Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276) zmianie uległa definicja biomasy, która obecnie oznacza (Art. 2, pkt 3): ulegającą biodegradacji część produktów, odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, w tym substancje roślinne i zwierzęce, leśnictwa i związanych działów przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, przetworzoną biomasę, w szczególności w postaci brykietu, peletu, toryfikatu i biowęgla, a także ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych lub komunalnych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów.
Z definicji tej został usunięty zapis mówiący o zakazie stosowania na cele OZE zbóż pełnowartościowych oraz objętych skupem interwencyjnym. Wobec pojawiąjących się wątpliwości wytwórców energii z OZE w tym względzie, Prezes URE odniósł się do tych zapisów i utrzymał w mocy zakaz zużywania na cele OZE ziaren zbóż pełnowartościowych.
Stanowisko to zostało opublikowane w Informacji nr 59/2018 z dnia 27.07.2018 i jest dostępne na stronach Urzędu Regulacji Energetyki.

Źródło: URE