Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Współcześnie prefabrykowane elementy z betonu znajdują zastosowanie w wielu gałęziach budownictwa, zarówno w infrastrukturze, budownictwie przemysłowym, publicznym, jak i mieszkaniowym.

Bridge view from underneath

Prefabrykacja to wytwarzanie elementów budowlanych sposobem przemysłowym poza miejscem budowy. Prefabrykacja odnosi się zarówno do projektowania, jak i wykonywania budowli. Jej zasadniczą cechą jest krótszy czas realizacji takiej konstrukcji. W tej technologii elementy konstrukcyjne budowli wytwarzane są na liniach produkcyjnych, w halach przemysłowych z wykorzystaniem zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, na których wytwarzane są wszystkie elementy konstrukcyjne w stałej temperaturze otoczenia. Pozwala to na uniezależnienie w dużej mierze realizacji inwestycji od czynników pogodowych. Na budowie wykonywany jest wyłącznie montaż przez wyspecjalizowane ekipy.

Prefabrykacja to oszczędność czasu, miejsca i kosztów

Zastosowanie prefabrykowanych elementów pozwala na skrócenie czasu realizacji inwestycji, jak również zmniejszenie wielkości placu budowy. Jest to możliwe dzięki dostarczaniu na teren budowy gotowych elementów zgodnie z harmonogramem montażu.

Ta technologia pozwala także na zmniejszenie kosztów związanych z pracami ziemnymi i fundamentowymi, czy też deskowaniem koniecznym przy realizacji monolitów.

Prefabrykacja pozwala na typizację i modularyzację elementów konstrukcyjnych, co umożliwia ich seryjną produkcję, a tym samym niższy koszt ich wytwarzania.

Wyższa jakość prefabrykatów z betonu od monolitów betonowych

Elementy prefabrykowane charakteryzują się wyższą jakością od monolitów betonowych realizowanych na terenie budowy, a to za sprawą wytwarzania ich w kontrolowanych warunkach zakładowej kontroli produkcji w wytwórni prefabrykatów. Kontrola zgodności z normami jakościowymi elementów prefabrykowanych prowadzona na wszystkich etapach produkcji pozwala na minimalizację ryzyka pomyłki oraz przekłada się na wysoką jakość wyrobów. Dzięki temu uzyskuje się bezpieczeństwo i trwałość często przewyższającą poziomy wymagane przepisami i normami projektowania.

Prefabrykowane elementy betonowe charakteryzują się szczególnie wysoką wytrzymałością oraz odpornością ogniową i korozyjną. Stosowane technologie w zakładach prefabrykacji pozwalają na produkcję indywidualnych projektów, dowolność kształtów, uzyskiwanie dużych rozpiętości elementów (nawet 36 m), jak również  uzyskiwanie elementów prefabrykowanych z gotową strukturą elewacyjną uzyskiwaną na matrycach gumowych.

Prefabrykaty z betonu wyrobem budowlanym

W związku z dużym znaczeniem prefabrykatów z betonu dla jakości i właściwości użytkowych obiektów budowlanych zostały one uznane za wyrób budowlany. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego Dyrektywę Rady 89/106/EWG, jedynie wyroby budowlane spełniające te wymagania mogą być wprowadzane do obrotu. Producenci, importerzy czy dystrybutorzy odpowiadają za jakość wyrobów w zakresie ich zgodności z regulacjami prawnymi i normatywnymi, w tym za ich właściwe oznakowanie (znak CE), sporządzenie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) oraz zgodność deklarowanych właściwości tych wyrobów.

Zapewnienie jakości prefabrykatów z betonu

W celu standaryzacji europejskich wymagań dla poszczególnych rodzajów prefabrykatów wprowadzano przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) normy, które zostały zharmonizowane z dyrektywą dotyczącą wyrobów budowlanych. Normy te przewidują zastosowanie dla prefabrykatów z betonu m.in. systemu ocen i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVoC): 2+.

W zakresie systemu oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+ producent prefabrykatów z betonu zobowiązany jest do:

•           ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu,

•           prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP),

•           prowadzenia badań próbek zgodnie z ustalonym planem badań.

W systemie tym konieczny jest udział notyfikowanej jednostki certyfikującej, która przeprowadza ocenę zakładowej kontroli ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną [hEN]. 

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawany jest bezterminowo i pozostaje ważny, dopóki wymagania zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunki produkcji lub system  zakładowej kontroli produkcji nie ulegną istotnym zmianom. Nadzór nad wydanym certyfikatem odbywa się jeden raz w roku.

SGS Polska to jednostka notyfikowana

SGS Polska posiada status Notified Body No. 2525, który uprawnia do udzielania certyfikatów w systemie oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+ w zakresie prefabrykatów z betonu. Pełny zakres dostępny jest w programie certyfikacji (pdf).

 

Więcej informacji na temat certyfikacji wyrobów budowlanych oraz usług SGS Polska w tym zakresie znajda Państwo na tej stronie.

Zapraszamy również na szkolenia z zakresu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

 

Zapraszamy do kontaktu z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty w tym zakresie.

Ilona Olsztyńska, Kierownik ds. rozwoju produktów, Inspektor Wiodący

Certification & Business Enhancement

m: +48 607 571 646

wyślij e-mail