Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (EUOJ) rozporządzenie (UE) 2018/1513 zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia REACH, który stanowi wykaz substancji objętych ograniczeniami, w tym niektórych substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR) zawartych w odzieży i związanych z nią dodatkach, innych wyrobach włókienniczych oraz obuwniczych.

Clothes on a rack in a retail store

Rozporządzenie zostało opublikowane 10 października 2018 r. Uaktualnia ono załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), kategorii 1A lub 1B. Rozporządzenie wprowadziło do wykazu wpis 72 do załącznika XVII rozporządzenia REACH ,w którym ograniczono stosowanie 33 substancji CMR w odzieży i związanych z nią dodatkach, innych wyrobach włókienniczych i obuwniczych.

Konsumenci mogą być narażeni na działanie substancji CMR obecnych w odzieży i związanych z nią dodatkach (w tym odzieży sportowej i torbach) lub obuwiu, poprzez kontakt ze skórą bądź wdychanie. W celu ochrony zdrowia i zminimalizowania narażenia konsumentów na substancje CMR, Komisja ustaliła, że należy zakazać sprzedaży artykułów, w przypadku których stężenie substancji CMR przekracza pewien dopuszczalny poziom. Z tego samego powodu ograniczenia mają również zastosowanie do innych rodzajów tekstyliów, które wchodzą w kontakt z ludzką skórą (np. pościel, koce, tapicerka lub pieluchy wielokrotnego użytku).

Substancje wymienione w załączniku 12 nie będą są wprowadzane do obrotu po 1 listopada 2020 r. w następujących wyrobach, jeżeli substancja występuje w stężeniu większym niż zostało to określone w załączniku 12:

  1. Odzież lub podobne akcesoria
  2. Tekstylia inne niż odzież, które w normalnych lub racjonalnie przewidywalnych warunkach użytkowania wchodzą w kontakt ze skórą ludzką w zakresie podobnym do odzieży
  3. Obuwie

Uwaga: W drodze odstępstwa, w odniesieniu do wprowadzania do obrotu formaldehydu w kurtkach, płaszczach lub tapicerce, odpowiednie stężenie dla wyżej wymienionych artykułów wynosi 300 mg/kg w okresie od 1 listopada 2020 r. do 1 listopada 2023 r. Po tym okresie zastosowanie będzie miało stężenie określone w załączniku 12 (75 mg/kg).

Ograniczenia nie dotyczą wyrobów takich jak:

  • Odzież, dodatki, obuwie lub części odzieży, wykonane wyłącznie ze skóry naturalnej, futra
  • Łączniki nietekstylne i nietekstylne elementy dekoracyjne
  • Odzież używana, związane z nią dodatki, tekstylia inne niż odzież lub obuwie
  • Dywany małogabarytowe i tekstylne wykładziny podłogowe do użytku wewnętrznego, dywaniki i bieżnie
  • Wyposażenie ochrony osobistej (PPE) objęte rozporządzeniem (UE) 1016/425
  • Urządzenia medyczne objęte rozporządzeniem (UE) 2017/745
  • Jednorazowe materiały włókiennicze (przeznaczone do jednokrotnego użycia lub na czas określony i nie są przeznaczone do późniejszego użycia w tym samym lub podobnym celu)

Wykaz 33 substancji CMR podlegającym ograniczeniom wraz z ich maksymalnymi stężeniami granicznymi określonymi zgodnie z załącznikiem 12 znajduje się w SafeGuards nr 035/18 [1].

Źródło: Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1513 [2]

 

BADANIA I CERTYFIKACJA TEKSTYLIÓW

SGS oferuje szeroki zakres usług dla producentów opisanych w artykule tekstyliów do użytku domowego. Obejmują one między innymi testy palności, a także badania fizyczne czy chemiczne ,takie jak odporność na tarcie, gęstość, trwałość kolorów, odporność na uszkodzenia, skurcz po czyszczeniu, liczba nitek, barwniki azowe, formaldehyd, metale ciężkie, skład jakościowy tkanin i wiele innych badań. Ponadto świadczymy usługi w zakresie testowania i certyfikacji wyrobów PPE.

Zaleca się, aby zainteresowane strony przestrzegały najnowszych wymogów dotyczących tkanin oraz innych wymogów bezpieczeństwa na rynku UE.

Zainteresowanych badaniami tkanin, ubrań, obuwia czy PPE prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42