Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wytrzymałość konstrukcji, a zwłaszcza jego nośność, w dużej mierze zależy od wytrzymałości na ściskanie elementów murowych. Ta właściwość jest zdolnością do przenoszenia sił ściskających i oznacza stosunek siły, którą mogą przenieść poszczególne elementy do powierzchni jej oddziaływania, która wyrażana jest w MPa (N/mm2).

wall

W zależności od rodzaju zastosowanych elementów murowych dany obiekt może mieć różną nośność, wytrzymałość na obciążenia oraz trwałość, jak również właściwości akustyczne, cieplne, czy przeciwpożarowe. Oczywiście na wytrzymałość murów mają wpływ także inne czynniki, jak chociażby rodzaj zaprawy, klasa wykonania robót, czy technologia wnoszenia budynku, nie mniej jednak znaczny udział odgrywa zastosowany rodzaj elementów murowych.

Konstrukcja musi spełniać parametry wizualne, jak również charakteryzować się odpornością na warunki klimatyczne, w tym odporność na wilgoć, a także temperaturę oraz działanie cyklicznego zamrażania–odmrażania. O tych cechach również stanowią właściwości zastosowanych elementów murowych.

 

Wymagania jakościowe dla obiektów budowlanych

Regulacje prawne w zakresie projektowania i wykonywania obiektów budowlanych na terenie Unii Europejskiej wymagają, aby były one bezpieczne dla ludzi, zwierząt domowych oraz mienia, a także nie wywierały szkodliwego wpływu na środowisko. Wymaga to od producentów wyrobów budowlanych i ich dystrybutorów zachowania należytej staranności w zakresie ich produkcji, jak i wprowadzania na wspólny rynek. Podstawowe wymagania zdefiniowane w odniesieniu do obiektów budowlanych są następujące:

  1. Nośność i stateczność.

  2. Bezpieczeństwo pożarowe.

  3. Higiena, zdrowie i środowisko.

  4. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów.

  5. Ochrona przed hałasem.

  6. Oszczędność i izolacyjność cieplna.

  7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Elementy murowe wyrobem budowlanym

W związku z dużym znaczeniem elementów murowych dla jakości i właściwości użytkowych obiektów budowlanych zostały one uznane za wyrób budowlany. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym Dyrektywę Rady 89/106/EWG, jedynie wyroby budowlane spełniające te wymagania mogą być wprowadzane do obrotu. Producenci, importerzy czy dystrybutorzy odpowiadają za jakość wyrobów w zakresie ich zgodności z regulacjami prawnymi i normatywnymi, w tym za ich właściwe oznakowanie (znak CE), sporządzenie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) oraz zgodność deklarowanych właściwości tych wyrobów.

Elementy murowe, czyli celowo uformowane wyroby budowlane przeznaczone do wykonywania muru mają w zależności od materiału wykorzystanego do ich produkcji oraz zastosowanej technologii różne właściwości fizyko-mechaniczne oraz chemiczne. W związku z tym wyróżnia się następujące rodzaje elementów murowych:

- ceramiczne -  wykonane z gliny lub innych surowców ilastych z dodatkiem lub nie piasku, wypalane z zastosowaniem paliwa lub innych dodatków palnych w celu uzyskania wiązania ceramicznego;

 - silikatowe - elementy wykonane głównie z wapnia oraz surowców krzemionkowych związanych trwale w wyniku działania pary wodnej pod wysokim ciśnieniem;

- z betonu kruszywowego – elementy produkowane z kruszyw zwykłych i/lub lekkich,

- z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), czyli produkowane z  autoklawizowanego betonu komórkowego.

Elementy murowe w zakresie ich właściwości są analizowane pod kątem m.in.: absorpcji wody, przepuszczalności pary wodnej, odporności na zamrażanie–odmrażanie, wytrzymałości na ściskanie, stabilności wymiarów, zawartości aktywnych soli rozpuszczalnych, wytrzymałości spoiny, współczynnika przewodzenia ciepła.

Zapewnienie jakości elementów murowych

W celu standaryzacji europejskich wymagań dla poszczególnych rodzajów elementów murowych wprowadzano przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) normy EN 771, które zostały zharmonizowane z dyrektywą dotyczącą wyrobów budowlanych.  Normy te przewidują zastosowanie dla elementów murowych systemów ocen i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVoC): 2+ oraz 4.

W zakresie systemu oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+ producent elementów murowych zobowiązany jest do:

•           ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu,

•           prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP),

•           prowadzenia badań próbek zgodnie z ustalonym planem badań.

W systemie tym konieczny jest udział notyfikowanej jednostki certyfikującej, która przeprowadza ocenę zakładowej kontroli ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną [hEN]. 

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawany jest bezterminowo i pozostaje ważny, dopóki wymagania zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunki produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji nie ulegną istotnym zmianom. Nadzór nad wydanym certyfikatem odbywa się raz w roku.

SGS POLSKA TO JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA

SGS Polska posiada status Notified Body No. 2525, który uprawnia do udzielania certyfikatów w systemie oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+ w zakresie elementów murowych. Pełny zakres dostępny jest w programie certyfikacji (pdf).

 

Więcej informacji na temat krajowego systemu oceny oraz usług SGS Polska w tym zakresie znajda Państwo na tej stronie.

 

Zapraszamy również do kontaktu z nami:

Ilona Olsztyńska, Kierownik ds. rozwoju produktów, Inspektor Wiodący

 Certification & Business Enhancement

 m: +48 607 571 646

wyślij e-mail