Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wykaz substancji CMR w załączniku XVII do rozporządzenia REACH został rozszerzony. Nowe przepisy są wdrażane dwuetapowo, począwszy od 24 maja 2018 r. dla formaldehydu.

Scientist working in labratory

Zgodnie z pozycjami 28-30 załącznika XVII do rozporządzenia REACH [1], stosowanie związków rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B (substancje CMR kategorii 1A lub 1B) jest zabronione jako substancji, składników innych substancji lub w mieszaninach dla ogółu społeczeństwa, jeżeli ich stężenie przekracza określone limity.

4 maja 2018 r. UE opublikowała rozporządzenie (UE) 2018/675 [2] rozszerzające wykaz substancji CMR kategorii 1B w każdej z trzech kategorii CMR. Ta aktualizacja harmonizuje substancje CMR z dwóch aktów prawnych:

  • Formaldehyd, sklasyfikowany jako substancja rakotwórcza kategorii 1B na mocy rozporządzenia (UE) nr 605/2014 [3];
  • Substancje CMR w rozporządzeniu (UE) nr 2017/776 [4], zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP).

Nowe rozporządzenie przewiduje dwie daty wejścia w życie:

  • 24 maja 2018 r. dla formaldehydu;
  • 1 grudnia 2018 r. dla substancji CMR innych niż formaldehyd.

Najważniejsze przepisy rozporządzenia (UE) 2018/675 podsumowano w tabeli.   

 

Rozporządzenie (UE) nr 2018/675 zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)

 

Nr substancji w załączniku XVII REACH

 

Klasyfikacja CMR

 

Załącznik

 

Liczba dodanych substancji

 

28

 

Rakotwórcze kategoria 1B

 

2

 

10, w tym formaldehyd

 

29

 

Mutagenne kategoria 1B

 

4

 

3

 

30

 

Działające szkodliwe na rozrodczość kategoria 1B

 

6

 

9

 

W ramach naszej globalnej sieci laboratoriów jesteśmy w stanie zapewnić szereg usług, w tym analizy i doradztwo w zakresie substancji CMR kategorii 1A lub 1B i innych substancji podlegających ograniczeniom w produktach konsumenckich dla UE i rynków międzynarodowych.

BADANIA REACH

Firma SGS dysponuje międzynarodowym zespołem profesjonalnych ekspertów posiadających wszechstronną wiedzę na temat REACH na rynkach UE. SGS Polska oferuje badania z zakresu rozporządzenia REACH – zarówno pod kątem listy kandydackiej ECHA, jak również załącznika XVII (m.in. badania chemiczne na zawartość metali ciężkich, WWA, ftalany czy azbest). Oferowany przez nas zakres usług pomoże Państwu przeprowadzić odpowiednie badania i spełnić wymagania stawiane producentom, importerom oraz sprzedawcom detalicznym w zakresie REACH. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań SVHC oraz REACH.

Zainteresowanych badaniami w zakresie REACH, w tym załącznika XVII, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42