Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Popyt na biżuterię na całym świecie stale rośnie. Jednocześnie pojawiają się pytania dotyczące substancji niebezpiecznych w tego typu produktach, zwłaszcza metali ciężkich oraz potencjalnych szkód, jakie mogą one wyrządzić ludziom.

Wiele krajów w celu ochrony swoich obywateli wprowadza regulacje zawierające minimalne standardy i wymagania, jakie muszą zostać spełnione w przypadku biżuterii. Producenci muszą zatem zapewnić zgodność swoich produktów z normami właściwymi dla ich rynku docelowego.

Biżuteria stanowi zróżnicowaną kategorię produktów konsumpcyjnych. Te dekoracyjne przedmioty można między innymi nosić na ubraniach, w pobliżu skóry albo przytwierdzone do butów. Przykłady biżuterii obejmują opaski, bransoletki, broszki, łańcuchy, korony/tiary, spinki do mankietów, kolczyki, akcesoria do włosów, naszyjniki, wisiorki, pierścionki, spinki do krawata czy zegarki. Biżuteria może być wykonana z różnych materiałów, takich jak ceramika, kryształy, szkło, skóra, metale i ich stopy, materiały naturalne i tworzywa sztuczne.

Popularność biżuterii oznacza, że jest ona obecnie powszechna zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Istnieją jednak obawy dotyczące długotrwałych efektów noszenia biżuterii wykonanej z niektórych materiałów. Na przykład długotrwałe narażenie na niektóre metale ciężkie może powodować reakcje alergiczne, zaburzenia pamięci i/lub uszkodzenia wątroby i nerek u dzieci.

Prawodawstwo i normy obowiązujące na świecie mogą być złożone. Biżuteria jest regulowana prawnie w Brazylii, Kanadzie, Chinach, Omanie, Unii Europejskiej (UE) i Stanach Zjednoczonych (USA). Aby przedsiębiorstwa mogły pozostać konkurencyjne, muszą wytwarzać innowacyjne produkty, które są bezpieczne, wysokiej jakości i zgodne z odpowiednimi przepisami i normami. Poza tym identyczne substancje lub produkty objęte ograniczeniami muszą być zgodne z przepisami, które mogą się różnić w zależności od rynków docelowych.

Unia Europejska (UE) i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

W 2017 r. w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych (RAPEX) odnotowano ponad trzydzieści zgłoszeń biżuterii, w których stwierdzono naruszenie ograniczeń dotyczących substancji objętych ograniczeniami. Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym biżuteria była jedną z trzech najpowszechniejszych kategorii produktów zgłoszonych na Cyprze, w Danii, Irlandii i Holandii, a "chemiczne" było jedną z trzech głównych przyczyn zgłoszeń w krajach UE/EOG.

Podstawowym prawem UE regulującym stosowanie chemikaliów w produktach konsumenckich, w tym w biżuterii, jest Rozporządzenie (WE) 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). Załącznik XVII do rozporządzenia REACH reguluje stosowanie chemikaliów jako substancji, składników substancji, mieszanin lub wyrobów. Prawodawstwo to zawiera dwa ważne przepisy dotyczące chemikaliów w wyrobach jubilerskich:

Chemikalia podlegające ograniczeniom zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM XVII dyrektywy REACH. Niektóre ważne pozycje dotyczące biżuterii podsumowano w tabeli poniżej.

Rozporządzenie (WE) 1907/2006, Załącznik XVII do REACH

Poz.

Substancja

Zakres

23

Kadm

Materiały z tworzyw sztucznych (syntetyczne polimery organiczne)

Farba na wyrobach malowanych

¾ Metalowe części biżuterii i imitacji biżuterii oraz akcesoria do nich

¾ Metalowe koraliki i inne metalowe części do wyrobu biżuterii

27

Nikiel (migracja)

Łączenia kolczyków, które są wkładane do przekłutego ucha i innych przekłutych części ciała ludzkiego

Artykuły przeznaczone do bezpośredniego i długotrwałego kontaktu ze skórą

43

Barwniki azowe

Wyroby tekstylne i skórzane, które mogą mieć bezpośredni i długotrwały kontakt z ludzką skórą lub jamą ustną

47

Związki chromu sześciowartościowego (CrVI)

Artykuły i wyroby skórzane lub zawierające części skórzane mające kontakt ze skórą

50

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA / PAH)

Wyroby przeznaczone dla ogółu społeczeństwa zawierające części gumowe lub z tworzyw sztucznych, które wchodzą w bezpośredni lub powtarzający się (długotrwały lub krótkotrwały) kontakt ze skórą ludzką lub jamą ustną

63

Ołów

Biżuteria

68

Kwas perfluorooctowy (PFOA) i jego sole

Wyroby

 

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Obecnie na liście kandydackiej znajduje się ponad 190 substancji SVHC, a sama lista jest aktualizowana dwa razy w roku. Biżuteria zawierająca SVHC może być obostrzona dodatkowymi wymaganiami:

  1. Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia REACH " Rejestracja i zgłaszanie substancji zawartych w wyrobach". Producenci z UE lub importerzy z UE są zobowiązani do powiadomienia Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), jeżeli stężenie SVHC przekracza 0,1 %, a całkowita ilość SVHC w wyrobach przekracza jedną tonę na producenta z UE lub importera z UE rocznie.
  2. Artykuł 33 ust. 2 rozporządzenia REACH "Obowiązek przekazywania informacji o substancjach zawartych w wyrobach". Dostawcy wyrobu zawierającego SVHC w stężeniu większym niż 0,1% mają obowiązek udzielić konsumentowi wystarczających informacji, którymi dysponuje, pozwalających na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji. Odpowiednie informacje przekazywane są bezpłatnie w terminie 45 dni od otrzymania stosowanego żądania.

Podobnie jak wiele innych międzynarodowych jurysdykcji, UE jest również sygnatariuszem Konwencji sztokholmskiej, czyli światowego traktatu mającego na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez wyeliminowanie z produkcji i stosowania "trwałych zanieczyszczeń organicznych" (TZO). UE reguluje je za pomocą rozporządzenia (WE) 850/2004, które jest aktem prawnym dostosowanym do postanowień umów międzynarodowych dotyczących TZO.

Produkty biżuteryjne, podobnie jak inne produkty konsumenckie, przeznaczone dla danego państwa członkowskiego UE, są zobowiązane do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i norm zgodnie z prawodawstwem unijnym oraz przepisami obowiązującymi na danym rynku.

 

Stany Zjednoczone

W Stanach Zjednoczonych produkty jubilerskie przeznaczone głównie dla dzieci w wieku do 12 lat podlegają przepisom ustawy Consumer Product Safety Improvement Act z 2008 r. (CPSIA). Jednocześnie istnieje wiele przepisów lokalnych, zarówno w odniesieniu do biżuterii dla dorosłych, jak i dla dzieci (tabela 2). Przykładowo, biżuteria dla dorosłych jest regulowana w Kalifornii i Minnesocie - prawo Minnesoty jest oparte na kalifornijskim "prawie o biżuterii zawierającej metale”, a kadm jest regulowany w biżuterii dla dzieci w Kalifornii, Connecticut, Illinois, Maryland i Minnesocie. Każda z tych jurysdykcji ma swój własny zestaw wymagań.

Należy również mieć świadomość, że Kalifornia posiada unikalne prawo, znane jako Propozycja 65 (Prop 65). Wymaga to od przedsiębiorstw dostarczania obywatelom Kalifornii jasnych i sensownych ostrzeżeń o znacznym narażeniu na działanie ponad 800 substancji chemicznych, które powodują raka, wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. Po umieszczeniu substancji chemicznej w wykazie, przedsiębiorstwa mają 12 miesięcy na dostosowanie się do tego wymogu.

Jurysdykcja

Legislacja prawna

Federala

Public Law 110-314 (CPSIA)

Kalifornia

Health and Safety Code § 25214.1-25214.4.2 (Metal-Containing Jewelry Law)

Health and Safety Code Chapter 6.6 §25249.5 - §25249.14

Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 (Proposition 65 (Prop 65))

Connecticut

General Statutes of Connecticut §21a-12d ‘Children’s Jewelry Containing Cadmium: Prohibition; Enforcement’

(Public Act 10-113)

Illinois

430 ILCS 140 ‘Cadmium-Safe Kids Act’ (Public Act 96-1379)

410 ILCS 45 ‘Lead Poisoning Prevention Act’ (Public Act 87-175)

Maine

Title 38, Chapter 16-D ‘Toxic Chemicals in Children’s Products’

Maryland

Environment, §6-1401 through §6-1404 ‘Cadmium in Children’s Jewelry’

Minnesota

2017 Minnesota Statutes §325E.389 ‘Items Containing Lead Prohibited’

2017 Minnesota Statutes §325E.3891 ‘Cadmium in Children’s Jewelry’

Nowy York Suffolk County

Chapter 704: Retail Sales; Article VI ‘Children’s Products Containing Cadmium’, §704-40 to §704-47

Oregon

2017 ORS 431.250 to 431.280

‘Toxic-Free Kids Act’

Rhode Island

Title 23 Health and Safety, Chapter 23-24.11

‘Comprehensive Children’s Jewelry Safety Act’

Vermont

18 VSA, Chapter 38A, § 1775 ‘Disclosure of Information on Chemicals of High Concern’

Waszyngton

RCWA 70.240.00 to RCWA 70.240.040

‘Children’s Safe Products Act’

 

ASTM International opublikowało dwie dobrowolne normy techniczne dotyczące biżuterii dla dorosłych i dzieci. Są to:

  • ASTM F2923 "Standardowa specyfikacja bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych dla biżuterii dziecięcej".
  • ASTM F2999 "Standardowa specyfikacja bezpieczeństwa konsumentów dotycząca biżuterii dla dorosłych.”

Każda norma zawiera własny zestaw specyfikacji dla poszczególnych materiałów lub części, w tym wymagania dotyczące zawartości kadmu, ołowiu, uwalniania niklu, pierwiastków rozpuszczalnych zgodnie z ASTM F963, biżuterii zawierającej baterie, wypełnionych cieczą wyrobów jubilerskich, magnesów lub części magnetycznych, właściwości mechanicznych i/lub ostrzeżeń. Zawiera również wytyczne dotyczące identyfikacji biżuterii zaprojektowanej i przeznaczonej przede wszystkim dla dzieci do 12 roku życia oraz dla konsumentów w wieku od 13 lat.

W czerwcu 2012 roku Rhode Island stała się pierwszą w USA jurysdykcją regulującą biżuterię dziecięcą zgodnie z normą ASTM F2923 na mocy ustawy o kompleksowym bezpieczeństwie biżuterii dziecięcej. Prawo to obowiązuje od grudnia 2012 roku.

 

Kanadyjska Ustawa O Bezpieczeństwie Produktów Konsumenckich

 

CJR (SOR/2018-82)

SCMR (SOR/2016-193)

Zakres

Biżuteria przeznaczona głównie dla dzieci poniżej 15 roku żcia

Materiały powlekające stosowane w produktach dziecięcych, ołówkach i pędzlach artystycznych

Wymagania

≤ 90 mg/kg zawartości ołowiu (dostępne substraty)

≤ 90 mg/kg zawartości ołowiu

≤ 130 mg/kg zawartości kadmu dla biżuterii, która jest na tyle mała, że może być całkowicie zamknięta w cylindrze z małymi częściami, gdy przyłożona jest siła nie większa niż 4,45 N

Data wejścia w życie

2 listopada 2018

czerwiec 2016

Kanada

Ogólne ramy bezpieczeństwa produktów konsumenckich, w tym biżuterii dziecięcej, stanowi kanadyjska ustawa o bezpieczeństwie produktów konsumenckich (Canada Consumer Product Safety Act - CCPSA). Biżuteria, która skierowana jest przede wszystkim do dzieci poniżej 15 roku życia, podlega przepisom CCPSA, jak również regulacjom dotyczącym biżuterii dziecięcej (Children’s Jewellery Regulations - CJR) oraz regulacjom dotyczących materiałów powlekających (Surface Coating Materials Regulations  - SCMR).

W maju 2018 roku Kanada opublikowała zupełnie nowy CJR (SOR/2018-82) ograniczający ołów i kadm w biżuterii dziecięcej. To nowe rozporządzenie CJR określa proponowane limity zawartości kadmu i wprowadza jedno z najbardziej rygorystycznych ograniczeń zawartości ołowiu w (dostępnych) substratach stosowanych w branży dziecięcych wyrobów jubilerskich. Szczegółowe wymogi dotyczące SCMR i nowego CJR przedstawiono w tabeli poniżej. 

Brazylia

Biżuteria przeznaczona na rynek brazylijski podlega zarządzeniu nr 43 z dnia 22 stycznia 2016 r. Rozporządzenie to weszło również w życie w styczniu 2016 roku i ogranicza stosowanie kadmu i ołowiu w biżuterii.

 

Chiny

W Chinach biżuteria podlega dwóm obowiązkowym normom krajowym:

  • GB 28480 "Ograniczenie zgubnych pierwiastków w ozdobach".
  • GB 11887 "Oznaczanie metali szlachetnych w wyrobach jubilerskich".

 

Oman

W lipcu 2017 roku Omańskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu opublikowało decyzję ministerialną 148/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku, regulującą biżuterię dziecięcą według normy ASTM F2923, a biżuterię dla dorosłych według normy ASTM F2999. Weszły one w życie w styczniu 2018 r.

 

BADANIA BIŻUTERII

Firma SGS dysponuje międzynarodowym zespołem profesjonalnych ekspertów posiadających wszechstronną wiedzę na temat badań biżuterii zgodnie z normami obowiązującymi na wybranych rynkach docelowych. SGS Polska oferuje m.in. badania z zakresu rozporządzenia REACH – zarówno pod kątem listy kandydackiej ECHA, jak również załącznika XVII (m.in. badania chemiczne na zawartość metali ciężkich – kadm, ołów, chrom, barwniki azowe, migracja niklu, WWA, ftalany). Oferowany przez nas zakres usług pomoże Państwu przeprowadzić odpowiednie badania i spełnić wymagania stawiane producentom, importerom oraz sprzedawcom detalicznym w zakresie wymagań dotyczących badań biżuterii. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań SVHC oraz REACH.

Zainteresowanych badaniami biżuterii prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42