Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Krajowa Ocena Techniczna od 1 stycznia 2017 roku zastąpiła Aprobatę Techniczną i jest wydawana w ramach Krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych dla wyrobów budowlanych.

Construction site with cranes on sky background, retro tone image

Krajowa Ocena Techniczna – co to jest?

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest rodzajem aprobaty technicznej, która dotyczy wyrobów budowlanych objętych Krajowym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, dla których nie zostały ustanowione krajowe normy.

Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Krajowa Ocena Techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych i znakowania wyrobu znakiem budowlanych B.

Kto wydaje Krajową Ocenę Techniczną?

Krajowe Oceny Techniczne wydawane są przez autoryzowane jednostki upoważnione w tym zakresie na mocy ustawy. Wykaz takich jednostek jest dostępny na stronach Ministerstwa Infrastruktury, który znajduje się pod tym linkiem.

Na jaki czas wydaje się Krajową Ocenę Techniczną?

Krajową Ocenę Techniczną wydaje się na okres 5 lat. Okres ten może być przedłużany na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat. Krajowa Ocena Techniczna obowiązuje od dnia jej wydania.

Podstawa prawna KOT

Krajową Ocenę Techniczną reguuja poniższe przepisy:

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Ustawa określa m.in. zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku w tym wyrobów budowlanych, który obejmuje:

 • Kontrolę spełniania przez wyroby wymagań lub kontrolę w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia;
 • Postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie;
 • Kontrolę wyrobów przywożonych na teren Unii Europejskiej w zakresie objętym ustawą.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporządzenie to określa:

 • Sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych;
 • Krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, zwane dalej „krajowymi systemami”;
 • Grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz właściwe dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
 • Wzór i treść krajowej deklaracji;
 • Sposób udostępniania lub dostarczania krajowej deklaracji odbiorcom wyrobów budowlanych; Sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszących temu znakowi.    

Krajowa Ocena Techniczna z SGS Polska

Jesteśmy Jednostką Certyfikującą Zakładową Kontrolę Produkcji Wyrobów Budowlanych posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AC 152 nadającą nam uprawnienia Jednostki Certyfikującej wykonującej czynności w Krajowym Systemie 2+ w odniesieniu do wyrobów budowlanych.  

Grupa wyrobów budowlanych    Warunek oceny Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
 Beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem Krajowa Ocena Techniczna 2+
 Kruszywa  Krajowa Ocena Techniczna 2+
 Wyroby do budowy dróg  Krajowa Ocena Techniczna 2+
Prefabrykowane wyroby ze zwykłego lekkiego autoklawizowanego betonu komórkowego   Krajowa Ocena Techniczna 2+
Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem   Krajowa Ocena Techniczna 2+
Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze Krajowa Ocena Techniczna 2+
Konstrukcyjne wyroby drewniane i wyroby pomocnicze Krajowa Ocena Techniczna 2+

                
Oprócz tego w Krajowym Systemie 2+ nasza oferta obejmuje również:  
Grupa wyrobów budowlanych  Krajowe specyfikacje techniczne i/lub warunki oceny   Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
 Beton towarowy PN-EN 206+A1:2016-12 2+
                       

Podział Zadań w Krajowym Systemie Oceny 2+

W krajowym systemie oceny 2+ wymagany jest udział jednostki certyfikującej w celu certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.

Producent wyrobu budowlanego przeprowadza:

 • Określenie typu wyrobu budowlanego,
 • ocenę właściwości użytkowych wyrobu na podstawie badań próbek pobranych przez producenta, obliczeń, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji tego wyrobu,
 • zakładową kontrolę produkcji,
 • badanie próbek pobranych przez producenta w zakładzie produkcyjnym zgodnie z ustalonym przez niego planem badań.

Uprawniona jednostka certyfikująca podejmuje decyzję o wydaniu krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie:

 • wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji,
 • kontynuacji nadzoru, oceny i ewaluacji zakładowej kontroli produkcji.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawany jest bezterminowo i pozostaje ważny dopóki obowiązuje warunek oceny (Krajowa Ocena Techniczna, krajowa specyfikacja techniczna).

Nadzór nad wydanym certyfikatem odbywa się jeden raz w roku.

Więcej informacji na temat certyfikacji wyrobów budowlanych w Krajowym Systemie oraz usług SGS Polska w tym zakresie można znaleźć TUTAJ.

SGS Polska – jednostka notyfikowana

Nasza Jednostka Certyfikująca Zakładową Kontrolę Produkcji Wyrobów Budowlanych posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) nr AC 152, a także autoryzację Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz notyfikację Komisji Europejskiej i państw członkowskich nr NB 2525, która upoważnia nas do realizacji zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wynikających z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Więcej informacji na temat certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze CPR oraz usług SGS Polska w tym zakresie można znaleźć TUTAJ.

Zapraszamy już dziś do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej obecnej oferty dotyczącej certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.
Aby zapytać o koszty naszej usługi należy wypełnić wniosek załączony pod artykułem i przesłać go na nasz adres mailowy zkp@sgs.com.

Zapraszamy również na szkolenia z zakresu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).


Ilona Olsztyńska, Kierownik ds. Rozwoju Produktów, Inspektor Wiodący
Certification & Business Enhancement
m: +48 607 571 646