Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Prefabrykacja elementów konstrukcyjnych budynków i budowli jest powszechna we współczesnym budownictwie. Zastosowanie prefabrykowanych wiązarów dachowych przynosi wiele korzyści w zakresie projektowania obiektów architektonicznych, a także oszczędność czasu i większe bezpieczeństwo montażu. Konstrukcje tego typu to wyrób budowlany, co niesie ze sobą konieczność spełnienia odpowiednich obowiązków prawnych przy ich produkcji.

wiazary dachowe pn en 14250

Drewniane konstrukcje dachowe łączone na płytki kolczaste są produkowane w kontrolowanych warunkach na liniach produkcyjnych, a następnie jako gotowe elementy dostarczane na plac budowy. Dzięki temu ich wytwarzanie jest niezależne od czynników pogodowych, a na budowie wykonywany jest wyłącznie montaż przez wyspecjalizowane ekipy.

Wiązary kratowe są alternatywą dla więźby tradycyjnej. Mogą również zastąpić konstrukcje: stalowe, żelbetowe, drewno klejone. Zastosowanie tej technologii pozwala na mniejsze zużycie drewna o średnio 20-30% i o 50% krótszy czas montażu w stosunku do klasycznych więźb dachowych. Właściwości użytkowe wiązarów kratownicowych pozwalają na wykonywanie również konstrukcji szkieletowych, wielko kubaturowych obiektów użyteczności publicznej i gospodarczych.

Korzyści wynikające z zastosowania prefabrykowanych więźb dachowych to między innymi:

 • Duża rozpiętość wiązarów – do 30 m bez podpór pośrednich;
 • Eliminowanie słupów podporowych;
 • Pas dolny wiązara pełni jednocześnie funkcję stropu;
 • Możliwość łatwej optymalizacji kształtu i powierzchni dachy, a tam samym całej budowli;
 • Dowolne kształtowanie połaci dachowej,
 • Mniejszy ciężar konstrukcji dachowej,
 • Niezawodność statyczna,
 • Szybki montaż, a przez to obniżenie kosztów robocizny;
 • Zastosowanie mniejszej ilości drewna, a przez to obniżenie kosztów całej konstrukcji;
 • Precyzja projektu i planowanie produkcji prefabrykowanych więźb dachowych w kontrolowanych warunkach fabrycznych dają gwarancję jakości i bezpieczeństwa;
 • Powtarzalność elementów dzięki zastosowaniu szablonów i pras;
 • Stabilność konstrukcji dzięki zastosowaniu sortowanej tarcicy konstrukcyjnej o określonym poziomie wilgotności;
 • Idealna płaszczyzna dachu z prefabrykowanych elementów przyspiesza montaż pokrycia i pozwala na dokładność wykonania;
 • Produkt przyjazny dla środowiska.

Prefabrykowane więźby dachowe produkuje się wyłącznie z sortowanego wytrzymałościowo litego drewna konstrukcyjnego (najczęściej drewna gatunków iglastych klasy C18 i C24). Drewno konstrukcyjne zastosowane do produkcji może być szorstkie lub czterostronnie strugane, suche lub wilgotne. Więcej na temat drewna konstrukcyjnego można przeczytać TUTAJ

W kratownicach drewnianych płytki kolczaste są elementem łączenia elementów drewna litego wchodzących w skład konstrukcji. Łączy się je na trwale za pomocą pras o dużym nacisku, co gwarantuje dużą siłę połączeń o niezmiennej i przewidywalnej wytrzymałości, a także minimalizuje naprężenia, często występujące przy połączeniach gwoździowych i klejonych.

Prefabrykowane elementy konstrukcyjne umożliwiają konstrukcję różnych typów dachów, ścian i stropów. W tej technologii możliwe jest projektowanie, produkcja i montaż obiektów o różnych funkcjach i przeznaczeniu.

Konstrukcje drewniane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi to wyrób budowlany

W związku z dużym znaczeniem drewnianych konstrukcji dachowych oraz ścian wyprodukowanych w technologii prefabrykacji dla jakości i właściwości użytkowych obiektów budowlanych zostały one uznane za wyrób budowlany. Niesie to ze sobą konieczność spełnienia odpowiednich obowiązków prawnych przy ich produkcji. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego Dyrektywę Rady 89/106/EWG, jedynie wyroby budowlane spełniające te wymagania mogą być wprowadzane do obrotu. Producenci, importerzy czy dystrybutorzy odpowiadają za jakość wyrobów w zakresie ich zgodności z regulacjami prawnymi i normatywnymi, w tym za:

 • ich właściwe oznakowanie (znak CE),
 • sporządzenie Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP),
 • zgodność deklarowanych właściwości tych wyrobów,
 • zgodność płytek kolczastych z normą EN 14545.

Konstrukcje drewniane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi (w tym wiązarów dachowych) – zapewnienie jakości

W celu standaryzacji europejskich wymagań dla poszczególnych rodzajów prefabrykatów wprowadzano przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) normę (PN-EN 14250), która została zharmonizowana z dyrektywą dotyczącą wyrobów budowlanych. Norma ta przewiduje zastosowanie m.in. systemu ocen i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVoC): 2+.

W zakresie systemu oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+ producent konstrukcji drewnianych z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi zobowiązany jest do:

 • ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu,
 • prowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP),
 • prowadzenia badań próbek zgodnie z ustalonym planem badań.

W systemie tym konieczny jest udział notyfikowanej jednostki certyfikującej, która przeprowadza ocenę zakładowej kontroli ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną [hEN].

SGS Polska to jednostka notyfikowana. W czym możemy pomóc?

SGS Polska posiada status Notified Body No. 2525, który uprawnia do udzielania certyfikatów w systemie oceny i weryfikacji stałości użytkowych 2+ w zakresie prefabrykowanych konstrukcji dachowych. Pełny zakres dostępny jest w PROGRAMIE CERTYFIKACJI.

Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydawany jest bezterminowo i pozostaje ważny, dopóki wymagania zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunki produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji nie ulegną istotnym zmianom. Nadzór nad wydanym certyfikatem odbywa się jeden raz w roku.

Więcej informacji na temat certyfikacji wyrobów budowlanych oraz usług SGS Polska w tym zakresie znajda Państwo na TEJ STRONIE.

Zapraszamy do kontaktu z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty w tym zakresie.