Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

SGS Polska realizuje projekt unijny pn. „Outplacement- szansa na zmiany”, którego celem głównym jest poprawa sytuacji osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych z pracy, poprzez wsparcie typu outplacement w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu.

Celem szczegółowym jest wzrost kwalifikacji lub kompetencji po opuszczeniu programu w przypadku min. 90% uczestników objętych wsparciem oraz podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia przez min. 55% uczestników objętych wsparciem.

 

Wsparcie typu outplacement bazuje na analizie umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika i obejmuje szereg działań:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy
 • warsztaty w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy
 • szkolenia, prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
 • staże służące nabywaniu lub uzupełnianiu doświadczenia zawodowego oraz rozwojowi praktycznych umiejętności

 

Zainteresowanym oferujemy:

 • udział w 12-dniowym, certyfikowanym szkoleniu z wypłatą stypendium o max. wartości 638,34 PLN netto
 • dodatkowo dla chętnych przewidziane są trzymiesięczne staże ze stypendium wynoszącym o max. wysokości 997,40 PLN netto

 

Uczestnikom szkolenia gwarantujemy ponadto:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • bufet/catering
 • realną pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.

 

Nabór do projektu na charakter ciągły i będzie realizowany do września 2019 r.

Wartość projektu: 3 113 216,41 PLN w tym dofinansowanie projektu z UE: 2 957 555,59 PLN.

 

Więcej informacji na stronie https://sgsafl.pl/outplacement-szansa-na-zmiany

 

 logo ue