Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Eksperci wskazują, że w Polsce stale wzrasta zapotrzebowanie na kruszywa i przekracza ono 70 mln ton rocznie.

construction

Kruszywo ma szerokie zastosowanie. Ten materiał wykorzystuje się w drogownictwie, budownictwie, kolejnictwie, a także do produkcji betonu konstrukcyjnego, mieszanek bitumicznych, mieszanek związanych lub niezwiązanych hydraulicznie, innych.

W każdym z przypadków kruszywo musi spełniać wysoką jakość.

 

 

 

Kruszywo, czyli ziarnisty materiał stosowany w budownictwie, może być pochodzenia:

 • naturalnego, w tym żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo łamane ze skał, kruszywo z nadziarna i otoczaków),

 • sztucznego, które ma pochodzenie naturalne (mineralne), ale poddane jest modyfikacjom,

 • z recyklingu, to jest nieorganicznych materiałów stosowanych np.: w budownictwie.

Do kruszyw zalicza się także surowce odpadowe np. z przeróbki mechanicznej żużli hutniczych.

 

Klasyfikacja kruszyw

Kruszywo klasyfikuje się według gęstości objętościowej na trzy typy:

 • kruszywo ciężkie o gęstości w stanie suchym powyżej 3000 Mg/m3,

 • kruszywa zwykłe o gęstości w stanie suchym 2000–3000 Mg/m3,

 • kruszywa lekkie o gęstości w stanie suchym poniżej 2000 Mg/m3,

ale również ze względu na ich rodzaje, to jest zastosowania i właściwości, które opisują normy jakościowe - specyfikacje techniczne. 

O możliwości zastosowania danego rodzaju kruszywa decydują przede wszystkim jego właściwości fizyko-mechaniczne i chemiczne, ponieważ to one wpływają na właściwości wyrobu, w tym konstrukcji budowlanych, autostrad, nasypów kolejowych, innych. Przykładem może być trwałość betonu, która zależy od mrozoodporności i nasiąkliwości kruszywa.

Kluczowe właściwości kruszyw są następujące:

 • odporność na rozdrabnianie (LA),

 • odporność na ścieranie (MDE),

 • odporność na polerowanie (PSV),

 • odporność na ścieranie powierzchniowe w warunkach drogowych (AAV),

 • odporność na szok termiczny,

 • nasiąkliwość,

 • mrozoodporność (F),

 • uziarnienie,

 • gęstość ziaren i gęstość nasypowa,

 • skład chemiczny.

Kruszywa muszą być również bezpieczne pod względem chemicznym, tak by nie stanowić zagrożenia dla człowieka, zwierząt czy środowiska.

Przydatność poszczególnych rodzajów kruszyw, zwłaszcza naturalnych, zależy od złoża, dlatego prowadzi się dla nich badania eksploatacyjne. Polegają one na analizie właściwości, zarówno fizycznych, mechanicznych, jak i chemicznych. W zależności od przeznaczenia planuje się częstość i złożoność tych analiz – zarówno dla złoża, jak i partii kruszywa. Duże znaczenie odgrywa tu także pochodzenie geologiczne surowca. Zapewnienie jakości kruszyw dotyczy zarówno wydobycia, ale także składowania, załadunku i transportu.

Kruszywa to wyrób budowlany

W związku z dużym znaczeniem kruszyw w budownictwie i znaczącego ich wpływu na jakość i właściwości użytkowe obiektów budowlanych, kruszywa zostały uznane za wyrób budowlany i objęte wymaganiami systemu oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+.

Wprowadzenie do obrotu na rynek Unii Europejskiej wyrobu budowlanego wymaga oznakowania go znakiem CE, a także opracowania przez producenta Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP). Podstawę prawną w tym zakresie stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG.

Zapewnienie jakości kruszyw – certyfikacja ZKP

Wyroby budowlane, w tym kruszywa, zostały objęte tzw. systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVoCP), który został ustanowiony przez Komisję Europejską. Przynależność określonego wyrobu do danej grupy systemu oceny jest podana w treści zharmonizowanej specyfikacji technicznej [hEN].

Kruszywa są zaliczone do systemu oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+, co oznacza, że wymagana jest certyfikacja zakładowej kontroli produkcji (ZKP) producenta kruszyw przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą. 

W tym zakresie producent kruszyw  jest zobowiązany do:

             ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu,

             prowadzenie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP),

             prowadzenie badań próbek zgodnie z ustalonym planem badań.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawany jest bezterminowo i pozostaje ważny, dopóki wymagania zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunki produkcji lub system  zakładowej kontroli produkcji nie ulegną istotnym zmianom. Nadzór nad wydanym certyfikatem odbywa się raz w roku.

SGS Polska to jednostka notyfikowana

SGS Polska posiada status Notified Body No. 2525, który uprawnia do udzielania certyfikatów w systemie oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+ w zakresie kruszyw. Pełny zakres dostępny jest w programie certyfikacji.

Więcej informacji na temat certyfikacji wyrobów budowlanych oraz usług SGS Polska w tym zakresie znajda Państwo na tej stronie.

 Zapraszamy również na szkolenia z zakresu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

 

Zapraszamy do kontaktu z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty w tym zakresie.

Ilona Olsztyńska, Kierownik ds. rozwoju produktów, Inspektor Wiodący

Certification & Business Enhancement

m: +48 607 571 646

wyślij e-mail