Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
Blockchain

3 grudnia 2008 r. gabinet ministrów Ukrainy zatwierdził rozporządzenie techniczne nr 1057 [1] (w języku ukraińskim) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE) (zwane dalej "rozporządzeniem technicznym"). Rozporządzenie techniczne ograniczyło stosowanie sześciu niebezpiecznych substancji – takich jak ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowane etery difenylowe (PBDE) – w ośmiu kategoriach EEE.

10 marca 2017 r. gabinet ministrów zmienił dekret nr 1057 i opublikował go jako nowy dekret nr 139 [2] (w języku ukraińskim) w celu harmonizacji z przepisami UE i ustanowienia przepisów dotyczących warunków wprowadzania na rynek sprzętu EEE, który nie był objęty rozporządzeniem przyjętym w 2008 r. Nowe rozporządzenie weszło w życie sześć miesięcy po opublikowaniu i zastąpiło rozporządzenie nr 1057 z 2008 r.

Nowe rozporządzenie techniczne zostało opracowane w oparciu o unijną dyrektywę RoHS 2011/65/UE. Dyrektywa RoHS 2011/65/UE ogranicza użycie pewnych potencjalnie niebezpiecznych substancji w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa ogranicza obecnie użycie 6 substancji, natomiast od 22 lipca 2019 r. (poprawka (EU) 2015/863) będzie uwzględniać sumarycznie 10 substancji chemicznych wymienionych w poniższej tabeli:

Nazwa substancji (grupa substancji)

Maksymalna dopuszczalna wartość stężenia substancji (wagowo) w homogenicznych materiałach

Ołów

0.1 %

Rtęć

0.1 %

Kadm

0.01 %

Chrom (VI)

0.1 %

Polibromowane bifenyle (PBBs)

0.1 %

Polibromowane etery difenylowe (PBDE)

0.1 %

Ftalan di (2-etyloheksylu)-bis (DEHP)

0.1 %

Ftalan benzylu butylu (BBP)

0.1 %

Ftalan dibutylu (DBP)

0.1 %

Ftalan diizobutylu (DIBP)

0.1 %

 

Sprzęt EEE objęty rozporządzeniem technicznym rozszerzono do jedenastu kategorii, które zostały wyszczególnione poniżej. Ponadto ograniczenia dotyczące stosowania czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP i DIBP) nie mają zastosowania przed dniem 22 lipca 2019 r. dla niektórych kategorii EEE oraz przed dniem 22 lipca 2021 r. dla pozostałych kategorii.

Kategorie EEE objęte rozporządzeniem technicznym:

 1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego;
 2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego;
 3. Sprzęt telekomunikacyjny i teleinformatyczny;
 4. Sprzęt powszechnego użytku;
 5. Sprzęt oświetleniowy;
 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych;
 7. Zabawki, sprzęt sportowy i rekreacyjny;
 8. Wyroby medyczne;
 9. Przyrządy nadzoru i kontroli;
 10. Automaty do wydawania (dystrybucji);
 11. Inne EEE nieujęte w kat. 1-10.

Podobnie jak w przypadku unijnej dyrektywy RoHS, niektóre rodzaje EEE są wyłączone z zakresu ukraińskiej dyrektywy RoHS: m.in. sprzęt potrzebny do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, w tym broń i amunicja oraz materiały specjalnie zaprojektowane do celów wojskowych oraz sprzęt przeznaczony dla przestrzeni kosmicznej. Kompleksowy wykaz wyjątków i zwolnień znajduje się odpowiednio w art. 4 i zał. 3 do rozporządzenia.

Dodatkowo, deklaracja zgodności RoHS (DoC) musi być sporządzona w języku ukraińskim dla celów kontroli zgodności RoHS przy ubieganiu się przez przedsiębiorstwa o certyfikację EMC po 22 września 2017 roku.

 

BADANIA ROHS

SGS Polska oferuje usługi badania metali i tworzyw sztucznych zarówno pod kątem wymagań dyrektywy RoHS 2011/65/UE (bez ftalanów), jak i pod kątem nowych standardów (z ftalanami) dyrektywy (EU) 2015/863. Badania są przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach z użyciem precyzyjnych metod. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania i certyfikacji RoHS.

Zainteresowanych badaniami RoHS lub innymi badaniami chemicznymi, zapraszamy do kontaktu:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42