Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Od 1 lutego 2019 r. audyty certyfikacyjne i recertyfikacyjne są prowadzone w oparciu o nową wersję BRC Food wersja 8. Dowiedz się na jakie zmiany musisz się przygotować.

Agrochemicals

Krótko o standardzie BRC FOOD

BRC FOOD to popularny standard bezpieczeństwa żywności, preferowany przez brytyjskie sieci handlowe do weryfikacji swoich dostawców. Certyfikat BRC FOOD muszą posiadać m.in. firmy chcące dostarczać swoje produkty do sieci handlowych takich jak: Tesco, Sainsbury’s, Marks&Spencer, ASDA, Waitrose czy Marrisons. Standard ten został opracowany w 1998 roku w Wielkiej Brytanii przez liderów British Retail Consorcium i od tego czasu podlega ciągłemu doskonaleniu. W sierpniu 2018 roku opublikowane zostało ósme wydanie standardu BRC FOOD, które od 1 lutego 2019 roku jest wydaniem obowiązującym dla wszystkich prowadzonych audytów certyfikacyjnych i recertyfikacyjnych.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w najnowszym wydaniu BRC FOOD v8

W oparciu o przeprowadzone konsultacje, w kolejnym wydaniu BRC uwzględniono nowe zagadnienia i jasno sprecyzowane wymagania jakie musi spełnić producent. Spełnienie rygorystycznych kryteriów i poddanie się certyfikacji stanowi gwarancję jakości wytwarzanych produktów.

Wersja ósma standardu jest odpowiedzią na weryfikację rynku pod kątem bezpieczeństwa żywności i zwraca szczególną uwagę na właściwe przeprowadzanie przez producentów analizy zagrożeń żywności. Na liście potencjalnych zagrożeń obok tych niezamierzonych, objętych analizą HACCP takich jak: mikrobiologiczne, chemiczne, fizyczne, radiologiczne czy alergeny dodano zagrożenia celowe. Mogą to być zagrożenia związane z celowym zafałszowaniem żywności ujęte w analizie VACCP oraz ze złośliwymi zanieczyszczeniami produktów podlegającymi ocenie TACCP.

Ponadto standard w wydaniu ósmym:

 • jasno porządkuje strefy produkcyjne wysokiego ryzyka, wysokiej ostrożności i niechłodzone wymagające wysokiej ostrożności umieszczając związane z nimi szczegółowe wymagania w jednym rozdziale;
 • stawia nacisk na ciągły rozwój świadomości bezpieczeństwa żywności, analizę ustalonych celów i planu ich doskonalenia w przypadku, gdy nie zostały zrealizowane;
 • określa niezbędną ilość audytów wewnętrznych w zakładzie;
 • zachęca najwyższe kierownictwo do rozwoju „kultury bezpieczeństwa żywności” wskazując konieczność zapewnienia pracownikom poufnego systemu zgłaszania problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności;
 • precyzuje wymagania dla producentów karmy dla zwierząt oraz wymagania dotyczące produktów będących przedmiotem handlu.

Food Froud i Food Defence w BRC FOOD

Wydanie ósme wprowadziło wymaganie analizy zagrożeń pod kątem Food Froud, czyli autentyczności środków spożywczych. Oznacza to świadomą, oszacowaną ryzykiem skalę zagrożeń i odpowiednie monitorowanie potencjalnego ryzyka związanego z zafałszowaniem produktu. Takie podejście ma umożliwić jeszcze lepszą kontrolę surowców, łańcucha dostaw aż po etykiety i informowanie konsumenta. Standard zwraca szczególną uwagę na prawidłowe etykietowanie i znakowanie żywności oraz zapewnienie pełnej identyfikowalności produktu.

Drugim istotnym zagadnieniem jest Food Defence, czyli ryzyko związane z celowym złośliwym zanieczyszczeniem żywności, które coraz częściej dotyka firmy branży spożywczej. Powyższe zagrożenie nakładają na producentów obowiązek monitowania pod katem wycofań produktów z rynku i ponownej analizy zagrożeń, jeśli producent posiada w swoim portfolio takie same lub podobne produkty.

W obu przypadkach Food Froud i Food Defence norma mocno podkreśla zaangażowanie kierownictwa i tworzenie odpowiedniej kultury tzw. „kultury bezpieczeństwa żywności”, która ma motywować pracowników do zgłaszania incydentów mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności.

BRC FOOD v8 certyfikacja

W wydaniu ósmym norma oferuje zakładom dwa rodzaje audytów:

 • zapowiedziane, gdzie ustalana jest data audytu z jednostka certyfikującą;
 • niezapowiedziane, gdzie data audytu nie jest znana przez zakład – opcja niezapowiedziana audytu jest dobrowolna, niemniej jeśli zakład chciałby do niej przystąpić musi odpowiednio wcześnie poinformować jednostkę certyfikującą.

W wersji ósmej wydania utrzymane zostały zasady umożliwiające wdrożenie dodatkowych modułów takich jak:

 • FSMA - zapewnia przedsiębiorcom zrozumienie i spełnienie wymagań FSMA, niezbędne organizacjom chcącym sprzedawać produkty klientom z rynku amerykańskiego;
 • AOECS - zapewnia potwierdzenie oceny zgodności dla żywności bezglutenowej, pozwala na zastosowanie znaku przekreślonego kłosa,
 • Meat Supply Chain Assurance - pozwala przedsiębiorcom branży mięsnej wykazać autentyczność produktów w łańcuchu dostaw;
 • Global G.A.P CoC - zapewnia potwierdzenie identyfikowalności produktu oraz zgodności masy. Moduł obejmuje cały łańcuch żywnościowy certyfikowany zgodnie z Global G.A.P. dla produkcji roślinnej, zwierzęcej, akwakultury oraz pasz dla zwierząt. Moduł dedykowany dla firm pakujących, hurtowni, firm logistycznych),
 • FSCE - umożliwia pomiar i analizę kultury bezpieczeństwa żywności w organizacji pozwalając na jej obiektywną ocenę z mierzalnym wynikiem. Pozwala zrozumieć i poprawić kulturę bezpieczeństwa żywności. Forma podejścia do modułu jest bardzo dogodna dla organizacji, która może do niego podejść w wybranym terminie, niekoniecznie w trakcie audytu certyfikującego BRC;
 • dodatkowe moduły prywatne np. Aldi, Walmart C&C, SQMS.

Połączenie audytu BRC FOOD z powyższymi modułami i/lub ze standardem IFS FOOD to dogodne rozwiązanie dla przedsiębiorstw ponieważ:

 • skraca czas audytu oraz obniża tym samym koszty, w porównaniu do oddzielnych audytów;
 • może zastąpić audyty drugiej strony;
 • poszerza grono klientów, dla których spełnienie określonych wymagań jest kluczowe.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat zmian w standardzie BRC FOOD weź udział w szkoleniach oferowanych przez Akademię SGS, aktualny harmonogram szkoleń znajduje się TUTAJ

W programie:

 • Obowiązujące wymagania prawne
 • Zmiany w wersji 8 normy BRC Food
 • Niezbędne zmiany w dokumentacji z związku z wersją 8 BRC Food
 • Ćwiczenia w zakresie zmienionych wersji dokumentów BRC

Prowadzimy również szkolenia z zakresu Food Fraud i Food Defense.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji i szkoleń w zakresie BRC.