Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Celem wszystkich sprzedawców detalicznych i producentów jest dostarczanie klientom zyskownych i bezpiecznych produktów. Dla dostawców żywności i napojów oznacza to nie tylko bezpieczne produkty spożywcze, ale również bezpieczne opakowania. W tym celu Unia Europejska wymaga od producentów materiałów i opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością (FCM) przestrzegania dobrej praktyki produkcyjnej (GMP).

Zapewnienie konsumentom bezpiecznej i jadalnej żywności jest przedsięwzięciem złożonym. Sprzedawca detaliczny musi mieć pewność, że cały łańcuch dostaw, zarówno środków spożywczych, jak i opakowań, jest zgodny z niezbędnymi przepisami i zapewnia dostarczenie konsumentowi końcowemu bezpiecznego produktu wysokiej jakości.

milk factory

Łańcuch dostaw żywności i FCM

W łańcuchu dostaw począwszy od surowców przez konsumpcję i kolejny etap po konsumpcji (składowanie na wysypiskach, recykling i odzysk ciepła) zaangażowanych jest kilka podmiotów gospodarczych. Każdy podmiot ma swoje własne wymagania dotyczące przepisów i działalności. Dla sprzedawcy detalicznego istotne jest, aby normy w całym łańcuchu dostaw były zgodne z odpowiednim prawodawstwem i najlepszymi praktykami w produkcji.

GMP jest narzędziem zapewnienia jakości, które daje sprzedawcom niezbędną kontrolę na całej długości łańcucha dostaw w celu zapewnienia spójności i dostarczenia bezpiecznych produktów wysokiej jakości.

news opakowania lancuch dostaw

Europejskie normy dotyczące materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością

Zainteresowane strony są świadome istnienia międzynarodowego symbolu "kieliszek/widelec". Nieco podobnie jak w przypadku europejskiego znaku CE, znak "kieliszek/widelec" oznacza, że środki spożywcze zawarte w FCM są bezpieczne do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z rozporządzeniem ramowym WE 1935/2004, symbol „kieliszek/widelec” jest obowiązkowy dla FCM sprzedawanych na rynkach UE, chyba że artykuły te, ze względu na swoje właściwości, są wyraźnie przeznaczone do kontaktu z żywnością. Przepis ten wymaga również, aby FCM były produkowane zgodnie z GMP. Chociaż symbol ten nie jest dowodem zgodności z GMP, to sytuacja ta jasno pokazuje, że GMP była przestrzegana.

news opakowania symbol

GMP jest podstawowym środkiem kontroli i procedurą, której producenci powinni przestrzegać w celu zapewnienia bezpiecznych i zgodnych z przepisami materiałów do kontaktu z żywnością. Inne regulacje UE, które obejmują GMP dla FCM, to m.in.:

 • Nr 1935/2004 - określenie wymagań GMP
 • Nr 882/2004 - dla urzędników badających zgodność FCM
 • Nr 2023/2006 - dla producentów (określa zakres, definicje, systemy zapewnienia jakości/kontroli jakości, dokumentację)
 • Nr 282/2008 - zmienia nr 2023/2006

Producenci powinni mieć świadomość, że rozporządzenie WE 1935/2004 określa wymóg wytwarzania FCM zgodnie z GMP, a rozporządzenie WE 2023/2006 określa GMP dla FCM. Artykuł 3 (a) definiuje je jako:

"Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)" oznacza te aspekty kontroli jakości, które zapewniają, że materiały i wyroby są stale produkowane i sprawdzane w celu zapewnienia zgodności z zasadami mającymi do nich zastosowanie oraz z normami jakości właściwymi dla ich zamierzonego wykorzystania, nie stanowiąc zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie powodując niedopuszczalnych zmian w składzie żywności oraz nie powodując pogorszenia jej cech organoleptycznych.

Zainteresowane strony nie powinny błędnie twierdzić, że skoro rozporządzenie nr 2023/2006 wyraźnie odnosi się do farb drukarskich i tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, nie ma ono zastosowania do innych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozporządzenie WE 1935/2004 wymienia w załączniku I 17 materiałów obejmujących wszystkie formy FCM, z których wszystkie muszą spełniać wymagania dobrej praktyki produkcyjnej.

Implementacja GMP

Producenci nie mogą polegać wyłącznie na testowaniu produktu końcowego w celu wprowadzenia jakościowego wyrobu na rynek. Zamiast tego muszą one wdrożyć solidny system procesów zapewnienia jakości i kontroli jakości - stanowiących elementy składowe dobrej praktyki produkcyjnej - w całym łańcuchu produkcyjnym. Zapewnienie jakości jest mechanizmem pomagającym producentom kontrolować te procesy i sprawdzać ich jakość. Razem tworzą one solidny system zapewnienia jakości, który można udokumentować.

Podmiot działający na rynku jest odpowiedzialny za wdrożenie udokumentowanego systemu zapewnienia jakości, na który składa się:

 • Dostateczne przeszkolenie pracowników
 • Zdefiniowanie obowiązków
 • Funkcjonowanie właściwej organizacji i procesów
 • Identyfikowalność
 • Możliwość produkcji bezpiecznej i zgodnej z przepisami FCM
 • Istnienie wiedzy technicznej niezbędnej do kontroli:
 • Procesów chemicznych
 • Maszyn do obróbki
 • Warunków panujących w miejscu pracy
 • Technologii

Podmioty działające na rynku muszą mieć świadomość, że właściwy dobór materiałów i dostawców ma istotne znaczenie w przypadku GMP, ponieważ mogą one mieć głęboki wpływ na zarządzanie procesami produkcyjnymi.

Podobnie jak w przypadku zapewnienia jakości, system kontroli musi być skuteczny i odpowiedni do kontroli jakości. Powinien on obejmować wszystkie aspekty działalności, począwszy od wyboru surowców i części, poprzez produkcję, transport, magazynowanie, a także nadzór i działania korekcyjne. Solidny system kontroli jakości umożliwia:

 • Interwencję w procesie produkcji
 • Środki korygujące mające na celu zapewnienie produkcji zgodnej z wymaganiami
 • Wykazanie efektywności dla władz

Wykazanie zgodności z GMP

Jednym z elementów wdrażania skutecznych systemów zapewniania i kontroli jakości jest stworzenie przejrzystej i dokładnej dokumentacji. Może to być dokument papierowy lub elektroniczny, ale musi być dostępny dla władz w celu udowodnienia zgodności.

Dokumentacja musi zawierać zarówno dokumenty pomocnicze, takie jak szczegóły specyfikacji, szczegóły składu materiałowego, deklaracje zgodności i sprawozdania z badań, jak i dokumenty operacyjne. Mogą one obejmować dokumenty wyszczególniające:

 • Wybór materiałów
 • Rejestrację danych dotyczących produkcji
 • Kontrole produkcji - np. rejestry temperatury, wykresy czyszczenia
 • Procedury działań korygujących
 • Kontrolę produktu gotowego - np. badania
 • Szkolenia osobiste
 • Zarządzanie magazynem
 • Protokoły dystrybucji/wysyłki

Kluczem do wykazania władzom zgodności z GMP jest dokumentacja, ponieważ nie może ona zostać przetestowana.

10 Złotych Zasad dotyczących Zgodności z GMP

W celu zapewnienia zgodności z GMP producenci powinni:

 1. Zaprojektować obiekt od samego początku
 2. Zatwierdzać procesy
 3. Napisać dobre procedury i upewnić się, że są one przestrzegane
 4. Określić obowiązki i role
 5. Prowadzić rzetelną dokumentację
 6. Zapewnić szkolenia i rozwój personelu
 7. Praktykować zasady dobrej higieny
 8. Dbać o konserwację urządzeń i wyposażenia
 9. Wprowadzić jakość w cykl życia produktu
 10. Przeprowadzać regularnie audyty

 

BADANIA MATERIAŁÓW I OPAKOWAŃ DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ W SGS

Eksperci SGS posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie w badaniach materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Korzystanie z usług SGS daje pewność, że Państwa produkty spełniają odpowiednie przepisy i normy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (m.in. (UE) nr 10/2011, (WE) nr 1935/2004, FDA czy GB). Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Zainteresowanych badaniami materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42