Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Unia Europejska opublikowała rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia rozporządzenia dotyczącego materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Ta niewiążąca prawnie rezolucja kładzie nacisk na potrzebę bardziej skutecznego aktu prawnego obejmującego całą UE w odniesieniu do materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

19 czerwca 2018 r. Unia Europejska opublikowała rezolucję Parlamentu Europejskiego (PE) z 6 października 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U. UE) w sprawie wdrożenia rozporządzenia dotyczącego materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością [1] - rozporządzenia (WE) 1935/2004.

W rezolucji PE opublikowanej pod numerem 2018/C 215/11 [2] uznano, że rozporządzenie (WE) 1935/2004 stanowi solidną podstawę prawną w zakresie bezpieczeństwa materiałów do kontaktu z żywnością, ale zawiera również szereg istotnych zapisów wymagających skuteczniejszego aktu prawnego UE. Na zapisy te składają się:

  • Przyjęcie szczególnych środków w odniesieniu do 13 rodzajów materiałów do kontaktu z żywnością, które nie są zharmonizowane na poziomie UE. Są to kleje, korki, guma, szkło, żywice jonowymienne, metale i ich stopy, papier i tektura, farby drukarskie, silikony, tekstylia, lakiery i powłoki, wosk oraz drewno.
  • Nakłanianie Komisji Europejskiej (WE) do zajęcia się w pierwszej kolejności szczegółami dotyczącymi wymagań dla papieru i tektury, lakierów i powłok, metali i stopów, farb drukarskich i klejów.
  • Prowadzenie dalszych badań mających na celu zapobieganie migracji olejów mineralnych z materiałów, z papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  • Poddanie właściwej ocenie substancji używanych w produkcji materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością, jak również substancji dodawanych nieumyślnie (NIAS), w tym zanieczyszczeń pochodzących od substancji celowo dodanych i innych substancji będących wynikiem reakcji chemicznych.
  • Zapewnienie większej spójności między przepisami REACH oraz przepisami dotyczącymi materiałów do kontaktu z żywnością, w szczególności w odniesieniu do substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B i 2 (substancje CMR) oraz substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w ramach REACH. Ma to na celu zapewnienie, że szkodliwe substancje, które są stopniowo wycofywane w ramach REACH, są również wycofywane w ramach przepisów dotyczących materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością.
  • Nakłanianie Komisji Europejskiej do przedstawienia propozycji legislacyjnej mającej na celu zaostrzenie limitów migracji ołowiu i kadmu w ceramice.
  • Wspieranie inicjatyw dotyczących badania i innowacji w zakresie opracowywania nowych substancji do kontaktu z żywnością, które są bezpieczne dla ludzi. Bifenol S (BPS) nie powinien być jednak uważany za bezpieczniejszą alternatywę dla bisfenolu A (BPA), ponieważ profile toksykologiczne tych dwóch substancji mogą być podobne.
  • Zalecenie, aby do wszystkich materiałów do kontaktu z żywnością niezależnie od tego, czy podlegają one szczególnym aktom prawnym, czy nie, dołączać deklarację zgodności.
  • Ustanowienie obowiązkowego etykietowania nanomateriałów oraz składu w materiałach do kontaktu z żywnością stosowanych w produktach ekologicznych i produktach dla grup krytycznych.
  • Nałożenie na wszystkie przedsiębiorstwa produkujące materiały do kontaktu z żywnością obowiązku oficjalnej rejestracji działalności gospodarczej.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zobowiązuje przewodniczącego do przekazania rezolucji Radzie, Komisji Europejskiej i państwom członkowskim.

 

BADANIA MATERIAŁÓW I OPAKOWAŃ DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ W SGS

Eksperci SGS posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie w badaniach materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Korzystanie z usług SGS daje pewność, że Państwa produkty spełniają odpowiednie przepisy i normy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (m.in. (UE) nr 10/2011, (WE) nr 1935/2004, FDA czy GB). Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Zainteresowanych badaniami materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42