Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wprowadzanie wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej, w tym także drewna konstrukcyjnego i tarcicy konstrukcyjnej, wymaga spełnienia przez producenta oraz importera szeregu wymagań.

drewno_konstrukcyjne

Są to regulacje prawne zawarte m.in. w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011, ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych (tzw. Rozporządzenie CPR), jak również regulacje normatywne, to jest zharmonizowane specyfikacje techniczne (inaczej europejskie normy jakościowe). W zakresie drewna konstrukcyjnego obowiązuje zharmonizowana specyfikacja techniczna  – EN 14081,  która dotyczy drewna konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym sortowanego wytrzymałościowo.

tarcica_statystyki

OBOWIĄZKI PRAWNE I NORMATYWNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady jest aktem najwyższego rzędu w Unii Europejskiej. Oznacza to, że Rozporządzenie Budowlane 305/2011 (CPR) nie potrzebuje wdrożenia przepisami prawa krajowego i w jednakowym brzmieniu obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Dlatego wprowadzenie na rynek wyrobów budowlanych, w tym litego drewna konstrukcyjnego czy tarcicy konstrukcyjnej, wymaga spełnienia szeregu wytycznych.

Jednym z wymagań jest obowiązek znakowania wyrobów budowlanych (znakiem CE), jak i sporządzenie oraz udostępnianie deklaracji właściwości użytkowych przez producenta lub importera litego drewna konstrukcyjnego czy tarcicy konstrukcyjnej. Dokument ten zawiera m.in. dane o producencie, jak i istotne właściwości wyrobu. Obowiązek ten dotyczy sprzedaży tarcicy konstrukcyjnej we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia CPR wszystkie dokumenty dotyczące procesu produkcji i wprowadzania na rynek UE wyrobów budowlanych są objęte obowiązkiem archiwizacji przez okres 10 lat.

 

ZAKRES I WYMAGANIA EN 14081

Norma EN 14081 obejmuje cały proces wytwarzania drewna konstrukcyjnego. Zawiera także informacje o sposobie znakowania wyrobu, w tym oznaczania gatunku drewna stosowanego do produkcji oraz obszaru jego pochodzenia.

Norma EN 14081 „składa się” z 4 części: EN 14081-1 dotyczy drewna litego sortowanego metodą wizualną oraz maszynowo, a normy 14081-2, 14081-3 i 14081-4 zawierają informacje precyzujące wymagania dla maszynowo sortowanego litego drewna konstrukcyjnego.

Do normy EN14081 przynależą również załączniki:

Załącznik A – określa czynniki redukujące wytrzymałość,

Załącznik B – zawiera oznaczenia kodowe dotyczące pochodzenia danego gatunku,

Załącznik C – dotyczy reakcji na ogień,

Załącznik ZA – zawiera informacje o wymaganym systemie oceny zgodności dla litego drewna konstrukcyjnego – jest to system 2+.

 

Norma EN 14081 objęta jest systemem oceny zgodności i weryfikacji właściwości użytkowych 2+, co oznacza że wymagane jest wdrożenie i udokumentowanie zakładowej kontroli produkcji, przeprowadzenie badania typu wyrobu oraz certyfikacja zakładowej kontroli produkcji przez notyfikowaną jednostkę.

Obecnie obowiązującym wydaniem normy jest PN-EN 14081-1+A1:2011.

 

PRZYGOTOWANIE DO CERTYFIKACJI

Przygotowanie do certyfikacji powinno obejmować analizę szczegółowych wymagań normy EN 14081, a także:

 • wdrożenie, udokumentowanie Zakładowej Kontroli Produkcji i stały nad nią nadzór,

 • wykonanie badań typu wyrobu,

 • prowadzenie badań próbek pobieranych z produkcji zgodnie z ustalonym planem badań.

  Certyfikację ZKP może przeprowadzić jedynie jednostka posiadająca status jednostki  notyfikowanej.

CERTYFIKACJA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI (ZKP)

Zakładowa Kontrola Produkcji to udokumentowana, stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.

Jej certyfikacja obejmuje audyt certyfikujący oraz coroczny nadzór zakładowej kontroli produkcji przeprowadzony przez notyfikowaną jednostkę. SGS Polska posiada status Jednostki Notyfikowanej  No. 2525 i realizuje certyfikacje ZKP pod akredytacją PCA.

Proces certyfikacji w naszej jednostce składa się z następujących elementów:

 etapy certyfikacji ZKP

Certyfikaty wydawane są bezterminowo i weryfikowane podczas corocznej inspekcji, a ważność ich warunkuje spełnianie przez producenta wymagań zharmonizowanej specyfikacji technicznej.

 

 

KORZYŚCI Z CERTYFIKACJI ZKP DLA LITEGO DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

 • Spełnianie wymagań prawnych w dopuszczeniu wyrobu do obrotu na rynku UE,

 • Spełnianie wymagań zharmonizowanych specyfikacji technicznych,

 • Doskonalenie procesów produkcyjnych i zasad systemu zapewnienia jakości,

 • Kontrolowanie utrzymywania poziomu jakości wyrobów,

 • Podniesienie świadomości personelu,

 • Kontrolowanie prowadzenia nadzoru nad wyrobami niezgodnymi,

 • Wzrost konkurencyjności i wiarygodności firmy na rynku wyrobów.     

   

Zachęcamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty dotyczącej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji dla litego drewna konstrukcyjnego i tarcicy konstrukcyjnej.

Zapraszamy również na szkolenia z zakresu ZKP:

 • Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji na zgodność z wymaganiami normy EN 14081   
  • Celem szkolenia jest:
   • Poznanie wymagań prawnych w obszarze produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej oraz wymagań dla tarcicy i drewna konstrukcyjnego w tym zakresie
   • Poznanie wymagań normy EN 14081 oraz norm powiązanych w procesie wytwarzania litych konstrukcji drewnianych
   • Poznanie zasad przygotowania dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji
   • Poznanie wymagań dla funkcji Pełnomocnika ZKP
 • Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji   
  • Celem szkolenia jest:
   • Poznanie wymagań prawnych w obszarze produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej
   • Poznanie zasad przeprowadzania auditów wewnętrznych ZKP i zasad przygotowania dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji
   • Poznanie wymagań dla funkcji Auditora Wewnętrznego ZKP

   

  Więcej o szkoleniach mogą przeczytać Państwo TUTAJ.

  Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo w harmonogramie szkoleń TUTAJTUTAJ (pdf)

  Można o nie zapytać również pisząc na pl.szkolenia@sgs.com