Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

27 czerwca 2018 r. ECHA dodała dziesięć nowych substancji SVHC do listy kandydackiej. W ten sposób całkowita liczba związków SVHC na liście kandydackiej ECHA wynosi obecnie 191.

Obowiązki producentów i importerów wyrobów

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH producenci i importerzy wyrobów z Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają obowiązek udzielić konsumentowi wystarczających informacji, pozwalających na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji, jeżeli wyrób zawiera substancję SVHC w stężeniu większym niż 0,1%. Odpowiednie informacje przekazywane są bezpłatnie w terminie 45 dni od otrzymania stosowanego żądania. Ponadto na mocy art. 7 rozporządzenia REACH producenci i importerzy wyrobów są zobowiązani do powiadomienia Europejskiej Agencji Chemikaliów, jeżeli stężenie SVHC w wyrobie przekracza 0,1 %, a całkowita ilość SVHC w wyrobach przekracza jedną tonę na producenta z UE lub importera z UE rocznie. Zawiadomienie ECHA dotyczące SVHC w wyrobie musi nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od umieszczenia ich na liście kandydackiej. Tym samym termin zawiadamiania o obecności dziecięciu nowych SVHC dodanych do listy kandydackiej upływa 27 grudnia 2018 r.

 

Nowe związki SVHC na liście kandydackiej

Trzy SVHC to cykliczne polidimetylosiloksany - oktametylocyklotetrasilooksan, dekametylocyklopentaziloksan i dodekametylocykloheksaziloksan (odpowiednio D4, D5 i D6) - które uznaje się za posiadające właściwości PBT (wykazujące zdolność do biokumulacji i toksyczne) oraz vPvB (wykazujące bardzo dużą zdolność do biokumulacji). Niedawno UE opublikowała rozporządzenie ograniczające D4 i D5 w spłukiwanych produktach kosmetycznych do limitu 0,1% wagowo, przy czym ograniczenie to wchodzi w życie 1 lutego 2020 r. [2].

Benzo[gi]perylen jest piątym wielopierścieniowym węglowodorem aromatycznym (WWA lub PAH) zaliczanym do SVHC ze względu na posiadanie właściwości PBT i vPvB. Nie jest on wytwarzany celowo, lecz występuje wraz z innymi WWA jako składnik substancji o nieznanym lub zmiennym składzie, złożonych produktów reakcji lub materiałów biologicznych (tzw. substancje UVCB).

Uwodorniony terfen6l jest kolejną substancją o właściwościach vPvB włączoną do listy kandydackiej SVHC. Jest to substancja UVCB stosowana w powłokach, spoiwach, uszczelniaczach, płynach do wymiany ciepła oraz jako dodatek do tworzyw sztucznych.

Dwa nowe SVHC mają działanie uczulające na drogi oddechowe. Są to etylenodiamina i 1,2-bezwodnik kwasu benzeno-1,2,4-trikarboksylowego (TMA), które są używane do produkcji polimerów, estrów i żywic epoksydowych.

Ołów i oktaboran sodu są włączone do SVHC na podstawie sklasyfikowania jako toksyczne dla rozrodczości. Ołów jest stosowany głównie w bateriach ołowiowo-kwasowych i w arkuszach ołowiu stosowanych w przemyśle budowlanym. Ołów jest również wykorzystywany w produkcji amunicji, stali stopowej, w stopach lutowniczych, powłokach kabli oraz do produkcji tlenków, pigmentów, stabilizatorów i innych związków ołowiu. Ołów jest ściśle ograniczony w biżuterii i dostępnych częściach wyrobów zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia REACH. Oktaboran sodu ma szerokie zastosowanie w przemyśle wytwórczym, sektorze budowlanym, w mieszaninach ognioodpornych, jako nawozy zawierające mikroskładniki pokarmowe oraz w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

Ostatnim nowym związkiem SVHC jest ftalan dicykloheksylu, który jest piętnastym ftalanem umieszczonym na liście kandydackiej ECHA. Stosowany jest jako plastyfikator w plastizolu oraz wyrobach z PVC, gumy i tworzyw sztucznych.

Potencjalne zastosowanie nowych SVHC dodanych do listy kandydackiej ECHA 27 czerwca 2018 r. wymieniono w Tabeli.

Nr

Nazwa substancji

Nr CAS / Nr WE

Klasyfikacja

Zastosowanie

1

Benzo[gi]perylen

191-24-2/ 205-883-8

PBT, vPvB

Niewytworzony celowo, ale występujący jako składnik lub zanieczyszczenie węgla i substancji w strumieniach naftowych

2

Oktametylocyklotetrasilooksan (D4)

556-67-2/ 209-136-7

PBT, vPvB

Półśrodek w produkcji polimerów silikonowych

W środkach myjących i czyszczących, kosmetykach i środkach higieny osobistej, pastach i woskach

Do produkcji chemikaliów, wyrobów gumowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, wyrobów mineralnych (np. tynków, cementu) oraz urządzeń elektrycznych, elektronicznych i optycznych.

3

Decametylocyklopentaziloksan (D5)

541-02-6/ 208-764-9

PBT, vPvB

Półśrodek w produkcji polimerów silikonowych

W środkach myjących i czyszczących, kosmetykach i środkach higieny osobistej, pastach, woskach, farbach, zapachach i odświeżaczach powietrza

W produktach do obróbki tekstyliów i barwnikach, polimerach, spoiwach i szczeliwach

4

Dodekametylocykloheksaziloksan (D6)

540-97-6/ 208-762-8

PBT, vPvB

W produkcji polimerów i żywic polisiloksanowych

W środkach myjących i czyszczących, kosmetykach i środkach higieny osobistej, pastach, woskach, produktach farmaceutycznych i wyrobach medycznych

5

Terfenol, uwodorniony

61788-32-7/ 262-967-7

vPvB

Dodatek do tworzyw sztucznych

W powłokach, tuszach, spoiwach, szczeliwach i płynach przewodzących ciepło

6

Etylenodiamina

107-15-3/ 203-468-6

Działanie uczulające na drogi oddechowe

W epoksydach, poliuretanie, spoiwach, powłokach i innych polimerach

Jako inhibitor polimeryzacji, pochłaniacz siarkowodoru, inhibitor korozji

Dodatek przetwórczy

7

1,2-bezwodnik kwasu benzeno-1,2,4-trikarboksylowego (TMA)

552-30-7 / 209-008-0

Działanie uczulające na drogi oddechowe

Składnik syntezy PCW

Dodatek reaktywny w emalii do izolacji przewodów i kabli oraz żywicach poliestrowych w farbach proszkowych

Jako epoksydowy utwardzacz, klej do tkanin, katalizator utwardzania gumy, spoiwo do tonerów elektrostatycznych

8

Ołów

7439-92-1/ 231-100-4

Działa szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A

W bateriach ołowiowo-kwasowych, arkuszach ołowianych i lutach

Do produkcji tlenków, pigmentów, stabilizatorów i innych związków ołowiu

W wyrobach z ołowiu (np. wyrobach odlewanych, walcowanych i wytłaczanych, amunicji i śrucie)

9

Oktaboran sodu

12008-41-2/ 234-541-0

Działa szkodliwie na rozrodczość kategorii 1B

W nawozach z mikroskładnikami pokarmowymi oraz w mieszaninach ognioodpornych

W izolacji celulozowej, farbach i powłokach, materiałach budowlanych i boranowych roztworach PVA

10

Ftalan dicykloheksylu

84-61-7 / 201-545-9

Działa szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, substancja zaburzająca gospodarkę hormonalną

Plastyfikatory w plastizolu oraz w wyrobach z PVC, gumy i tworzyw sztucznych

Flegmatyzator i środek dyspergujący do otrzymywania nadtlenków organicznych

W wypełniaczach, kitach, tynkach i glinie modelarskiej

W klejach, szczeliwach, powłokach i farbach, rozcieńczalnikach, zmywaczach do farb i farbach do malowania palcami

BADANIA SVHC w SGS

Firma SGS dysponuje międzynarodowym zespołem profesjonalnych ekspertów posiadających wszechstronną wiedzę na temat REACH na rynkach UE. Oferowany przez nas zakres usług pomoże Państwu przeprowadzić odpowiednie badania i spełnić wymagania stawiane producentom, importerom oraz sprzedawcom detalicznym w zakresie REACH. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań SVHC oraz REACH.

Zainteresowanych badaniami w zakresie REACH, w tym badaniami SVHC, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42