Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Unia Europejska dodała DIBP oraz rozszerzyła zakres stosowania ftalanów w artykułach ujętych w załączniku XVII (wpis 51) do rozporządzenia REACH. Nowe wymagania będą wdrażane stopniowo, począwszy od 7 stycznia 2019 r.

Child's wooden toy xylophone

W marcu 2018 r. Światowa Organizacja Handlu (WTO) ogłosiła wniosek Unii Europejskiej (UE) o zmianę ograniczenia dotyczącego stosowania trzech ftalanów (DEHP, DBP i BBP) w ramach wpisu 51 załącznika XVII do rozporządzenia REACH (Safeguard 54/18 [1]).

18 grudnia 2018 r. UE opublikowała rozporządzenie (UE) 2018/2005 [2] uaktualniające wpis 51 w załączniku XVII do REACH [3]. Nowe prawo zawiera między innymi następujące ważne postanowienia:

 

 • Rozszerzenie liczby ftalanów objętych ograniczeniami z trzech (DEHP, DBP i BBP) do czterech (DEHP, DBP, BBP i DIBP)
 • Rozszerzenie zakresu stosowania ograniczeń z tworzyw sztucznych z dodatkiem plastyfikatorów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci na tworzywa sztuczne z dodatkiem plastyfikatorów w artykułach
 • Przedstawienie definicji prawnej dla "tworzywa sztucznego z dodatkiem plastyfikatorów", "długotrwałego kontaktu ze skórą ludzką" i "artykułu pielęgnacyjnego dla dzieci".

Zgodnie z nowymi definicjami "tworzywo sztuczne z dodatkiem plastyfikatorów", "długotrwały kontakt ze skórą ludzką" oraz "artykuł do pielęgnacji dzieci" mają następujące znaczenie:

 • "Tworzywo sztuczne z dodatkiem plastyfikatorów" oznacza następujące, homogeniczne materiały:
  • Polichlorek winylu (PVC), polichlorek winylidenu (PVDC), polioctan winylu (PVA), poliuretany (PU)
  • Inne polimery (w tym, między innymi, pianki polimerowe i materiały gumowe) z wyjątkiem kauczuku silikonowego i naturalnych powłok lateksowych
  • Powłoki powierzchniowe, powłoki antypoślizgowe, wykończenia, wzory drukowane
  • Kleje, szczeliwa, farby i tusze
 • "Długotrwały kontakt ze skórą ludzką" oznacza ciągły kontakt trwający dłużej niż 10 minut lub kontakt przerywany przez okres 30 minut na dobę
 • "Artykuł pielęgnacyjny dla dzieci" oznacza produkt przeznaczony do ułatwienia snu, odpoczynku, higieny, karmienia dzieci lub ssania

Nowe prawo podaje precyzuje również kategorie artykułów wyłączonych z ograniczenia zawartości tych czterech ftalanów. Są to:

 • Artykuły do użytku przemysłowego lub rolniczego pod pewnymi warunkami
 • Pojazdy silnikowe (dyrektywa 2007/46/WE) i samoloty wprowadzone do obrotu przed 7 stycznia 2024 r.
 • Artykuły dotyczące obsługi technicznej samolotów i pojazdów silnikowych
 • Artykuły wprowadzone do obrotu przed 7 lipca 2020 r.
 • Urządzenia pomiarowe do użytku laboratoryjnego
 • Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością wgrozporządzenia (WE) 1935/2004 lub tworzywa sztuczne do kontaktu z żywnością wg rozporządzenia (UE) 10/2011
 • Urządzenia medyczne (dyrektywy 90/385/EWG, 93/42/EWG lub 98/79/WE)
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny (dyrektywa 2011/65/UE)
 • Opakowania bezpośrednie produktów leczniczych

Datą wejścia w życie nowego prawa jest 7 stycznia 2019 r. (dwudziesty dzień po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

Najważniejsze zmiany wprowadzone do wpisu 51 załącznika XVII rozporządzenia REACH podsumowano w tabeli poniżej.

 

Rozporządzenie (UE) 2018/2005 zmieniające rozporządzenie (WE) 1907/2006

Rozporządzenie (WE) 1907/2006

Ftalany

DEHP, DBP, BBP i DIBP

DEHP, DBP, BBP

Zakres (tworzywo sztuczne z dodatkiem plastyfikatora)

(i) Używane jako substancje lub w mieszaninach w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci

(ii) Wprowadzanie do obrotu zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci

 

(iii) Wprowadzanie artykułów do obrotu

-

Ograniczenie

< 0,1% (pojedynczo lub łącznie)

≤ 0,1% (suma)

Data wejścia w życie

7 stycznia 2019 r. dla DEHP, DBP, BBP i DIBP dla zakresu (i) powyżej

Obowiązujące

 

7 stycznia 2019 r. dla DEHP, DBP i BBP dla zakresu (ii) powyżej

 

7 lipca 2020 r. dla DEHP, DBP, BBP i DIBP dla zakresów (ii) i (iii) powyżej

 

DEFINICJE

Pozycja

Skrót

Ftalan

Nr CAS

1

DEHP

Ftalan dwu-2-etyloheksylu

117-81-7

2

DBP

Ftalan dibutylu

84-74-2

3

BBP

Ftalan benzylu butylu

85-68-7

4

DIBP

Ftalan diizobutylu

84-69-5

 

Badania ftalanów w SGS

Firma SGS dysponuje międzynarodowym zespołem profesjonalnych ekspertów posiadających wszechstronną wiedzę na temat REACH na rynkach UE. Oferowany przez nas zakres usług pomoże Państwu przeprowadzić odpowiednie badania i spełnić wymagania stawiane producentom, importerom oraz sprzedawcom detalicznym w zakresie REACH. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań SVHC oraz REACH.

Zainteresowanych badaniami w zakresie REACH, w tym badaniami SVHC, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42