Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

ECHA dodała sześć nowych substancji SVHC do listy kandydackiej. Tym samym całkowita liczba związków SVHC na liście wzrosła do 197 pozycji.

Pipettes with cell culture plate

15 stycznia 2019 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) uaktualniła listę kandydacką, dodając sześć nowych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) [1].

Obowiązki producentów i importerów artykułów

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia REACH producenci i importerzy wyrobów z Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają obowiązek udzielić konsumentowi wystarczających informacji, którymi dysponują, pozwalających na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji, jeżeli wyrób zawiera substancję SVHC w stężeniu większym niż 0,1%. Odpowiednie informacje przekazywane są bezpłatnie w terminie 45 dni od otrzymania stosowanego żądania. Ponadto na mocy art. 7 rozporządzenia REACH producenci i importerzy wyrobów są zobowiązani do powiadomienia Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), jeżeli stężenie SVHC w wyrobie przekracza 0,1 %, a całkowita ilość SVHC w wyrobach przekracza jedną tonę na producenta z UE lub importera z UE rocznie. Zawiadomienie ECHA dotyczące SVHC w wyrobie musi nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od umieszczenia ich na liście kandydackiej. Tym samym termin zawiadamiania o obecności dziecięciu nowych SVHC dodanych do listy kandydackiej upływa 15 lipca 2019 r.

Sześć nowych związków SVHC

Cztery z nowo dodanych substancji SVHC to benzo[k]fluoranten (BkFA), fluoranten, fenantren i piren - należące do rodziny węglowodorów poliaromatycznych (WWA / PAH). Te związki WWA nie są produkowane celowo, ale występują razem z innymi WWA jako składniki węgla i substancji UVCB.

Piąty związek, 2,2-bis(4'-hydroksyfenylo)-4-metylopentan, jest strukturalnie podobny do bisfenolu A (BPA) i dlatego w produkcji papieru termicznego jest uważany za alternatywę dla BPA. Jest on stosowany głównie w produkcji polimerów, a jego ograniczone zastosowania obejmują powłoki, tusze i kleje.

Ostatnim dodanym SVHC jest kamfora 3-benzylidenowa, która została uwzględniona ze względu na jej właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, które mogą mieć poważny wpływ na środowisko. Była stosowana jako filtr UV w kosmetykach i produktach ochrony przeciwsłonecznej, co zostało zakazane w 2015 r. rozporządzeniem (UE) nr 2015/1298.

Nowe związki SVHC dodane do listy kandydackiej wraz i ich potencjalnymi zastosowaniami podsumowano w tabeli poniżej:

Nr

Nazwa substancji

Nr CAS / Nr WE

Klasyfikacja

Potencjalne zastosowanie

1

2,2-bis(4'-hydroksyfenylo)-4-metylopentan

6807-17-6/ 401-720-1

Repr. 1B

Produkcja polimerów

Stosowanie w papierze termicznym, powłokach, farbach drukarskich i klejach

2

Benzo[k]fluoranten

207-08-9/ 205-916-6

Carc. 1B, PBT, vPvB

Nie jest celowo produkowany, ale występuje razem z innymi WWA jako składnik węgla i substancji UVCB

3

Fluoranten

206-44-0/ 205-912-4

PBT, vPvB

Nie jest celowo produkowany, ale występuje razem z innymi WWA jako składnik węgla i substancji UVCB

4

Fenantren

85-01-8/ 201-581-5

vPvB

Nie jest celowo produkowany, ale występuje razem z innymi WWA jako składnik węgla i substancji UVCB

5

Piren

129-00-0/ 204-927-3

PBT, vPvB

Nie jest celowo produkowany, ale występuje razem z innymi WWA jako składnik węgla i substancji UVCB

6

1,7,7,7-trimetylo-3-(fenylometyleno)bicyklo[2.2.1]heptan-2-on (kamfora 3-benzylidenowa)

15087-24-8/ 239-139-9

EQC

Stosowany jako filtr UV w kosmetykach i środkach ochrony przeciwsłonecznej

 

Skróty

  • Carc. 1B: rakotwórczy kategoria 1B
  • EQC: równoważny poziom obaw
  • PBT: trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny
  • Repr. 1B: działa toksycznie na rozrodczość kategoria 1B
  • UVCB: Substancja o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne
  • vPvB: bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

 

BADANIA SVHC w SGS

Firma SGS dysponuje międzynarodowym zespołem profesjonalnych ekspertów posiadających wszechstronną wiedzę na temat REACH na rynkach UE. Oferowany przez nas zakres usług pomoże Państwu przeprowadzić odpowiednie badania i spełnić wymagania stawiane producentom, importerom oraz sprzedawcom detalicznym w zakresie REACH. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań SVHC oraz REACH.

Zainteresowanych badaniami w zakresie REACH, w tym badaniami SVHC (lista kandydacka, załącznik XIV, załącznik XVII), prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42