Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Magazynowanie chemikaliów jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w wielu branżach. Odmienne właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne wielu substancji oraz mieszanin wymagają zapewnienia określonych warunków w trakcie ich przechowywania.

chemicals storage

Nieodpowiednie przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń magazynowych oraz nieprzestrzeganie kwestii związanych z magazynowaniem materiałów, może doprowadzić do wielu negatywnych następstw, takich jak pożar, wybuch, zagrożenie zdrowia lub życia pracowników, zniszczenie mienia czy zniszczenie środowiska.

W trakcie spotkania poruszamy następujące zagadnienia: 

  • Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach;
  • Zagadnienia związane ze szkoleniem pracowników w zakresie wymagań związanych z magazynowaniem i przewozem (transport kolejowy, statkami żeglugi śródlądowej, morski i lotniczy);
  • Klasyfikację towarów niebezpiecznych;
  • Opakowania stosowane przy magazynowaniu chemikaliów i towarów niebezpiecznych i ich oznakowania;
  • Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej lub mieszaniny niebezpiecznej;
  • Szczegółowe wytyczne w zakresie magazynowania: materiałów i przedmiotów wybuchowych; materiałów pirotechnicznych; materiałów niebezpiecznych pożarowo; gazów technicznych; materiałów ciekłych zapalnych, farb i lakierów; materiałów wytwarzających w zetknięciu z wodą gazy palne, karbid; pestycydów, nawozów organicznych i organiczno-mineralnych; nadtlenków organicznych; materiałów żrących;
  • Środki ochrony indywidualnej dla pracowników magazynu;
  • Zasady postępowania w przypadku uwolnienia substancji i mieszanin.

  

Do współpracy merytorycznej zaprosiliśmy eksperta i praktyka posiadającego kompetencje, m. in. w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, magazynowania chemikaliów i ratownictwa chemicznego. Praktykę zawodową zdobywał w zakresie przygotowywania międzynarodowych przewozów towarów niebezpiecznych.

 

Skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać szczegółowe informacje nt. szkolenia eksperckiego: instytut.techniczny@sgs.com.

 

Instytut Techniczny SGS to najwyższej jakości szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe, realizowane w oparciu o ekspercką wiedzę i wieloletnie doświadczenie, skierowane do pracowników każdego szczebla organizacyjnego, polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych korporacji.

 

Zapraszamy na stronę Instytutu Technicznego SGS