Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

4 września 2018 r. ECHA rozpoczęła już drugie w 2018 r. konsultacje społeczne w sprawie sześciu nowych związków, które potencjalnie mogą trafić na listę kandydacką SVHC. Jeżeli wnioski te zostaną zaakceptowane, lista kandydacka zostanie rozszerzona do 197 pozycji.

4 września 2018 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) rozpoczęła drugie publiczne konsultacje w 2018 r. w sprawie sześciu potencjalnych substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC) [1]. Lista kandydacka może zostać rozszerzona do 197 pozycji w przypadku przyjęcia tych propozycji. Zainteresowane strony mają czas do 19 października 2018 r. na zgłaszanie do ECHA uwag i dalszych informacji na temat stosowania, narażenia, zamienników i ryzyka związanego z tymi substancjami.

Proponowane sześć potencjalnych substancji SVHC

Lista substancji SVHC wyłonionych w trakcie drugich konsultacji w 2018 r. obejmuje sześć propozycji, wśród których znajdują się cztery potencjalne SVHC - benzo(k)fluoranten (BkFA), fluoranten, fenantren i piren należące do rodziny wielopierścieniowych węglowodorów poliaromatycznych (WWA/PAH). WWA te nie są produkowane celowo, ale występują razem z innymi WWA jako składniki węgla i substancji UVCB strumienia ropy naftowej.

Jednym z proponowanych SVHC jest 2,2-bis(4'-hydroksyfenylo)-4-metylopentan, który jest stosowany głównie w produkcji polimerów. Ponadto jest on strukturalnie podobny do bisfenolu A (BPA), a zatem uważany za alternatywę dla BPA w produkcji papieru termicznego. Inne drobne zastosowania obejmują powłoki, farby drukarskie i kleje.

Ostatnią potencjalną substancją SVHC jest kwas undecafluoroheksanowy i jego sól amonowa (PFHxA i APFHx) ze względu na prawdopodobieństwo poważnego, szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne, co daje powody do obaw równoważne z innymi substancjami SVHC. Zgodnie z oceną naukową zawartą w dokumentacji ECHA, substancja ta jest niezwykle trwała, o wysokiej mobilności w środowisku wodnym i dlatego może być łatwo rozprowadzana w jego obrębie. Może również zanieczyszczać wodę pitną. PFHxA nie ma określonych zastosowań i występuje głównie jako zanieczyszczenie w wyrobach lub występuje jako produkt degradacji.

Potencjalne zastosowania nowo proponowanych związków SVHC podsumowano w tabeli.

Tabela. Możliwe zastosowania potencjalnych substancji SVHC z listy konsultacyjnej opublikowanej przez ECHA 4 września 2018 r.

Nr

Nazwa substancji

Nr CAS / Nr WE

Klasyfikacja

Potencjalne zastosowanie

1

2,2-bis(4'-hydroksyfenylo)-4-metylopentan

6807-17-6/ 401-720-1

Repr. 1B

 • Produkcja polimerów
 • Stosowanie w papierze termicznym, powłokach, farbach drukarskich i klejach

2

Benzo[k]fluoranten

207-08-9/ 205-916-6

Carc. 1B, PBT, vPvB

 • Nie jest celowo produkowany, ale występuje razem z innymi WWA jako składnik węgla i substancji UVCB

3

Fluoranten

206-44-0/ 205-912-4

PBT, vPvB

 • Nie jest celowo produkowany, ale występuje razem z innymi WWA jako składnik węgla i substancji UVCB

4

Fenantren

85-01-8/ 201-581-5

vPvB

 • Nie jest celowo produkowany, ale występuje razem z innymi WWA jako składnik węgla i substancji UVCB

5

Piren

129-00-0/ 204-927-3

PBT, vPvB

 • Nie jest celowo produkowany, ale występuje razem z innymi WWA jako składnik węgla i substancji UVCB

6

Kwas undecafluoroheksanowy i jego sól amonowa

307-24-4; 21615-47-4/ 206-196-6; 244-479-6

EQC

 • Nie są znane bezpośrednie zastosowania PFHxA
 • Prekursory PFHxA mogą być stosowane jako środki powierzchniowo czynne lub jako monomery do produkcji polimerów
 • Prekursory PFHxA są wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu

 

Skróty

 • Carc. 1B: rakotwórczy kategoria 1B
 • EQC: równoważny poziom obaw
 • PBT: trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
 • Repr. 1B: działa toksycznie na rozrodczość kategoria 1B
 • UVCB: Substancja o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne
 • vPvB: bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

 

BADANIA SVHC w SGS

Firma SGS dysponuje międzynarodowym zespołem profesjonalnych ekspertów posiadających wszechstronną wiedzę na temat REACH na rynkach UE. Oferowany przez nas zakres usług pomoże Państwu przeprowadzić odpowiednie badania i spełnić wymagania stawiane producentom, importerom oraz sprzedawcom detalicznym w zakresie REACH. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań SVHC oraz REACH.

Zainteresowanych badaniami w zakresie REACH, w tym badaniami SVHC (lista kandydacka, załącznik XIV, załącznik XVII), prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42