wyrobów. Zakres projektu obejmował 14 różnych związków wymienionych w załączniku XVII do REACH. Ponadto niektóre kraje skontrolowały osiem dodatkowych związków, które również uwzględniono w danych liczbowych przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu.

 

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wszystkich substancji i produktów wymienionych w załączniku XVII do REACH, które podlegały kontroli w ramach projektu:

REACH Załącznik XVII

Pozycja

Substancja

Produkty objęte kontrolą

5

Benzen

Kleje dla konsumentów i profesjonalistów

6

Włókna azbestowe

w wyrobach

23

Kadm i jego związki

Materiały/opakowania i inne artykuły z tworzyw sztucznych, wypełniacze lutownicze i biżuteria

27

Nikiel i jego związki

Biżuteria i element metalowe (np. guziki, zamki błyskawiczne)

32

Chloroform

Kleje dla konsumentów i profesjonalistów

43

Barwniki i koloranty azowe

Wyroby włókiennicze i skórzane

45

Octabromo Diphenylether (Octa-BDE)

Substancje i mieszaniny oraz wyroby

47

Związki chromu (VI)

Wyroby skórzane i cement

48

Toluen

Powszechnie dostępne kleje i farby w sprayu

49

Trójchlorobenzen

Substancje i mieszaniny

50

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA / PAH)

Powszechnie dostępne artykuły

51, 52

Ftalany

Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci

63

Ołów i jego związki

Biżuteria

 

WYNIKI

 

Wskaźnik zgodności skontrolowanych produktów z ograniczeniami REACH wyniósł 82 %, przy średnim wskaźniku niezgodności wynoszącym 18 %. Według ECHA taki poziom niezgodności jest uważany za wysoki, ponieważ ograniczenia REACH dotyczą stosowania chemikaliów o najwyższym ryzyku dla zdrowia lub środowiska.

 

Najwyższy odsetek niezgodności stwierdzono w przypadku ftalanów w zabawkach. W przypadku pozycji 51 i 52 (odpowiednio dla 19,7 % i 10,4 % kontrolowanych produktów) stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych ograniczeń dotyczących substancji REACH. Ftalany w artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci mają nieco lepszy wskaźnik zgodności. Przekroczenia stwierdzono w tym przypadku w mniej niż 10% skontrolowanych produktów. Według ECHA procent niezgodności określony dla ftalanów jest bardzo wysoki, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że ograniczenia REACH chroniące dzieci przed szkodliwymi chemikaliami obowiązują od wielu lat.

 

Drugim co do wielkości odsetkiem niezgodności charakteryzuje się kadm w napełniaczach lutowniczych (Pozycja 23) i wynosi on 14,1%.

 

Mimo że od wielu lat obowiązuje ograniczenie stosowania azbestu (Pozycja 6), to aż 13,6 % skontrolowanych produktów nie spełniało tych wymogów. Wyroby niezgodne z wymaganiami pochodziły głównie z rynku wtórnego i możliwe jest, że wyroby te mogły zostać wyprodukowane przed wprowadzeniem ograniczenia dotyczącego stosowania włókien azbestu. Pomimo tej praktyki zabronione jest udostępnianie na rynku jakichkolwiek wyrobów zawierających azbest, w tym również powtórnie używanych.

 

Stosunkowo wysoki poziom niezgodności dotyczy również chromu (VI) w produktach skórzanych (13,3 %), niklu w metalowych częściach wyrobów tekstylnych (11,1 %), WWA w częściach gumowych lub z tworzyw sztucznych (7,9 %) oraz metali ciężkich w biżuterii (kadm 12,1 %, nikiel 7,9 % i ołów 6,7 %).

 

WNIOSKI ECHA

 

Na rynek UE/EOG wprowadza się znaczną liczbę produktów niezgodnych z wymogami załącznika XVII do rozporządzenia REACH. Zdaniem ECHA jedynym sposobem poprawy tej sytuacji jest wpływanie na przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw i zwiększanie ich odpowiedzialności. Wskaźniki niezgodności związane z ograniczeniami dotyczącymi substancji REACH, takie jak wygląd lub zapach produktu, są bowiem niewystarczające. Informacje dotyczące składu chemicznego produktów powinny być dostarczane przez dostawców, a przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw muszą być związane umowami, aby dostarczyć informacji na temat składu chemicznego produktu. Kluczowym wnioskiem ECHA jest to, że nie warto sprzedawać towarów niespełniających tych wymagań. Ponadto w sprawozdaniu podkreślono, że organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów powinny nadal wymagać spełniania ograniczeń wynikających z REACH, poprzez kontrolowanie produktów na rynku. Wyniki takich działań można znaleźć w systemie wczesnego ostrzegania (RAPEX) [2] Komisji Europejskiej.

 

BADANIA REACH

 

Firma SGS dysponuje międzynarodowym zespołem ekspertów posiadających wszechstronną wiedzę na temat REACH na rynkach UE. SGS Polska oferuje badania z zakresu rozporządzenia REACH – zarówno pod kątem listy kandydackiej ECHA, jak również załącznika XVII (m.in. badania chemiczne na zawartość metali ciężkich, WWA, ftalany czy azbest). Oferowany przez nas zakres usług pomoże każdemu przedsiębiorcy przeprowadzić odpowiednie badania i spełnić wymagania stawiane producentom, importerom oraz sprzedawcom detalicznym w zakresie REACH.

Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań SVHC oraz REACH.

 Zainteresowanych badaniami w zakresie REACH, w tym załącznikiem XVII, zapraszamy do kontaktu:

 

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42