Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

19 czerwca 2018 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała długo oczekiwaną aktualizację ISO 22000 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.

Appetizers

 

Od czasu pierwszej publikacji w 2005 roku ISO 22000 pozostało w dużej mierze niezmienione, pomimo przemian, które zachodziły w przemyśle spożywczym w kolejnych latach. Niniejszy artykuł analizuje sposób, w jaki norma ISO 22000:2018 różni się od wcześniejszej wersji i wskazuje niektóre z jej zalet dla użytkowników.

ISO 22000 - systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - można zastosować w każdej organizacji działającej w przemyśle spożywczym i paszowym bez względu na jej wielkość. System oparty o normę daje możliwość produkowania bezpiecznej żywności podmiotom gospodarczym w całym łańcuchu dostaw "od pola do stołu". Dla klientów stanowi zapewnienie o wysokiej jakości produktów i wadze, którą producenci żywności przywiązują do higieny i bezpieczeństwa.

Dlaczego ISO 22000 wymagało zmian?

Globalizacja rynku powoduje, że gro produktów spożywczych wielokrotnie przekracza granice. Konsekwencje wprowadzania do obiegu żywności o niewłaściwej jakości mogą być poważne przede wszystkim dla konsumentów, ale również stanowić ryzyko dla stabilności biznesowej firm na całym świecie. Aby zapewnić bezpieczeństwo dla globalnego łańcucha dostaw żywności niezbędne są odpowiednie normy międzynarodowe. Norma ISO 22000 pomaga organizacjom zidentyfikować i kontrolować zagrożenia. Rewizja norm to naturalny i niezbędny proces. Normy są weryfikowane po to, by zapewnić, że pozostają cały czas aktualne w stosunku do sytuacji rynkowej i użyteczności dla przedsiębiorstw.

Istotną różnicę między kulturą norm bezpieczeństwa żywności w 2005 roku, a obecnie obowiazującą, stanowi rozwój Globalnej Inicjatywy na rzecz Bezpieczeństwa Żywności (GFSI) i jej wzorcowych standardów. Pod wieloma względami certyfikacja wzorcowej normy GFSI jest szczytem dla wielu producentów żywności, którzy chcą zademonstrować zasady bezpieczeństwa żywności obowiązujące w firmie. Standardy te mogą być jednak skomplikowane do wdrożenia, wobec czego wciąż istnieje zapotrzebowanie na ISO 22000 - normę zapewniającą podstawę dobrego systemu bezpieczeństwa żywności.

Zmiany w normie ISO 22000:2018

Podobnie jak we wszystkich nowych lub zmienionych normach wydawanych przez ISO, w najnowszej wersji ISO 22000 zastosowano Strukturę Wysokiego Poziomu (HLS) , wspólny tekst podstawowy i terminologię zgodną z ISO Annex SL. Pozwala to na integrację systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności w organizacji z innymi normami ISO, na przykład ISO 9001 dla systemów zarządzania jakością i ISO 14001 dla systemów zarządzania środowiskowego. Wysoki poziom integracji znacznie ułatwia firmom adaptację.

Przyjęcie konwencji HLS oznacza znaczną liczbę zmian w sposobie ustrukturyzowania standardu. Ponadto, rewizja obejmuje również pełny przegląd wymagań normy i zapewnia większą przejrzystość poprzez ponowne zdefiniowanie pojęć, takich jak programy wstępne (PRP) i operacyjne programy wstępne (OPRP). Ułatwi to firmom zrozumienie i wdrożenie procesu.

Wersja normy z 2018 roku jest ściślej powiązana z Codex HACCP. Wymagania normy są teraz kompleksowo zgodne z etapami Codex co daje gwarancję przebiegu wdrożenia zgodnie z metodologią Codex. Dla organizacji stosującej ISO 22000 oznacza to, że doskonalenie HACCP jest obecnie wbudowane w standard.

Wdrożenie zostało również uproszczone dzięki wykorzystaniu udokumentowanych informacji określonych w normie. Firmy, które przestrzegają wytycznych ISO 22000, uznają proces audytu za znacznie prostszy, ponieważ w celu udowodnienia zgodności wszystko, co będzie od nich wymagane, to wypracowanie właściwego zestawu określonych dokumentów.

Dodatkowe zmiany i ulepszenia obejmują:

  • Objaśnienie stosowania cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act / Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj), aby organizacje mogły zapewnić, że ich procesy są odpowiednio zasilane i zarządzane oraz że wykorzystywane są możliwości doskonalenia. W ramach przeglądu przyjmuje się dwa wzajemnie powiązane cykle PDCA – system zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz PDCA produkcja / świadczenie usług opartych na zasadach Codex HACCP;

Nowy cykl PDCA
Nowy cykl PDCA

  • Nowe podejście do ryzyka. Oryginalna wersja standardu uwzględniała jedynie ryzyko, jakie produkt stwarza dla konsumenta końcowego poprzez zastosowanie zasad Codex HACCP. W nowej wersji Codex HACCP jest nadal wymagany, ale jest uzupełniony organizacyjną analizą ryzyka;
  • Uproszczona struktura klauzul. Umożliwia ona bardziej liniowe podejście do implementacji poprzez następujące po sobie, krok po kroku, etapy procesu.

Korzyści płynące z implementacji ISO 22000:2018

Wdrożenie nowego wydania normy w przedsiębiorstwach wiąże się z szeregiem korzyści, w tym ekonomicznych, takich jak:

  • lepsza kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności;
  • gwarancja, że podejmowane działania są zgodne z wytycznymi prawa oraz z wymaganiami klientów;
  • poszerzenie rynku, w tym bazy klientów;
  • wzrost zaufania wśród klientów, konsumentów oraz interesariuszy;
  • efektywniejsze zarządzanie ryzykiem;
  • możliwość integracji z innymi normami ISO.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z nami oraz na nasze strony dotyczące bezpieczeństwa żywności.

Aktualne terminy szkoleńdla branży spożywczej znajdą Państwo w harmonogramie szkoleń TUTAJ TUTAJ (pdf).