Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Ustawa Food Safety Modernization Act (FSMA) amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) uznawana jest za najbardziej radykalną reformę amerykańskich przepisów o ochronie żywności od ponad 70 lat.

W przeciwieństwie do wcześniejszych rozporządzeń, FSMA kładzie większy nacisk na zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa żywności a nie reagowanie na ich wystąpienie.

Ustawa wymaga od organizacji działających w przemyśle spożywczym zapewnienia zasad bezpiecznego postępowania w całym łańcuchu dostaw i opiera się na siedmiu podstawowych zasadach:

 1. Kontrole prewencyjne żywności przeznaczonej dla ludzi;
 2. Kontrole prewencyjne żywności dla zwierząt;
 3. Normy dotyczące bezpieczeństwa produkcji;
 4. Program weryfikacji zagranicznych dostawców (FSVP) dla importerów żywności dla ludzi i zwierząt;
 5. Akredytowana certyfikacja zewnętrzna;
 6. Higieniczny transport żywności dla ludzi i zwierząt;
 7. Strategie mające na celu ochronę żywności przed celowym zafałszowaniom.

Program weryfikacji zagranicznych dostawców (FSVP) jako reguła FSMA dotyczy importerów amerykańskich mających bezpośredni wpływ na zagranicznych dostawców. W zależności od ryzyka FSVP wymaga weryfikacji dostawcy poprzez audity w jego lokalizacji, testowanie produktów lub przegląd dokumentacji.

Podczas gdy dla niektórych importerów proces weryfikacji dostawców nie jest niczym nowym, dla innych okazał się wyzwaniem, ponieważ wymaga współpracy ze strony dostawców oraz środków na ich edukowanie i ocenę skuteczności wdrożonych działań weryfikacyjnych. Akredytowana certyfikacja FSMA może zatem stanowić realną opcję zarówno dla importerów, jak i dla zagranicznych dostawców.

Na poziomie międzynarodowym dostawcy pytali o charakter auditów środków zapobiegawczych. Niektórzy dostawcy zauważają, że podlegają wielokrotnym "auditom FSMA", aby spełnić wymagania swoich klientów - amerykańskich importerów. Stworzyło to zapotrzebowanie na certyfikację potwierdzającą spełnienie wymagań FSMA, która byłby satysfakcjonująca dla wszystkich importerów. Do kwietnia 2018 r. certyfikacja FSMA działała na zasadach certyfikacji akredytowanej przez stronę trzecią. Jednak po uznaniu Jednostek Akredytujących przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), jej stosowanie stało się praktyczne, zarządzane przez Jednostki Akredytujące i FDA.

Dlaczego certyfikacja FSMA powinna być korzystna dla zagranicznych dostawców?

 1. Akredytowana certyfikacja FSMA (lub program dobrowolnej kwalifikacji importerów (VQIP) - nazwa techniczna) to jedyny program certyfikacji uznany przez FDA;
 2. Certyfikacja VQIP zapewnia dostawcom spoza USA uznaną przez FDA drogę udowodnienia amerykańskim importerom swojej zgodności z FSMA;
 3. Certyfikacja VQIP jest warunkiem wstępnym dla importerów amerykańskich ubiegających się o udział w programie dla importerów dobrowolnie poddających się kwalifikacji (VQIP) – w celu przyspieszenia wwozu żywności do Stanów Zjednoczonych;
 4. FDA może również zażądać certyfikacji VQIP dla produktów lub krajów wysokiego ryzyka.

Wymagania certyfikacji VQIP

 • Istnieją dwa rodzaje auditów VQIP:
  • Pre-audit - audit oceny stanu przygotowania do certyfikacji,
  • Audit certyfikacyjny.         
 • Audit certyfikacyjny musi być niezapowiedziany.
 • Uzyskanie certyfikatu uwarunkowane jest wykazaniem przez firmę zgodności ze wszystkimi przepisami amerykańskimi obowiązującymi w odniesieniu do produktów, które zamierza sprzedawać w USA.
 • Certyfikacja jest również otwarta dla kategorii żywności, które niekoniecznie są w pełni objęte zasadami kontroli prewencyjnej, takimi jak soki i owoce morza.
 • Certyfikat FSMA jest ważny przez jeden rok i może być corocznie odnawiany.

Certyfikacja VQIP: najważniejsze informacje

 • Tylko dla dostawców spoza Stanów Zjednoczonych
 • Warunek wstępny dla VQIP
 • Jedyny program certyfikacji uznany przez FDA
 • Certyfikacja zewnętrzna prowadzona przez uznawane przez FDA, niezależne jednostki akredytowane
 • Jest dowodem dla importerów z USA na zgodność z FSMA
 • Wymaga corocznego odnawiania

Jakie wymagania musi spełniać firma?

Audit certyfikacyjny VQIP wymaga, aby spełnienie obowiązujących amerykańskich przepisów było weryfikowane w siedzibie organizacji. Na przykład audit certyfikacyjny zakładu produkującego owoce morza obejmowałby:

 • Kontrole zapobiegawcze dla żywności dla ludzi (21 CFR 117, poddziały A, B, F);
 • HACCP w odniesieniu do owoców morza (21 CFR 123);
 • Elektroniczne utrwalanie danych i podpisy elektroniczne (21 CFR 11);
 • Ogólne (21 CFR 100);
 • Etykietowanie żywności (część 101) - jeśli dotyczy;
 • Typowe lub zwyczajowe nazwy niestandardowych produktów spożywczych (21 CFR 102) –jeśli dotyczy;
 • Ogólne normy żywnościowe (21 CFR 130).

Certyfikacja FSVP

Alternatywę dla certyfikacji VQIP pod nazwą "certyfikacja FSVP" uruchomiła również American National Standards Institute (ANSI). Chociaż certyfikacja ta nie jest uznawanym przez FDA programem certyfikacji strony trzeciej, może to być opcja dla dostawców i ich importerów do wykazania zgodności..

Zgodnie z powyższym, certyfikacja FSMA jest już dostępna. Podczas gdy jednostki certyfikujące i zainteresowane strony pracują nad opracowaniem odpowiednich wymagań i procedur związanych z akredytacją, byłoby wskazane, aby firmy zaczęły przygotowywać się do certyfikacji. Mogą to robić poprzez pre-audity, szkolenia dla pracowników oraz upewnienie się, że ich programy monitorowania środowiska, etykiety produktowe, a także inne specyficzne dla produktu aspekty są zgodne z amerykańskimi przepisami.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych informacji.