Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

12 października 2018 r. Unia Europejska (UE) opublikowała rozporządzenie (UE) 2018/1513 [1] w celu uregulowania 33 substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR) kategorii 1A lub 1B w ramach wpisu 72 do załącznika XVII rozporządzenia REACH (Safeguards 148/18 [2]).

Oil in test bottles

Zakres stosowania to:

i)Odzież lub powiązane akcesoria

ii)Materiały włókiennicze inne niż odzież, które w normalnych lub przewidywalnych warunkach użytkowania wchodzą w kontakt ze skórą ludzką w zakresie podobnym do odzieży

iii)Obuwie

Nowa regulacja wejdzie w życie po 1 listopada 2020 r. i zawiera wiele odstępstw, w tym mniej restrykcyjny limit 300 mg/kg dla formaldehydu w kurtkach, płaszczach lub tapicerce w okresie od 1 listopada 2020 r. do 1 listopada 2023 r. Po tym okresie będzie obowiązywał limit 75mg/kg. Odstępstwo to wynika z braku odpowiednich rozwiązań alternatywnych oraz ma na celu umożliwienie podmiotom gospodarczym dostosowania się do tych ograniczeń.

Komisja Europejska (KE) opublikowała przewodnik [3] objaśniający zakres nowej regulacji oraz przedstawiający (niewyczerpujący) wykaz przykładów, które są uważane lub nie są uważane za objęte zakresem ograniczenia. Odzież lub inne związane z nią akcesoria (i) oraz obuwie (iii) w wyżej wymienionym zakresie nie wymagają wyjaśnień, natomiast w wytycznych podano szereg przykładów odnoszących się do wyrobów kategorii (ii). Przykłady te obejmują:

  • Szlafroki, pościel, koce
  • Poszewki na poduszki
  • Śpiwory
  • Ręczniki
  • Tapicerkę (tkaniny obiciowe pokrywające krzesła, fotele, kanapy itp.)

Pluszowe zabawki również można uznać za objęte tym zakresem, ponieważ dziecko może je przytulać przez długi czas.

Zgodnie z wytycznymi, w różnych wpisach załącznika XVII do rozporządzenia REACH lub innych rozporządzeniach UE istnieją różne stężenia graniczne dla 33 nowych substancji CMR. W przypadku występowania takich różnic zawsze stosuje się bardziej restrykcyjne limity. Przykładami takich różnic są między innymi wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), dla których różne limity określono we wpisie 50 załącznika XVII do rozporządzenia REACH oraz w dyrektywie zabawkowej 2009/48/WE. Należy również zauważyć, że dyrektywa 2009/48/WE zakazuje stosowania wszelkich substancji CMR w zabawkach.

Wytyczne zawierają wykaz dostępnych metod, które mogą być stosowane do oznaczania różnych substancji CMR. Warto zauważyć, że sugerowaną metodą dla benzenu jest emisja benzenu (patrz pozycja 17, tabela 1). W wytycznych sugeruje się również zastosowanie najbardziej skutecznej metody, ponieważ niektóre z wymienionych mogą wymagać pewnych dostosowań.

Najważniejsze informacje dotyczące limitów substancji CMR oraz metod ich oznaczania podsumowano w tabeli poniżej.

Poz.

CMR [nr CAS]

Limit

Metoda oznaczania

1

Formaldehyd [50-00-0]

≤ 300 mg/kg lub

¾ EN ISO 14184-1:2011

≤ 75 mg/kg**

¾ ISO 17226-1:2008 jako możliwa alternatywa

2

Kadm i jego związki* (wyrażone jako Cd)

≤ 1 mg/kg każdy

EN 16711-2:2015

3

Związki arsenu* (wyrażone jako As)

4

Ołów i jego związki* (wyrażone jako Pb)

5

Związki chromu (VI)* (wyrażone jako Cr (VI))

≤ 1 mg/kg

¾ EN ISO 17075-1:2017

¾ EN ISO 17075-2:2017

¾ DIN 38405

¾ Oekotex ST 201

¾ M10ML102017

6

α, α, α, 4-tetrachlorotoluen [5216-25-1]

≤ 1 mg/kg każdy

DIN 54232:2010

7

α, α, α,-trichlorotoluen [98-07-7]

8

α-chlorotoluen [100-44-6]

9

Kwas 1,2-benzenodikarboksylowy; estry alkilowe o łańcuchach rozgałęzionych di-C6-8, bogate w C7 [71888-89-6]

≤ 1000 mg/kg osobno lub łącznie

EN ISO 14389:2014

10

Ftalan bis(2-metoksyetylu) [117-82-8]

11

Ftalan diizopentylu [605-50-5]

12

Ftalan di-n-pentylu (DPP) [131-18-0]

13

Ftalan di-n-heksylu (DnHP) [84-75-3]

14

N-metylo-2-pyrolidon (NMP) [872-50-40]

≤ 3000 mg/kg każdy

CEN ISO/TS 16189:2013

15

N, N-dimetyloacetamid (DMAC) [127-19-5]

16

N, N-dimetyloformamid (DMF) [68-12-2]

17

Benzen

≤ 5 mg/kg (emisja)

Na przykład: VDA 278

18

Benzo[a]antracen [56-55-3]

≤ 1 mg/kg każdy

AFPS GS 2014

19

Benzo[e]acefenantrylen [205-99-2]

20

Benzo[a]piren [50-32-8]

21

Benzo[e]piren] [192-97-2]

22

Benzo[j]fluoranten [205-82-3]

23

Benzo[k]fluoranten [207-08-9]

24

Chryzen [218-01-9]

25

Dibenz[a,h]antracen [53-70-3]

26

C.I. Fiolet krystaliczny 3 z ≥ 0,1 % ketonu Michlera [548-62-9]

≤ 50 mg/kg każdy

¾ EN ISO 16373-2:2014

¾ DIN 54231:2005

27

C.I. Niebieski zawiesinowy 1 [2475-45-8]

 

 

28

C.I. Czerwień zasadowa 9 [569-61-9]

 

 

29

4-chloro-o-chlorek toluidyny [3165-93-3]

≤ 30 mg/kg każdy

EN ISO 14362:2017

30

Octan 2-naftyloaminy [553-00-4]

31

Siarczan 4-metoksy-m-fenylenodiaminy; siarczan 2,4-diaminoanizolu [39156-41-7]

32

Chlorowodorek 2,4,5-trimetyloaniliny [21436-97-5]

33

Chinolina [91-22-5]

≤ 50 mg/kg

ekstrakcja MeOH lub THF, HPLC- DAD lub HPLC- MS/MS

* Wymienione w załączniku XVII, pozycje 28, 29, 30, dodatki 1–6

** Limit 75 mg/kg stosuje się od 2 listopada 2023 r

 

 

Badania substancji CMR pod kątem REACH

Firma SGS dysponuje międzynarodowym zespołem profesjonalnych ekspertów posiadających wszechstronną wiedzę na temat REACH na rynkach UE. SGS Polska oferuje badania z zakresu rozporządzenia REACH – zarówno pod kątem listy kandydackiej ECHA, jak również załącznika XVII (m.in. badania chemiczne na zawartość metali ciężkich, WWA, ftalany, substancje CMR czy azbest). Oferowany przez nas zakres usług pomoże Państwu przeprowadzić odpowiednie badania i spełnić wymagania stawiane producentom, importerom oraz sprzedawcom detalicznym w zakresie REACH. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań SVHC oraz REACH.

Zainteresowanych badaniami w zakresie REACH, w tym załącznika XVII, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42